Hopp direkte til innhold

Nasjonalt kolsråd

Nasjonalt kolsråd har som mål å øke fokus på folkesykdommen kols og bedre diagnose, behandling og oppfølging av mennesker med kols.

Nasjonalt kolsråd har som mål å øke fokus på folkesykdommen kols og bedre diagnose, behandling og oppfølging av mennesker med kols.

Rådet skal legge grunnlaget for kolsstrategien som LHL kan bruke i sitt arbeid med kolsområdet. Strategien utgjør et vesentlig grunnlag for rådets arbeid. 

Rådet har en selvstendig og uavhengig stilling og kan ved behov spille ut egne standpunkter i media.

Kolsrådet skal:

 1. Vurdere forhold knyttet til kolsområdet, på eget initiativ og etter innspill.
 2. Fremme forslag til tiltak for å sikre et best mulig tilbud til mennesker med kols.
 3. Delta i planleggingen av LHLs markering av Verdens kolsdag som arrangeres hvert år i november.

Se også

Sluttrapport: Rehabilitering for kols i kommunene (pdf)

Lungerehabiliteringstilbud i norske kommuner for personer med kronisk obstruktiv lungesykdom – Kartleggingsstudie

Nasjonalt kolsråd anbefaler på bakgrunn av kartleggingen:

 1. Helse- og omsorgsdepartementet bør sammen med kommunene og helseforetakene lage en plan som sikrer kompetanseoverføring om lungerehabilitering fra spesialist- til primærhelsetjenesten.
 2. Departementet bør nedsette en komite som utarbeider ulike lungerehabiliteringsmodeller som kan implementeres både i spesialist- og kommunehelsetjenesten. Det bør utvikles ulike modeller i forhold til geografi og alvorlighetsgrad av sykdom.
 3. Det må avsettes forskningsmidler hvor det kan utvikles og testes ut ulike lungerehabiliteringsintervensjoner som sikrer at pasienten får riktig behandling på rett sted til riktig tid.

Medlemmer av Nasjonalt kolsråd

 • Olav Kåre Refvem
  Spesialist lungesykdommer/indremedisin, LHL. Leder av Nasjonalt kolsråd.
 • Bente Frisk
  Førsteamanuensis/PhD og spesialist i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskulen på  Vestlandet, Institutt for helse og funksjon og Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.
 • Christine Råheim Borge
  Seniorforsker/førsteamanuensis/PhD og lungesykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap.
 • Kristine Nordkvelle
  Ernæringsfysiolog
 • Merete Boge
  Ergoterapeut og rådgiver i Øygarden kommune
 • Anders Østrem
  Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Gransdalen Legesenter. Lunger i praksis.
 • Øystein Bjørnes
  Medlem av LHLs sentralstyre
 • Jan Frode Hagstrøm
  Brukerrepresentant

Sekretær fra LHLs administrasjon.

Historien om kolsrådet

Nasjonalt kolsråd (2007-2011) ble ikke videreført av Helse- og omsorgsdepartementet. Det er likevel fortsatt mange uløste oppgaver knyttet til kols. LHL besluttet derfor å etablere et nytt kolsråd for å sikre et videre engasjement knyttet til kolsområdet. Dette var også avtroppende Kolsråd opptatt av, særlig i en tid som det registreres et stadig økende antall kolstilfeller.

Samhandlingsreformen gir en mulighet for å ivareta de kroniske sykdommer på en bedre måte enn nå, men det kreves et stort arbeid for at dette skal kunne innfris. En rekke aktuelle utfordringer ble skissert av det avtroppende kolsrådet. Det nyetablerte Nasjonalt kolsråd (2013-) bygger videre på mange av de fortsatt like aktuelle problemstillingene.

Margrethe Sellæg og Helle Grøttum i kolsskolen

Den digitale kolsskolen

Du møter en brukerrepresentant, som deler sine opplevelser rundt det å få kols - og hvordan han lever med kols og takler hverdagen på godt og vondt. Du møter også lungespesialist, sykepleier, fysioterapeut, ernæringsfysiolog, psykolog, ergoterapeut og pasientombud som alle bidrar med sin kompetanse.

Gå til kolsskolen