LHL Internasjonal

Hopp direkte til innhold
Foto: Marcus Bleasdale

Nepal er et av verdens fattigste land, og hvert år får over 35 000 innbyggere bekreftet tuberkulose. Det røffe fjellandskapet, lange avstander og dårlig infrastruktur er utfordrende. I tillegg er landet preget av tidligere borgerkrig og betydelig arbeidsmigrasjon, både ut av landet og fra landsbygda til byene i Nepal.

I løpet av de siste 20 årene har det offentlige tuberkuloseprogrammet i Nepal lykkes med å integrere tuberkulose i primærhelsetjenesten, og det er oppnådd gode resultater. Hovedutfordringene i dag er behandling og forebygging av multiresistent tuberkulose (MDR-TB) og å tilpasse tuberkulosebehandlingen til pasientenes behov.

Les mer om resistent tuberkulose her.

Samarbeidspartnere i Nepal

LHL Internasjonal har vært engasjert i Nepal siden 1984, og i dag samarbeider vi med det statlige tuberkuloseprogrammet. Midlene til arbeidet vårt i Nepal kommer fra NORAD.

Det Nasjonale tuberkuloseprogrammet (NTP) ble etablert i 1965, som et statlig program under helsedepartementet, og har vært hovedsamarbeidspartneren vår i Nepal siden 1996. Tuberkuloseprogrammet har utviklet seg til å bli et velfungerende og landsomfattende program som sikrer gratis tuberkulosebehandling ved alle offentlige helseinstitusjoner i landet.

Arbeidet vårt i Nepal

Pasientvennlig tuberkuloseprogram

Det lange samarbeidet mellom NTP Nepal og LHL Internasjonal har utviklet seg fra helt grunnleggende tuberkulosekontroll, som kompetansebygging av helsepersonell og ansatte i administrasjonen, og opplysningsarbeid overfor befolkningen, til nå også å omfatte arbeid med pasientvennlighet og spesielt utsatte grupper.

NTP og LHL Internasjonal har utviklet en modell for hvordan pasienter skal kunne få daglig tuberkulosebehandling ved hjelp av en frivillig istedenfor å måtte reise til helsesenteret.

Faglig bistand

LHL Internasjonal får hjelp av internasjonale eksperter fra blant annet Union Against Tuberculosis and Lung Diseases til en årlig dybdegjennomgang av ulike aspekter ved programmet. Anbefalingene herfra blir en del av handlingsplanene til NTP.

Helsekommunikasjon

I forebygging og behandling av tuberkulose er inkludering av frivillige i lokalsamfunnene et viktig element. Sammen med NTP holder vi derfor kurs i god helsekommunikasjonfor både helsearbeidere og frivillige. 

Les mer om hvorfor god helsekommunikasjon er viktig for tuberkulosesyke.

Multiresistent tuberkulose

Vi støtter også ulike aktivitets- og kurstilbud for pasienter som er under behandling for multiresistent tuberkulose. Mange må flytte hjemmefra og faller ut av jobb mens de er under behandling, og tilbudet gir mulighet for noe egeninntekt under behandlingen.

Les mer om resistent tuberkulose.

Målsetting og resultater i Nepal

Selv om Nepal har nådd WHOs mål for tuberkulosekontroll og er på god vei til å nå tusenårsmålene er det fortsatt et stykke igjen til målet om at tuberkulose ikke lenger skal være et folkehelseproblem i landet. Trolig er det mange som har tuberkulose, men som ikke blir diagnostisert og behandlet. For å nå disse må det jobbes mer målrettet overfor høyrisiko- og sårbare grupper.