Hopp direkte til innhold

Nye retningslinjer for kols

Helsedirektoratet har utgitt nye nasjonale faglige retningslinjer for forebygging, oppfølging og behandling av kols.

– Retningslinjene tar sikte på å oppdatere den kunnskapen som helsepersonell allerede har, gjennom å gi best mulige anbefalinger for hvordan kols bør forebygges og hvordan vi bør følge opp og behandle mennesker med kols i Norge, forteller lungelege Olav Kåre Refvem.

Retningslinjene er et hjelpemiddel som skal sikre et helhetlig pasientforløp. Det er et mål at alle med kols skal få det samme tilbudet, uavhengig av hvor i landet man bor og om man søker helsehjelp i eller utenfor sykehus.

Bygger på internasjonale retningslinjer

Selv om anbefalingene bygger på internasjonale retningslinjer, kan de avvike noe fra retningslinjer i andre land for å ta hensyn til norske forhold og hvordan helsetjenestene er organisert her i landet.

Sammen med en egen gjennomgang av lungerehabilitering, legges det i samhandlingsreformens ånd blant annet føringer for hvordan rehabiliteringstilbud bør etableres og organiseres i kommunene.

Hva har dette å si for kols-pasienter?

– Pasientene skal til en hver tid være trygge på at behandlingen som velges er i samsvar med anerkjente behandlingsprinsipper, sier Refvem.

Også helsepersonell, som leger, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter og ernæringsfysiologer, skal være trygge på sine behandlingsvalg. I retningslinjene gis det derfor konkrete føringer for den praksis som bør følges.

Retningslinjene tar for seg flere typer behandling som har eksistert i mange år. Noen bør videreføres, mens andre bør avskaffes på grunn av manglende effekt eller fordi effekten ikke står i forhold til mulige bivirkninger.

– Ikke minst innen medisinering skjer det stadig nye ting, og det er svært viktig å velge riktig medisin til hver enkelt pasient. Valg og kombinasjon av medisiner vil avhenge av mange faktorer, blant annet alvorlighetsgraden, graden av pusteproblemer og hyppighet av lungeinfeksjoner som fører til sykehusinnleggelser, sier Refvem.

Les mer om kols her

I møte med helsepersonell

At det nå foreligger nye retningslinjer betyr ikke automatisk at dette nå er iverksatt. Det gjenstår et arbeid med å sikre at dette spres og blir gjort kjent blant helsepersonell i og utenfor sykehus. Men et viktig grunnlag er lagt.

Som pasient kan du snakke med legen din om det er endringer i retningslinjene som påvirker din oppfølging og behandling.

Du kan laste ned de nye retningslinjene på Helsedirektoratets hjemmesider