Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL

LHLs kolspris 2016 til Hasse Melbye

Professor og allmennlege Hasse Melbye ved Norges arktiske universitet i Tromsø ble tildelt den prestisjetunge Kolsprisen for 2016 for banebrytende forskning og utvikling av diagnostisering av kols og andre lungesykdommer.

Kolsprisen deles ut årlig i regi av LHL.

I helt ferske og banebrytende studier om astma og kolsforverringer har Melbye og hans team her i Norge studert og utviklet et unikt referansemateriale for lungelyder i den såkalte Tromsøundersøkelsen med opptak og kategorisering av lungelyder fra cirka 6000 deltagere. Lydopptakene beskriver ulyder i lungene og vil være et svært nyttig referansemateriell for fastleger og allmennpraktiserende leger i forbindelse med diagnostisering av kols og andre lungesykdommer.

– Det er et stort behov for økt innsikt og kunnskap om hvordan leger rundt omkring på legekontorene i Norges land så tidlig og sikkert som mulig kan stille riktige diagnoser om kols og andre lungesykdommer. Desto tidligere diagnose, desto raskere kan vi igangsette riktig behandling og oppfølging, sier Hasse Melbye.

Om Hasse Melbye

Professor Hasse Melbye er født i 1950 i Oslo og har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo i 1976. Han avtjente sin turnustjeneste i medisin og kirurgi ved Stokmarknes sykehus i 1977/78 og deretter distriktslegetjeneste i Alta.

Fra 1979 til 1982 drev han allmennlegepraksis i Tromsø og i 1983 var han assistentlege ved medisinsk avdeling, Regionssykehuset i Tromsø. Deretter var han kommunelege i Tromsø i 5 år fra 1984 til 1988. Han ble spesialist i allmennmedisin i 1988.

Melby forsvarte sin medisinske doktorgrad i 1992 ved Universitet i Tromsø med avhandlingen ”The diagnosis of pneumonia in adults in general practice”. Dette var et banebrytende arbeid for allmennmedisinsk praksis, som bidro til at helsevesenet og de lungesyke fikk ny viten om hvordan stille en nøyaktig og presis diagnose av pneumoni (lungebetennelse).

Kriteriene for tildelingen av LHLs Kolspris er fremragende vitenskapelig arbeid i Norge som har skapt større forståelse og mer kunnskap om kols. Kols er en samlebetegnelse på en gruppe kroniske lungesykdommer som fører til hindret luftstrøm gjennom luftveiene, og påfører nedsatt funksjonsevne og livskvalitet.

Mange nordmenn uvitende rammet av kols

Kols er en alvorlig lungesykdom med varig nedsatt lungefunksjon. Mange har kols uten å vite det. En kronisk betennelsesreaksjon skader bronkiene og vevet i lungene. Sykdommen utvikler seg langsomt, og for personer som ikke trener, kan sykdommen ha kommet langt før de merker at pusten eller kondisjonen er svekket. Røyking er den vanligste årsaken til kols.

Melby er leder for Norges forskningsråds prosjekt om astma- og kolsforverringer, som er et omfattende legesamarbeid med andre europeiske land. Målsetningen er å fremskaffe kunnskap som kan gjøre allmennleger mer trygge i forbindelse med diagnose av kols.

Juryen for Kolsprisen viser til at Melby har vært helt sentral i å utvikle en felles medisinsk norm for beskrivelse av lungelyder på 29 språk i 33 europeiske land. Han er en internasjonal foregangsperson og ledende forsker innenfor dette forskningsfeltet. Videre har Melbye vist at praktiserende leger ikke gir sine pasienter tilfredsstillende opplæring til egenbehandling av forverringer av kols.

Fagjuryen begrunner videre at Melbye har vært sentral i norsk og internasjonal allmennmedisinsk forskning om kols og astma. Spesielt har han evaluert nye og gamle diagnostiske metoder for påvisning av akutte forverringer av kols. Problemstillingene har vært relevante og viktige for klinisk praksis. Han er en erfaren forskningsleder, prosjektleder, veileder og initiator, med et godt internasjonalt kontaktnett. Hans forskningsresultater er anerkjente og han har formidlet disse kunnskapene til allmennheten, medisinske studenter og forskere. Konsekvensene av dette er at han har skapt stor og verdifull oppmerksomhet om lungehelse, pneumoni (lungebetennelse), astma og kols i norsk helsevesen.

Professor Hasse Melbye er en verdig vinner av LHLs Kolspris for fremragende forskning. Den faglige komiteen er enstemmig i sin anbefaling om å tildele han prisen.

Om kolsprisen

LHLs Kolspris har som målsetting å verdsette og fremheve fremragende vitenskapelig arbeid. Kriteriene ved valg av prisvinner er at vedkommende:

  1. har skapt mer forståelse, bedre diagnostikk, bedre behandling, bedre forebygging eller bedre rehabilitering av personer med kols.
  2. har utført vitenskapelig arbeid om kols som er internasjonalt anerkjent, og
  3. har helsefaglig utdannelse og er bosatt i Norge.

Prisvinneren foreslås av en fagkomite oppnevnt av LHL. De er i 2016:

  • Avdelingsleder og professor Johny Kongerud i Oslo
  • Instituttleder og professor Per Sigvald Bakke i Bergen
  • Privatpraktiserende lege og medisinsk faglig rådgiver Olav Kåre Refvem i LHL
  • Professor emeritus Amund Gulsvik (leder av komiteen).

Tidligere vinnere av Kolsprisen:

Professorene Vidar Søyseth og Johny Kongerud ved Universitetet i Oslo, professorene Per Sigvald Bakke og Cecilie Svanes ved Universitetet i Bergen og professor Arnulf Langhammer fra Norges Teknisk Naturvitenskapelig Universitetet i Trondheim.

Årets prisvinner vil være nummer seks i rekken av mottakere av kolsprisen.

Mer om Kolsprisen