Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Valgkomiteen har startet sitt arbeid

Det inviteres med dette til å sende inn forslag på kandidater til valg som skal gjøres på LHLs landsmøte 13.–14. juni 2024.

Landsmøtet skal i henhold til § 11 i vedtektene velge representanter til sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite. 

Valgkomiteen vil ved forslag til sammensetning av sentralstyre, kontrollkomite og valgkomite ivareta hensyn til kvalifikasjoner, geografisk fordeling, diagnose og kjønnsbalanse.

Last ned brev sendt fra valgkomiteen

Innsendelse av forslag til kandidater

Det er utarbeidet et eget digitalt skjema som må benyttes til innsendelse av forslag på kandidater til sentralstyret og til komiteer. Her følger lenke til det digitale skjemaet: https://forms.office.com/e/Um3X1J7QG5

På grunn av personvernregler ber vi om at forslagstiller har avklart med kandidaten innsendelse av opplysninger om vedkommende.

Frist for å sende inn forslag til valgkomiteen er 13. april

Valgkomiteens endelige forslag vil være landsmøtets delegater i hende senest 14 dager før landsmøtet.

Ved spørsmål kontakt:

  • leder av valgkomiteen Ole Magne Imeland,
  • administrasjonens sekretær Birgit Stræde,

Valg av representanter til sentralstyret

I henhold til § 12 skal sentralstyret bestå av representanter fra alle fylker. Sentralstyret består av leder, 1. og 2. nestleder og styremedlemmer. Alle med varamedlem fra samme fylke. I tillegg kommer 2 representanter med 2 varamedlemmer for de ansatte, som velges av de ansatte selv. Dersom leder har forfall eller fratrer styret, er det 1. nestleder som trer inn i dens funksjon.

Sentralstyrets medlemmer velges for 2 år av gangen med rullerende valg. Et medlem av sentralstyret kan ikke sitte mer enn 8 år sammenhengende.

Det å sitte i sentralstyret er et viktig og spennende verv. Sentralstyremedlemmer forventes å delta på både fysiske og digitale møter, samt representere LHL i ulike sammenhenger.

Valg av kandidater til kontrollkomiteen

I henhold til § 14 skal kontrollkomiteen velges på landsmøtet og bestå av leder og 2 medlemmer. I tillegg velges 3 varamedlemmer i nummerert rekkefølge. Disse kan ikke være medlem eller varamedlem til sentralstyret.

Valg av kandidater til valgkomiteen

Valgkomiteen består i henhold til § 15 av leder, nestleder og 3 medlemmer, en fra hver landsdel. I tillegg velges 5 personlige varamedlemmer fra de samme landsdelene.