Lungerehabiliteringskonferansen 2019

Hopp direkte til innhold

Om Forum for lungerehabilitering

Forum for lungerehabilitering ble stiftet 30. september 1996.

Følgende organisasjoner er med:

 • Faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi
 • Faggruppe for sosionomer i lungerehabilitering
 • Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • Lunger i praksis
 • Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter
 • Norsk forening for lungemedisin
 • Norsk Psykologforening
 • Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe av Lungesykepleiere

Forum for lungerehabilitering skal inspirere faggrupper, institusjoner og miljøer til samarbeid for å utvikle lungerehabilitering som fagfelt. Forumet skal styrke nettverket mellom alle som er engasjert i forebygging, behandling og rehabilitering for mennesker som lever med lungesykdommer.

Om Lungerehabiliteringskonferansen

Lungerehabiliteringskonferansen ble arrangert første gang i 1997 og deretter annet hvert år, og nå for 12. gang, i 2019. Konferansen skal utvikle forståelsen for lungerehabilitering som tverrfaglig utfordring. Konferansen forsøker å utforske og utvide kretsen av involverte disipliner. Deltakerne oppfordres til å utvikle sine kunnskaper i dybden og bredden når det gjelder de ulike fagenes bidrag til lungerehabiliteringen.

Konferansens læringsfilosofi

Målet i rehabilitering er å bedre og bevare menneskers funksjonsnivå og livskvalitet. Avgjørende er medvirkning, deltakelse og samhandling. Grunntanken er at uten brukermedvirkning, ingen rehabilitering. Tilsvarende bygger konferansens læringsfilosofi på en oppfordring om å ta ansvar for egen læring. Dette handler om å gi spillerom for nysgjerrigheten og gripe mulighetene til å dyktiggjøre seg og trenge dypere inn i nye sider ved lungerehabiliteringen. Foredragsholderne oppfordres med å følge opp med å invitere til relasjon og dialog om temaene og deltakernes erfaringer.

Programkomitéen

Programkomitéen for Lungerehabiliteringskonferansen 2019 består av:

LHL Anne Edvardsen (leder)
Faggruppe for hjerte- og lungefysioterapi Ulla Pedersen
Faggruppe for sosionomer i lungerehabilitering Karin Damstuen
Kliniske Ernæringsfysiologers Forening Tone Berg
Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Rita Andersen
Lunger i praksis Anders Østrem
Norsk faggruppe for lungeergoterapeuter Laila Vatn
Norsk forening for lungemedisin Gunnar Einvik
Norsk Psykologforening Ingrid Gjersvik
Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe av Lungesykepleiere Simen Alexsander Steindal
Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest Merethe Boge
Regional kompetansetjeneste for rehabilitering og Fagnettverk lungerehabilitering i Helse Sør-Øst Stein Arne Rimehaug
Forum for Lungerehabilitering Peter Hjort og Olav Kåre Refvem

Lungerehabiliteringens grunnlag og utfordringer

Forum for lungerehabilitering ble etablert i 1996 og har siden 1998 arbeidet på grunnlag av en forståelse av oppgavene nedfelt i Lungerehabiliteringens grunnlag og utfordringer:

Grunnlaget for lungerehabiliteringen

Kroniske, ikke-smittsomme sykdommer. Kroniske, ikke-smittsomme sykdommer (NCD) står for 71 % av dødsfallene i verden (2016). Kampen mot kols står sentralt i WHOs og FNs strategi for å forebygge og begrense kroniske sykdommer. WHOs mål er å øke bevisstheten om den verdensomspennende epidemien av kroniske sykdommer, å skape mer helsefremmende omgivelser, å redusere risikofaktorene for kronisk sykdom – så som tobakksbruk, helseskadelig ernæring og fysisk inaktivitet, og å forhindre for tidlig død og funksjonshemning som følge av kronisk sykdom.

Lungesykdommer er på fremmarsj verden over og blir en stadig viktigere årsak til kronisk sykdom, funksjonshemning og tidlig død. Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) som overvåker og rapporterer om sykdommer og dødsårsaker i verden («The global burden of disease»), er lungesykdommer den tredje viktigste dødsårsaken i verden. Det er finnes mer enn hundre forskjellige lungesykdommer.

Kols. På verdensbasis dør over 3 millioner mennesker av kols (2015). Dette utgjør over 5% av alle dødsfall i verden. I Norge er det anslått at minst 200 000 personer har kols – i tillegg er det mange som har udiagnostisert kols. Det er en svak, men jevn årlig økning i antallet nye kolstilfeller. Om lag 11 000 pasienter var innlagt på sykehus for akutte kolsforverringer i løpet av 2015. I gjennomsnitt ble 29% av alle primærinnleggelsene etterfulgt av en reinnleggelse innen 30 dager.

Funksjonsnivå, tverrfaglighet og brukermedvirkning.
Lungerehabiliteringen har tre kjennetegn: 1: Hjelpe mennesker som lever med lungesykdom til å nå og bevare det best mulig funksjonsnivå. 2: Tverrfaglighet – med kompetanse fra mange fagmiljøer og i brukernes omgivelser 3: Prosess forankret i brukermedvirkning og den lungesykes preferanser, prioriteringer og premisser. Rehabilitering uten brukermedvirkning er ikke mulig.

Lungerehabiliteringens utfordringer

 1. Å prioritere lungerehabilitering – faglig, politisk og økonomisk i helseforetak og kommuner
 2. Å sikre tidlig diagnose – og dermed tidlig tilbud om lungerehabilitering
 3. Å inspirere lungesyke til bevegelse og fysisk aktivitet – krever faglig og pedagogisk nytenkning
 4. Å styrke røykfriheten – gjennom røykavvenning og bevisstgjøring av røykere og i samfunnet
 5. Å individtilpasse rehabiliteringen - Individuell rettet rehabilitering, på lungesykes egne premisser
 6. Å gruppebasere aktivitetene – vaneendring sikres i fellesskap med andre
 7. Å sikre brukermedvirkning – fagpersoner og -miljøer trenger kompetanse og dyktiggjøring
 8. Å utvikle samhandling – mellom rehabilitering i spesialist- og førstelinjetjenesten
 9. Å arbeide tverrfaglig – i team med nødvendig biologisk, psyko-sosial og eksistensiell kompetanse
 10. Å iverksette og følge prosedyrer og retningslinjer – forankret i kunnskapsbasert praksis
 11. Å fremme forskning – om utredning, behandling og rehabilitering av lungesykdommer
 12. Å bygge nettverk – nasjonalt og internasjonalt, av brukere, fagpersoner, institusjoner og organisasjonerSponsorer

Lungerehabiliteringskonferansen støttes av

GSK Roche