Hopp direkte til innhold

Bedre liv med kols

Midler fra ExtraStiftelsen søkt gjennom LHL gjorde det mulig å sette i gang prosjektet «Bedre liv med kols»; et prosjekt som tok sikte på å utvikle og evaluere et egenomsorgsprogram for kolspasienter i 2015. Prosjektet har nå levert sin sluttrapport.

Prosjektet var et samarbeidsprosjekt mellom Universitetet i Stavanger, Helse Fonna, Tysvær kommune og LHL Tysvær og Bokn og ble ledet av professor Signe Berit Bentsen ved Universitetet i Stavanger.

Prosjektet leverte sin sluttrapport til LHL og ExtraStiftelsen februar 2017.

Bakgrunn

Kols utgjør et stort helseproblem og synes også å øke (1-3). Sykdommen utvikles over år, og fører til et spekter av symptomer som tung pust, angst, depresjon, søvnvansker, tretthet og smerter (4,5), i tillegg til at mange også får redusert livskvalitet (6). Etter hvert som sykdommen utvikler seg oppstår det også oftere kols forverringer med flere og lengre sykehusinnleggelser (7,8). To nasjonale retningslinjer (9,10) påpeker at personer med kols ikke i tilstrekkelig grad blir ivaretatt i kommunene der de bor og at tidlig rehabilitering i kommunen er viktig.

Med utgangspunkt i dette ble det utviklet et kompetansehevingsprogram for sykepleiere i kommunene (11,12) og et egenomsorgsprogram, «Bedre liv med kols» for personer med kols (13), som skal hjelpe dem til å mestre kolsen sin slik at de oppleve mindre symptombelastning og få en bedre hverdag (13).

«Bedre liv med kols» ble utprøvd i 2015 og 2016, og ble støttet av Extrastiftelsen, Helse Fonna og kommunene hvor «Bedre liv med kols» ble utprøvd (13).

Utprøvingen

«Bedre liv med kols» ble utprøvd i 11 kommuner som faller in under Helse Fonna sitt dekningsområde og 133 personer med kols gjennomførte programmet (13).

Programmet hadde et helsefremmede fokus, det ble arrangert i kommunene der personene bodde og bestod i at deltakerne møtte en gang i uka i 11 uker til en to timers gruppesamtale.

I gruppesamtalene ble ulike tema som fremming av egen helse og velvære, mestring av sentrale symptomer, å være fysisk aktiv, helsepersonell som ressurs i hverdagen, håndtering av kolsforverringer og erfaringer med å delta i gruppesamtaler med andre personer med kols tatt opp til diskusjon (13).

Fremstilling av grafer som beskriver hvor nyttig samtalegruppen har vært for respondenten. 0,8 prosent: ikke nyttig, 50,8 prosent: nyttig, 48,3 prosent: veldig nyttig.Hvor nyttig har samtalegruppene vært for deg? Svarene oppgitt i prosent, fordelt mellom ikke nyttig, nyttig og veldig nyttig.

Erfaringer med programmet

I siste og avsluttende møte fikk deltakerne utdelt et spørreskjema som bestod av både åpne og lukkede spørsmål. Her fikk de anledning til å gjøre en kort evaluering av «Bedre liv med kols». Av de 133 personene som gjennomførte programmet, besvarte 120 (90,2%) spørreskjemaet.

Den foreløpige evalueringen viser at flesteparten (Antall 119, 99,1%) opplevde at «Bedre liv med kols» hadde vært nyttig eller veldig nyttig, og 105 (87,5%) beskrev programmet med et positivt smil, 1 deltaker (0,8%) beskrev programmet med et negativt smil, mens 14 (11.7%) var usikre på hvordan de ville beskrive programmet (13).

Fremstilling av figur for å illustrere hvordan deltagerne har hatt det i samtalegruppene. Hvilket ansikt beskriver best hvordan du har hatt det i samtalegruppene? Prosenter oppgitt i figur.

Til tross for at de fleste hadde hatt nytte av «Bedre liv med kols» og var fornøyde med å delta i programmet, rapporterte 13 (10, 8%) at programmet kunne bli bedre hvis gruppesamlingene er mer strukturerte og programmet innbefatter en gruppesamtale om kosthold.

Fremstilling av figur for å illustrere om deltagerne mener noe kunne vært bedre i samtalegruppene.Er det noe som kunne vært bedre i samtalegruppene? Svarene fordelt på ja, nei og vet ikke – oppgitt i prosent.

Videre planer

Da «Bedre liv med kols» bare er evaluert med hensyn til hvor tilfredse deltakerne har vært med å delta i programmet er det nødvendig med en bredere og mer detaljert evaluering av effekten av programmet. Det vil derfor nå bli gjort en evaluering av symptomene, mestringen og livskvaliteten hos dem som har deltatt i «Bedre liv med kols».

Publisert 15.08.2017

referanser

1. Hoogendoorn M, Rutten-vanMölken MP, Hoogenveen RT, et al. A dynamic population model of disease progression in COPD. European Respiratory Journal. 2005;26(2):223-233.

2. Johannessen A, Omenaas E, Bakke PS, Gulsvik A. Incidence of GOLD-defined chronic obstructive pulmonary disease in a general adult population. The International Journal of Tuberculosis and Lung Disease. 2005;9(8):926-932.

3. Waatevik M, Skorge T, Omenaas E, Bakke PS, Gulsvik A, Johannessen A. Increased prevalence of chronic obstrucitve pulmonary disease. Respiratory Medicine. 2013;107(7):1037-1045.

4. Bentsen S, Gundersen D, Assmus J, Bringsvor H, Berland A. Multiple symptoms in patients with chronic obstructive pulmonary disease in Norway. Nursing and Health Sciences. 2013;15(3)1:1-8.

5. Borge CH, Wahl AK, Moum T. Association of breathlessness with multiple symptoms in chronic obstructive pulmonary disease. Journal of Advanced Nursing. 2010;66(12):2688-2700.

6. Bentsen SB, Rokne B, Wahl AK. Comarison of health-related quality of life between patients with chronic obstructive pulmonary disease and the general population. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 2012;27(4):1-8.

7. Perera WR, Hurst JR, Wilkinson TMA, et al. Inflammatory changes, recovery and recurrence at COPD exacerbation. European Respiratory Journal. 2007;29(3):527-534.

8. Seamark DA, Seamark CJ, Halpin DMG. Palliative care in chronic obstructive pulmonary disease: a review of clinicans. Journal of the Royal society of Medicine. 2007;100(5):225-233.

9. Helsedirektoratet. Kols. Nasjonal faglig retningslinje og veileder for forebygging, diagnostisering og oppfølging. Oslo: Helsedirektoratet;2012.

10. Helse-ogomsorgsdepartementet. Nasjonal strategi for KOLS-området 2006-2011. Norway: Sosialdepartementet;2006.

11. Berland A, Bentsen SB. Patients with chronic obstructive pulmonary disease in safe hands: An education programme for nurses in primary care in Norway. Nurse Education in Practice. 2015;15(4):271-276.

12. Berland A, Bentsen S. Pasienter med kols i trygge hender - et utdanningsprogram for sykepleiere i kommunehelsetjenesten. Lungemedisin - Best Practice. 2015;5(17):15-17.

13. Bentsen S, Bringsvor H, Kallekodt J, Stien E. "Bedre liv med kols" - Utprøving av et helsefremmende egenomsorgsrpogram for pasienter med kols i nærmiljøet der de bor: Extrastiftelsen;2017.