Hopp direkte til innhold

Den landsmøtevalgte valgkomiteen har startet sitt arbeid

Det inviteres med dette til å sende inn forslag på kandidater til de valg som skal gjøres under LHLs landsmøte 29.–30. oktober 2021.

Landsmøtet skal i henhold til § 11 velge representanter til sentralstyre, kontrollkomité og valgkomité.

  • Skjema til forslag på kandidater til sentralstyret og til komiteer. Kun 1 kandidat på hvert forslagsskjema.
  • Frist: 29. august 2021.

Valg av representanter til sentralstyret

Sentralstyret består i henhold til § 13 av leder, 1. og 2. nestleder og 8 styremedlemmer med 8 varamedlemmer valgt i rekkefølge. I tillegg kommer 3 representanter med
3 varamedlemmer for de ansatte som velges av de ansatte selv.

LHLs styrende organer

Sentralstyret i LHL

LHL er en stor og omfattende organisasjon. Å sitte i LHLs sentralstyre er til tider en krevende oppgave. Sentralstyret deltar i ca. 10 heldagsmøter årlig, hvorav noen møter går over 2 dager. Den siste tiden har sentralstyremøtene blitt holdt digitalt.

Valgkomiteen vil ved forslag til sammensetning legge vekt på å få valgt et styre som gjenspeiler organisasjonens faglige og forretningsmessige virksomhet. Det vil bli tatt hensyn til alder, kjønn, diagnose og geografi.

Vi ber om at laget har dette i minne når kandidater skal forespørres og foreslås.

Valgkomiteen følger arbeidet knyttet til høring om ny styringsstruktur og organisasjonsmodell. Valgkomiteen vil gjennom sitt arbeid forberede seg på at sammensetningen av sentralstyret kan bli annerledes enn det som ligger i dagens vedtekter.

Valg av kandidater til kontrollkomiteen

Kontrollkomiteen består i henhold til § 15 av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller varamedlem til sentralstyret eller landsstyret.

Valg av kandidater til valgkomiteen

Valgkomiteen består i henhold til § 16 av leder, nestleder og 3 medlemmer, en fra hver av de 5 regionene. I tillegg velges 5 personlige varamedlemmer fra de samme regionene. Hvis et medlem fra en region er en kvinne, skal dennes personlige varamedlem være en mann og motsatt.

Den landsmøtevalgte valgkomiteen

Leder av valgkomiteen til landsmøtet 2021 er Lars Woldmo (). Administrasjonens sekretær er Birgit Stræde.

Valgkomiteens endelige forslag vil bli sendt landsmøtets delegater 1 måned før landsmøtet, dvs. senest 29. september.

Birgit Stræde

Birgit Stræde

Organisasjonsrådgiver
93 02 24 45

Kan bistå med brukermedvirkning.