Hopp direkte til innhold
Foto: Anders Bergersen

Økt innsats på kar- og lungeområdene

LHL, Landsforeningen for hjerte og lungesyke, har vedtatt å forsterke sitt engasjement for mennesker med kar- og lungesykdommer, og blir nå en interesseorganisasjon også for hjerneslagrammede og de som har astma og allergi, samt pårørende som berøres av disse sykdommene.

– Hjerte-karsykdommer er betegnelsen på en gruppe lidelser som rammer hjertet og blodkarene, hvor hjerneslag er en av dem. Som en interesseorganisasjon for mennesker med hjerte- og lungesykdom og deres pårørende, er det derfor også naturlig at LHL forsterker sitt engasjement på karområdet til også å omfatte hjerneslag. Risikofaktorene for hjerneslag er de samme som forøvrige hjerte-karsykdommer, og på disse områdene gjør LHL allerede et betydelig arbeid og besitter mye kompetanse og kunnskap, sier generalsekretær Frode Jahren.

Personer med kols har samme interesser som de med astma og allergi.

– Ren luft og godt inneklima, og en individuelt tilpasset behandling som gir færrest mulige plager og begrensninger i hverdagen, er viktige stikkord. I mange tilfeller kan det være vanskelig å skille mellom sykdommer som astma eller kols. Det er også påvist en kobling mellom kols og astma. Barn med astma kan ha større risiko for å utvikle kols som voksne enn røykere uten astma. For LHL er det naturlig å utvide perspektivet og gi et tilbud også til folk med astma og allergi, sier Jahren.

I Norge får om lag 16 000 personer hjerneslag og ca. 3 000 dør av det samme årlig, mens rundt 55 000 lever med gjennomgått hjerneslag. Antallet hjerneslag vil kunne øke med 50 prosent de neste 20 årene fordi det blir flere eldre.

Astma oppstår hos mennesker i alle aldre. Ca. 25 prosent av alle barn har eller har hatt astma innen fylte 16 år. Ca. åtte prosent av den voksne befolkningen har astma. De siste årene har forskning vist at astma i barnealder disponerer for utvikling av kols senere i livet, og særlig hvis man røyker. Mer enn 40 prosent av befolkningen får allergiske reaksjoner i løpet av livet.

Ca. en million mennesker i Norge er plaget av pollenallergi. 15 prosent av norske barn har eksem med relasjon til allergisk disposisjon.