Hopp direkte til innhold

LHL krever lovfestet responstid på ambulansetjenester

I dag gjelder anbefalte normtider. Det er ikke forpliktende nok. For mange hjerte- og karsyke er rask behandling i akuttfasen svært avgjørende. LHL krever nasjonale mål for ventetid på ambulanse. Det står om liv når tiden er knapp.

En kartlegging gjennomført av LHL og Ambulanseforbundet basert på SSBs siste oversikt viser at antall ambulanser har sunket med 14 prosent siden 2002, samtidig som folketallet i Norge har økt med 14 prosent i samme tidsperiode. I løpet av disse 15 årene har også oppdragsmengden for ambulansetjenesten i Norge økt med 46 prosent.

Den anbefalte utrykningstiden for ambulanser ved akutte tilfeller er i dag på 12 minutter i tettbebygde strøk og 25 minutter i spedbygde strøk. Målet er at 90 prosent av alle utrykninger skal skje innen denne tiden.

Mennesker med hjerte-, kar- og lungesykdom utgjør en stor andel av dem som har behov for akuttmedisinsk bistand. LHL krever at forskriftene for akuttmedisinske tjenester, herunder medisinsk nødmeldetjeneste, kommunal legevakt og bil-, båt- og luftambulanse, må stille krav til responstider.

LHL viser også til Helsetilsynet som mener at innføring av krav til responstid både kan gi helsegevinster og øke befolkningens trygghet.

LHL mener at ambulansetjenesten og primærhelsetjenesten over hele landet også må ha tilstrekkelig kompetanse og utstyr til å utføre diagnostikk utenfor sykehus. Det må være et krav om at alt helsepersonell som har plikt til å rykke ut for å hjelpe en pasient som har fått et akutt sykdomstilfelle må ha nødvendig faglig opplæring og medisinsk teknisk utstyr til å kunne stille diagnoser for deretter å iverksette korrekt behandling.

Det medisinsk tekniske utstyret må inneha en funksjonalitet slik at helsepersonellet kan dele denne informasjonen med spesialisthelsetjenestens vakthavende fagperson i løpet av noen få minutter.