Hopp direkte til innhold

Folkehelsens plass i programarbeidet

Kommunene har en viktig rolle i folkehelsearbeidet, og LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ber fylkespartier og kommunepartier være bevisst på dette når programmer for kommende periode utarbeides.

LHL vil peke på noen viktige områder som vi oppfordrer partiene til å ha oppmerksomhet på i programarbeidet:

Kommunalt folkehelsearbeid

Kommunene er pålagt et stort ansvar for forebyggende helsearbeid. Mange kommuner har opprettet frisklivssentraler som et virkemiddel for å bidra til bedre folkehelse. LHL mener dette er en svært viktig tjeneste, men er bekymret for at kommuneøkonomien gjør at kvaliteten ikke blir god nok eller at det ikke etableres slikt tilbud i det hele tatt. Alle som ønsker det bør få tilbud om røykesluttkurs gjennom kommunen, og det bør etableres trimtilbud til personer med risikofaktorer for livsstilssykdommer, gjerne i samarbeid med frivillig sektor. Kommunale frisklivssentraler bør inngå som en sentral del av det kommunale rehabiliteringsarbeidet. Dette er særlig viktig for personer der rehabiliteringen handler om livsstilsendring. Vi ber alle foreta en gjennomgang av folkehelseprofilen for sin kommune som er utarbeidet av Folkehelseinstituttet, og følge opp de lokale utfordringene den beskriver.

Kols – den nye folkesykdommen

LHL etterlyser en ny satsing for å behandle og bekjempe folkesykdommen kols. Stadig flere utvikler kols. Man anslår at 400 000 nordmenn har sykdommen, hele 300 000 av disse uten å vite om det. Kols er en sykdom som ikke bare reduserer livskvaliteten kraftig for den som rammes. Den har også høy dødelighet. Blant pasienter som legges inn på sykehus grunnet kols, dør 25 prosent i løpet av to år, og halvparten i løpet av fem år. Tidlig diagnose er svært avgjørende for å bremse sykdomsutviklingen.
Mange med kols har behov for kommunale helse- og omsorgstjenester. Det å få god hjelp og oppfølging i hverdagen bidrar til færre innleggelser i sykehus og bedre mestring av egen hverdag. For å styrke den faglige kvaliteten i kommunene, bør hver kommune ha en sykepleier med kompetanse på kols og lungesykdommer.

Livskraftig frivillighet

Frivillig sektor gjør en stor innsats i det lokale folkehelsearbeidet, blant annet gjennom tilbud om fysisk aktivitet og andre ulike aktivitetstilbud. Likemannsarbeid på sykehus og i den kommunale helsetjenesten gir pasienter mulighet til erfaringsutveksling og støtte fra personer som selv har opplevd sykdom. Dette er viktige supplement til det offentlige medisinske tilbudet. Kommunene må legge til rette for et rikt organisasjonsliv og gi gode rammebetingelser til frivillig sektor, både i form av direkte støtte, gjennom samarbeid i folkehelsearbeidet og gjennom tilgang på gratis/billige lokaler og fasiliteter som møtesal, gymsal, svømmehall osv. 

Rehabilitering

LHL har erfart at rehabilitering er et felt som er sårbart for svingninger i kommunenes økonomi, og for tilgangen på fagpersoner. Det er viktig at kommunene tar hovedansvaret de er pålagt i rehabiliteringsarbeidet. Ikke minst må tiltak som er innført for å styrke rehabiliteringstjenesten, som individuell plan og koordinerende enheter, følges opp i langt større grad.
Kommunale frisklivssentraler bør inngå som en sentral del av det kommunale rehabiliteringsarbeidet. Dette er særlig viktig for personer der rehabiliteringen handler om livsstilsendring.

Luftforurensing

LHL er sterkt uroet over de seneste tiårenes økning i luftveisinfeksjoner og lungesykdommer, samt i astma og allergi i tilknytning til luftforurensing og inneklima. Ny forskning viser at også hjertehelsen påvirkes negativt av luftforurensing.

Det er nødvendig med et lov- og regelverk som har mer oppmerksomhet på luftforurensning og som bidrar sterkere til forebygging av alle former for luftforurensning. Dette gjelder innenfor et bredt spekter, fra halm- og bråtebrenning til transport- og industriutslipp.

For å skape renere utemiljø, må myndighetene utvikle og håndheve stadig strengere krav overfor transportsektoren. Svevestøv er helseskadelig ved langt lavere nivåer enn tidligere antatt. Miljødirektoratet, Statens vegvesen, Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet anbefaler å skjerpe grensene for tillatt mengde svevestøv i lufta. De politiske partiene bør støtte denne anbefalingen.

Aktuelle tiltak er rushtidsavgift, piggdekkavgift, datokjøring og økte bomavgifter. Skipsfarten bør pålegges å bruke landstrøm når båter ligger i havn. Drivstofforbruket må vris i en mer miljøvennlig retning gjennom avgiftspolitikken. Det er imidlertid viktig å etablere gode skjermingsordninger for mennesker som er avhengig av å bruke bil på grunn av kronisk sykdom og funksjonshemning.

Uttalelsen er gitt av landsstyret i LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, 4. juni 2014.