Hopp direkte til innhold

KrF-snuoperasjon kan hindre forskriftsfesting av ambulanseresponstid

Stortingets helse- og omsorgskomité har avgitt innstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023. Mindretallet - som består av Ap, Sp og SV - fremmer et forslag som innebærer forskriftsfestet responstid for ambulanser. - Hadde KrF gått inn for det de tidligere har stemt for, eller at Frp hadde stått sammen med øvrig opposisjon, hadde forslaget hatt flertall, sier Ola Yttre, leder i Ambulanseforbundet i Delta, Frode Jahren, generalsekretær i LHL og Tommy Skar, generalsekretær i LHL Hjerneslag. De er spesielt skuffet over KrFs snuoperasjon.

Pressemelding 12. mai 2020:
Stortingsinnstilling om Nasjonal helse- og sykehusplan 2020-2023:

I forslaget fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti heter det at "Stortinget ber regjeringen komme tilbake til Stortinget med forslag til forskriftsfestede responstider for blålystjenestene, som fastsetter hvilke responstider som skal gjelde, og hvilke krav som skal settes til utstyr og faglig kompetanse i tjenesten". Videre fremmer de tre partiene også et forslag om at «Stortinget ber regjeringen følge opp vedtak nr. 21 av 15. november 2018 og legge frem en stortingsmelding om de prehospitale tjenestene og hele den akuttmedisinske kjeden basert på NOU 2015:17 Først og fremst.»

Vi er glad for at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti er enige med Ambulanseforbundet i Delta, LHL og LHL Hjerneslags om at det må innføres forskriftsfestet responstid for ambulanser, kommenterer Yttre, Jahren og Skar.

Nå ber de Kristelig Folkeparti og Fremskrittspartiet om å snu.

KrF eller Frp kan sikre flertall for et nødvendig grep for å bedre situasjonen i ambulanse-Norge. De bærer med denne innstillingen et stort ansvar for kommende pasienter og de har et stort forklaringsproblem overfor egne velgere. Vi ber disse partiene snu, og stemme for forskriftsfestet responstid for ambulanser når saken kommer til behandling i Stortinget, sier Yttre, Jahren og Skar.

Kravet om å forskriftsfeste responstid for ambulanser har støtte fra store organisasjoner og fra viktige miljøer som Hjernerådet, i tillegg til Ambulanseforbundet, LHL og LHL Hjerneslag.

Per i dag er det bare veiledende responstider for ambulanser i Norge. Kvalitetsindikatoren, som viser tider, har ikke har vært oppdatert siden 2017. Helseministeren har i Stortinget lovet at en oppdatering trolig kan komme før sommerferien.

Indikatoren viser at det er variasjon mellom fylkene, men ingen av fylkene oppnår de veiledende responstidene om at ambulansen skal være fremme innen 12 minutter i 90 prosent av hendelsene i tettbygd strøk og innen 25 minutter i 90 prosent av hendelsene i grisgrendt strøk. I fjor reiste Ambulanseforbundet og LHL landet rundt for å rette oppmerksomheten på ambulansesituasjonen og responstid. Da ble 86 kommuner sjekket hvorav bare 9 fikk godkjent. Forskriftsfestet responstid hadde bidratt til å endre dette. Denne måneden starter en ny rundreise i Norge for å rette oppmerksomheten på ambulansesituasjonen.

Ambulanseforbundet, LHL og LHL Hjerneslag er bekymret for ambulansesituasjonen også utover at ambulanser ikke når fram i tide: Ifølge Statistisk sentralbyrå (SSB) økte antall oppdrag pr. bil med 6 prosent i perioden 2015-2018 (Det var også en økning i antall biler (10 stk.), men ikke så stor som antall oppdrag, og disse bilene er hvite biler for transport, som ikke kan brukes i beredskap på akutte hendelser). I perioden 2015-2018 økte antall akutte oppdrag med 22 prosent. Helsedirektoratet har ikke oppdatert Kvalitetsindikatoren - som er oversikt over den veiledende responstiden - siden 2017.

Da Stortinget forrige gang behandlet et forslag om forskriftsfestet responstid i Stortinget (Innst. 32 S (2018-2019)) stemte Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for. Etter behandlingen i Stortinget, fikk Arbeiderpartiet et landsmøtevedtak på at responstiden for blålys-etatene skal forskriftsfestes.

  • For ytterligere kommentarer og fakta om ambulansesituasjonen i Norge: Leder Ola Yttre i Ambulanseforbundet, mobil 480 83 305.
  • For kommentarer fra LHL: Generalsekretær Frode Jahren, mobil 911 31 944.
  • For kommentarer fra LHL Hjerneslag: Generalsekretær Tommy Skar, mobil 905 06 449.