Hopp direkte til innhold

LHLs styreleder leder Helsedirektoratets brukerråd

Bilde av John Normann Melheim.
LHLs styreleder John Normann Melheim er valgt som leder av brukerrådet. Brukerrådet vil i sitt arbeid bidra inn i Helsedirektoratets budsjett- og strategiarbeid.

John Normann Melheim er valgt som leder av Helsedirektoratets brukerråd. Rådet skal fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser knyttet til Helsedirektoratets roller og samfunnsoppdrag.

Brukermedvirkning er et prioritert satsningsområde i Helsedirektoratets strategi for 2014-2018. Et element i arbeidet med brukermedvirkning er etableringen av et overordnet brukerråd. Brukerrådet består av 14 personer som til sammen gjenspeile bredden i Helsedirektoratets portefølje og brukergrupper som favner blant annet somatikk, psykisk helse, rus, funksjonshemmede og kronisk syke, barn, ungdom/unge voksne, eldre, folkehelse, innvandrerbefolkningen og pårørende. Brukerrådets funksjonsperiode er i oppstartsperioden to år.

Brukerrådets rolle

En overordnet målsetting for brukerrådet er å fremme brukerperspektivet i strategisk viktige saker og prosesser knyttet til Helsedirektoratets roller og samfunnsoppdrag. Videre er det et mål å bidra til utvikling og oppfølgning av Helsedirektoratets systematiske brukermedvirkning.

I arbeidet med å nå disse målsettingene vil brukerrådet ha som rolle å være

  • et rådgivende organ for Helsedirektoratets ledelse og drøftingsarena for strategisk viktige saker og prosesser knyttet til direktoratets roller og samfunnsoppdrag.
  • et forum for utvikling av brukermedvirkning i Helsedirektoratet.
  • en drøftingsarena der brukerorganisasjonene kan fremme strategisk viktige saker.

Brukerrådet vil i sitt arbeid bidra inn i Helsedirektoratets budsjett- og strategiarbeid. Rådet skal også bidra til utvikling og oppfølging av strategi og interne retningslinjer for systematisk brukermedvirkning i Helsedirektoratet.

Ledelse av brukerrådet

LHLs styreleder John Normann Melheim er valgt som leder av brukerrådet. Det er brukerrådet selv som har valgt leder, vara for leder og representanter til et arbeidsutvalg. John Normann Melheim leder møtene i brukerrådet og i arbeidsutvalget.

På hvert møte i brukerrådet møter helsedirektøren/assisterende helsedirektør. Andre ledere/ansatte fra Helsedirektoratet deltar i relevante saker. Det avholdes normalt fire møter i året. Helsedirektøren kan innkalle til brukerrådsmøte når han/hun ser behovet for det.

Medlemmene i brukerrådet
NavnOrganisasjon
Ingunn Westerheim Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/Norsk forening for osteogenesis imperfecta
Bjørnar Allgot Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/Diabetesforbundet
Pia Bråss Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/Foreningen for hjertesyke barn
Irene Kingswick Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/Rådgivning om spiseforstyrrelser
John Normann Melheim Funksjonshemmedes fellesorganisasjon/Landsforeningen for hjerte og lungesyke
Kari Sundby Helsedirektoratets råd for psykisk helse og rus
Line E. Langsholt Helsedirektoratets råd for psykisk helse og rus
Genet Rezene Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo kommune
Arne Lein Samarbeidsforum for funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)/Norges Handikapforbund
Heidi Skaar Brorson Kreftforeningen
Lisbeth Rugtvedt  Nasjonal foreningen for folkehelse
Ina Nergård Foreningen voksne for barn
Simen Brennhaugen Unge funksjonshemmede/Norsk forening for stomi og reservoaropererte
Terje O. Aasterud Pensjonistforbundet

Publisert 15.12.2015