Hopp direkte til innhold

Nytt fra EU-prosjektet Life & Health

Life & Health er et prosjekt som fokuserer på helsefremmende arbeid og livsstilsveiledning hos voksne. Målet er å øke bevisstheten om ikke-smittsomme sykdommer (NCD) og deres risikofaktorer knyttet til livsstil, og å øke kunnskap om helse.

Deretter gi personer mulighet til å iverksette tiltak for å forbedre sin helse.

Life & Health er et 24 måneders prosjekt (Erasmus+, KA2 Strategisk Partnerskap for voksne) delvis finansiert av Europakommisjonen.

Life & Health er et innovativt prosjekt som skal overføre og tilpasse USAs nasjonale program for forebygging av diabetes (Center for Disease Control, CDC) til alle typer ikke smittsomme sykdommer (NCD). Life & Health gjennomføres i tre land i ulike deler av Europa (Island, Italia og Norge). Disse landene har ulike kulturer og organisering av helsesystemer. Prosjektet vil utvikle et sett med verktøy som vil være tilgjengelige for ulike interessenter i Europa.

Se prosjektets hjemmeside: https://lifeandhealth-project.eu

Mål

  1. Å utvikle kompetanse innen helsefremmende arbeid og livsstilsveiledning for voksne
  2. Å øke kunnskapen og bevisstheten om ikke-smittsomme sykdommer
  3. Å bedre helseforståelse

Resultater

1: Gap*- og kompetanseanalyse

Definere og vurdere; tilgjengelige ressurser, beste kunnskapsbasert praksis, finansiering og organisasjoner som er involvert i helsefremmende og/eller primærforebyggende arbeid.

(*I en gapanalyse beskrives den faktiske nåsituasjonen og den ønskede fremtidige situasjonen, forskjellene mellom dem identifiseres, og så lages en plan for å fylle gapet. Gapanalyse kan også kalles behovsanalyse eller behov/gapanalyse.)

2: Ditt liv og din helse dag

Implementere kunnskapsbasert praksis fra Life & Health-prosjektet, som er tilpasset deltakende grupper/kommuner. Gjennomføring av gratis helsesjekk i tilknytning til oppstart av treningsgrupper og "Ditt liv og din helse dag" i de utvalgte kommuner. Her vil også spørreskjemaet HAL-100™ bli brukt.

3: Læringsplattform

Life & Health-prosjektet utformer en nettbasert læringsplattform på de ulike samarbeidende lands språk, samt formidler og overfører prosjektresultater. Dette inkluderer: kunnskapsbase for livsstilsveiledning, nettbasert undervisningsmateriale og workshopsamling for livsstilsveiledere. Det etableres nettverk for veiledere i de aktuelle kommunene/gruppene.

4: Trening

Pilot eller trening/ workshop for livsstilstrenere i deltakende treningsgrupper juni 2019. Deretter en pilot med livsstilsveiledning som gjennomføres av de trente veilederne høsten 2019.

To internasjonale prosjektgruppemøter har blitt gjennomført siden oppstart av prosjektet.

Det første møtet ble holdt på Reykjavik, Island den 25. september 2018. I løpet av møtet analyserte partnere målet med prosjektet, samt mål relatert til bevisstgjøring rundt helse ved å tilrettelegge for nye nettbaserte pedagogiske verktøy.

Det andre internasjonale prosjektmøtet ble holdt på Jessheim, Norge 18. - 19. februar 2019. Under møtet i Oslo ble det presentert resultater fra den samlede gap- og kompetanseanalysen: “Gap Analyse Kompetanse: Definere tilgjengelige strukturer, beste kunnskapsbasert praksis, finansiering og organisasjoner som er involvert i helsefremmende og/eller primærforebyggende arbeid.”

SÍBS, Koordinator for prosjektet Life & Health gjennomførte 12. mars en workshop om prosjektet i samarbeid med masterstudenter fra Universitetet BREDA, Nederland. Over 40 deltakere tok del i workshopen omhandlende globale helseutfordringer. SÍBS presenterte Life & Health-prosjektet som en svært god praksis innen primærforebygging og helsefremmende arbeid.

Workshop ved Universitetet BREDA, Nederland

GAP- og kompetanseanalyse

Gjennom disse månedene har prosjektgruppen fokusert på utviklingen og ferdigstilling av gap- og kompetanseanalysen som skal danne grunnlag for alle milepæler og resultater i prosjektet. Dette vil gi oversikt på feltet, sammenlignbarhet og synliggjøring av ulike behov i de ulike landene.

I forbindelse med gap- og kompetanseanalysen skal det velges ut pilotdeltakere. I hvert land skal 1-3 kommuner/grupper delta i prosjektet. I Norge er det valgt ut treningsgrupper gjennom LHL, henholdsvis i Kirkenes, Vardø, Ullensaker og i Oslo.

Gjennomføring av gap- og kompetanseanalysen vil definere hvilken kompetanse det skal fokuseres på videre for livsstilsveilederne og målgruppene i pilotene. Internasjonale og nasjonale referanser er samlet i en litteraturoversikt som kan brukes på tvers av nettverket.

Partnere

SÍBS

LHL

The Norwegian Heart and Lung Patient Organization (LHL)

Austurbrú

Austurbrú – The East Iceland Bridge for Development, Tourism, Culture, Knowledge and Innovation

CESIE

 

Erasmus plus

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.