Hopp direkte til innhold

Nasjonalt kolsråd

Nasjonalt kolsråd har som mål å øke fokus på folkesykdommen kols og bedre diagnose, behandling og oppfølging av mennesker med kols.

Nasjonalt kolsråd har som mål å øke fokus på folkesykdommen kols og bedre diagnose, behandling og oppfølging av mennesker med kols.

Rådet skal legge grunnlaget for kolsstrategien som LHL kan bruke i sitt arbeid med kolsområdet. Strategien utgjør et vesentlig grunnlag for rådets arbeid. 

Rådet har en selvstendig og uavhengig stilling og kan ved behov spille ut egne standpunkter i media.

Kolsrådet skal:

 1. Vurdere forhold knyttet til kolsområdet, på eget initiativ og etter innspill.
 2. Fremme forslag til tiltak for å sikre et best mulig tilbud til mennesker med kols.
 3. Delta i planleggingen av LHLs markering av Verdens kolsdag som arrangeres hvert år i november.

Medlemmer av Nasjonalt kolsråd


 • Spesialist lungesykdommer/indremedisin, LHL. Leder av Nasjonalt kolsråd.

 • Førsteamanuensis/PhD og spesialist i hjerte- og lungefysioterapi, Høgskulen
  på  Vestlandet, Institutt for helse og funksjon og Fysioterapiavdelingen, Haukeland universitetssjukehus.

 • Seniorforsker/førsteamanuensis/PhD og lungesykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Universitetet i Oslo, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap.

 • Spesialergoterapeut, master i rehabilitering, avd. leder for spesialiserte kliniske tjenester og sykepleietjenesten. LHL-sykehuset Gardermoen.

 • Professor emeritus, dr. med, spesialist i lungesykdommer, hjertesykdommer og indremedisin.

 • Fastlege, spesialist i allmennmedisin, Gransdalen Legesenter.
 • Brukerrepresentant fra LHL og representant fra LHL brukerorganisasjon.

Historien om kolsrådet

Nasjonalt kolsråd (2007-2011) ble ikke videreført av Helse- og omsorgsdepartementet. Det er likevel fortsatt mange uløste oppgaver knyttet til kols. LHL besluttet derfor å etablere et nytt kolsråd for å sikre et videre engasjement knyttet til kolsområdet. Dette var også avtroppende Kolsråd opptatt av, særlig i en tid som det registreres et stadig økende antall kolstilfeller.

Samhandlingsreformen gir en mulighet for å ivareta de kroniske sykdommer på en bedre måte enn nå, men det kreves et stort arbeid for at dette skal kunne innfris. En rekke aktuelle utfordringer ble skissert av det avtroppende kolsrådet. Det nyetablerte Nasjonalt kolsråd (2013-) bygger videre på mange av de fortsatt like aktuelle problemstillingene.