Hopp direkte til innhold
  • Sted: Thorvald Stuer,
    1890
  • Fra: tirsdag 04.02.2020, kl. 18.30
  • Til: tirsdag 04.02.2020, kl. 21.00

§8 Lokallag

LHLs lokallag skal avholde årsmøte innen utgangen av februar hvert år. Årsmøtet er
lagets høyeste myndighet. Styret innkaller årsmøtet med minst 4 ukers varsel til medlemmene.
Innkallingen skal gjøre oppmerksom på at forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende 2 uker før møtet.

SAKSLISTE

1.          Konstituering med godkjenning av innkalling og saksliste og valg av møteleder og referent

2 til å underskrive protokollen

2.          Godkjenning av årsberetninger for 2019

Godkjenning av reviderte regnskaper

Revisorberetning for 2019

3.          Behandling av innkomne forslag

Innkomne forslag

          Årsmøtegaven 2020 – se styrets forslag

Gave til: LHL Stiftelse Feiring VGS - Kr. 20.000

4.          Fastsettelse av lagets oppgaver og aktiviteter (handlingsplan) 2020

5.          Fastsettelse av Budsjett 2020

6.          Valg.

Valg av styre, valgkomiteens leder legger frem forslag

Valg av valgkomite

7.          Avslutning av årsmøte