Hopp direkte til innhold

Få bivirkninger av å ta statiner

Kolesterolsenkende medikamenter brukes av mer enn 500 000 nordmenn. En gjennomgang av 135 studier konkluderer med at fordelene er større enn ulempene.

Statiner er en gruppe legemidler som brukes for å senke nivåene av LDL-kolesterol i blodet, og for å forebygge hjertesykdom og tidlig død. Siden antallet mennesker som tar statiner er økende, er det viktig å undersøke potensielt negative bivirkninger knyttet til medikamentene.

Les mer om høyt kolesterol her.

Stor studie

Mange tidligere studier har vist at statiner er relativt trygge, men det har vært gjort få sammenlikninger av ulike typer statiner. Det har også vært en mangel på store, omfattende undersøkelser av sammenhengene mellom statiner og risiko for bl.a. kreft og diabetes.

Hensikten med denne nye studien var derfor å systematisk gjennomgå kliniske studier på ulike statiner for å undersøke skadelige effekter. Den endelige analysen inkluderte 135 studier med nesten 250 000 deltakere til sammen, og er dermed den hittil største studien i sitt slag.

Resultatene ble publisert i juli-utgaven av det medisinske tidsskriftet Circulation : Cardiovascular Quality and Outcomes.

illustrasjon av høyt kolesterol.

Zocor ga færre bivirkninger

Sammenliknet med placebo ("narremedisin") var statiner ikke forbundet med flere eller færre bivirkninger totalt sett. Av ulike typer statiner, ga Zocor (virkestoff: simvastatin) lavere risiko for bivirkninger enn Lipitor (virkestoff: atorvastatin) og Crestor (virkestoff: rosuvastatin). Personer som tok simvastatin eller Pravachol (virkestoff: pravastatin), hadde videre mindre sannsynlighet for å avbryte medisineringen på grunn av bivirkninger enn personer som tok atorvastatin.

Økt risiko for diabetes

Statiner ga ikke signifikant høyere risiko for muskelsmerter (myalgi) eller andre muskelbivirkninger, sammenliknet med placebo. Det var heller ingen forskjell i risikoen for kreft blant personer som tok statiner eller placebo.

De som tok statiner hadde imidlertid større risiko for å få økte nivåer av leverenzymer (ALAT og ASAT). Disse enzymene brukes ofte som markører for leverskade. Av de enkelte statinene var det særlig atorvastatin som finnes i Lipitor, fluvastatin som er virkestoffet i Lescol og rosuvastatin som finnes i Crestor som var forbundet med økt risiko.

Sammenliknet med placebo, var statiner også forbundet med ni prosent økning i risikoen for diabetes. Det var ingen statistiske forskjeller mellom ulike statiner for risikoen for diabetes.

Statiner gir større nytte enn risiko

At statiner kan gi en litt høyere risiko for diabetes, må dette ses i sammenheng med at forekomsten av diabetes i utgangspunktet var lav. Selv om statiner også økte risikoen for høye leverenzymer, har flere studier vist at statiner ikke er forbundet med redusert leverfunksjon. Fordelene ved statiner når det gjelder dødelighet og hjertesykdom, mer enn oppveier for de mulige skadelige virkningene, konkluderer derfor forskerne bak studien. De påpeker imidlertid at det er viktig å finne personer som har størst nytte av å behandling med statiner.

I henhold til norske retningslinjer er simvastatin som er virkestoffet i Zocor foretrukket blant de kolesterolsenkende legemidlene, og funnene fra denne studien antyder at simvastatin er blant de tryggere valgene.

Studien om statiner kan leses i sin helhet her.