Hopp direkte til innhold

En storsatsing på habilitering og rehabilitering

Habilitering og rehabilitering må bli det neste store nasjonale satsingsområde i helsesektorene, er et av LHLs krav til statsbudsjettet for 2011.

LHLs krav til statsbudsjettet 2011

  • Habilitering og rehabilitering må bli det neste store nasjonale satsingsområdet i helsesektoren.
  • Det må legges fram en forpliktende handlings- og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering senest ved behandling av revidert budsjett for 2010.
  • Regjeringen må hvert år avgi rapport til Stortinget om utviklingen på re-/habiliteringsfeltet og oppfølgingen av handlings- og opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering.
  • Retten til å få og plikten til å yte re-/habilitering må styrkes og etterleves.
  • Likemannsbasert rehabilitering i regi av funksjonshemmedes organisasjoner må gis økt støtte.
  • En kraftig oppbygging av lokalbasert re-/habilitering må sikres gjennom øremerkede midler til kommunene.
  • Kapasiteten i institusjonsbasert re-/habilitering må styrkes og regionale forskjeller utjevnes.
  • Opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner eid og drevet av frivillige organisasjoner må sikres gode rammevilkår gjennom langsiktige avtaler med det offentlige.

De sosiale helseforskjellene i Norge er uakseptable og må utjevnes. Å utjevne sosiale helseforskjeller handler om tiltak på samfunnsnivå, i forhold til grupper og i forhold til enkeltmennesker.

En satsing på rehabilitering er – ved siden av økt forebygging samt reduksjon av egenandeler på nødvendige helse- og omsorgstjenester – blant de viktigste virkemidler for å redusere de sosiale helseforskjellene.

Et satsingsområd med egen handlings- og opptrappingsplan

Helse handler ikke bare om fravær av sykdom. Helse handler om å kunne være aktiv og delta i samfunnet. Et stort antall mennesker i Norge kunne hatt et langt bedre liv hvis de hadde fått den rehabiliteringen de har behov for. For mennesker med kronisk sykdom handler det først og fremst om å lære å leve best mulig med sykdommen. Etter 20 år med skiftende regjeringer og brutte løfter, krever LHL at ord blir omsatt til handling og en storsatsing på rehabilitering.

Statsbudsjettene for 2008, 2009 og 2010 er synlige bevis på at den nasjonale strategien for habilitering og rehabilitering ikke sikrer en satsing. Det er etter LHLs mening helt nødvendig med en forpliktende handlings- og opptrappingsplan for habilitering og rehabilitering, på linje med opptrappingsplanen for psykisk helse. Planen må få konsekvenser både for helsetjenesten i kommunene, helseforetakenes virksomhet, overføringer til private rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner og til organisasjoner som driver likemannsbasert rehabilitering.

LHL mener at en forpliktende handlings- og opptrappingsplan må legges fram for Stortinget senest ved behandling av revidert budsjett for 2010. Planen må følges opp med bevilgninger når den legges fram, med en betydelig opptrapping i statsbudsjettet for 2011.

Årlig rapportering til Stortinget

En årlig rapportering er etter LHLs syn helt nødvendig for å gi Stortinget innsikt og kontroll over utviklingen på feltet. Særlig viktig er det at det rapporteres om utviklingen i kommunene, siden disse er tillagt et hovedansvar i rehabilitering.

Det er på bakgrunn av dagens dokumentasjon ikke mulig å si hvor mange som trenger og hvor mange som får rehabilitering. Følgelig er det heller ikke mulig å fastslå når målet om rehabilitering til alle som trenger det er nådd. LHL tror at et krav om årlig rapportering vil kunne bidra til at dokumentasjonen forbedres. Vi håper det også kan bidra til en satsing på forskning på habiliterings- og rehabiliteringstjenester.

Styrking og etterlevelse av retten til å få og plikten til å yte re-/habilitering

I dag utsettes mennesker med behov for rehabilitering for forskjellsbehandling. Noen diagnoser utløser lettere rehabilitering enn andre. Kronisk syke og funksjonshemmede utenfor arbeidslivet kan lett bli fortrengt fra rehabiliteringskøene fordi det er mer lønnsomt å gi et tilbud til dem som kan komme tilbake i arbeid.

LHL mener at habilitering og rehabilitering er en menneskerett, en rett som skal være uavhengig av alder, diagnose og samfunnsmessig lønnsomhet. Dagens forskjells¬behandling viser at det er behov for en styrking av den lovfestede retten til habilitering og rehabilitering. LHL mener at også plikten til å yte disse tjenestene må styrkes. Videre må etterlevelsen av lovverket innskjerpes.

Økt støtte til likemannsbasert re-/habilitering i funksjonshemmedes organisasjoner

LHL mener funksjonshemmedes organisasjoner i kraft av sin brukerkompetanse må spille en sentral rolle i utviklingen av rehabiliteringsfeltet. Likemannsarbeidet bidrar til å vedlikeholde effekten av andre rehabiliterings¬tiltak. I tillegg dekker det behov for informasjon, opplæring, støtte og inspirasjon som vanskelig kan dekkes av andre. I Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering vektlegges brukermedvirkning og likemannsbasert rehabilitering. LHL krever at dette følges opp med økte bevilgninger i statsbudsjettet og at lokale og nasjonale myndigheter legger forholdene til rette for økt satsing på likemannsbasert rehabilitering.

Øremerkede midler til re-/habilitering

Re-/habiliteringens oppgave er å hjelpe mennesker til å fungere best mulig i dagligliv, arbeidsliv og samfunnsliv. Derfor må store deler av innsatsen foregå på de arenaer der mennesker lever sitt hverdagsliv; i hjemmet, i barnehager, på skole, på arbeidsplass osv. Den lokalbaserte rehabiliteringen er følgelig av stor betydning. Kommunene har et hovedansvar for rehabiliteringsarbeidet. Økte generelle overføringer av midler til kommunene har dessverre ikke ført til en satsing på rehabilitering. Fortsatt er rehabiliteringstilbudet nærmest fraværende i mange kommuner. Derfor er det behov for å gi kommunenes rehabiliteringsinnsats et skikkelig løft. Det krever etter LHLs mening øremerking av midler.

Heller ikke i spesialisthelsetjenester sikrer en økning i generelle overføringer en utbygging av rehabiliteringstilbudet. LHL krever derfor at det i statsbudsjettet for 2011 øremerkes midler til å øke kapasiteten på rehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten.

Langsiktige avtaler for private opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner

LHL vil understreke betydningen av at opptrenings- og rehabiliteringsinstitusjoner eid og drevet av frivillige organisasjoner sikres gode rammevilkår gjennom langsiktige avtaler med det offentlige. Dette er nødvendig for at de skal kunne bygge opp gode fagmiljø og et helhetlig og stabilt tilbud.

Last ned kravbrevet til Helse- og omsorgsdepartementet (pdf).