LHL

Hopp direkte til innhold

Frisk som en fisk – hva nå? Tilbud og trening lokalt

Utviklingsprosjekt hvor sluttproduktet er en oversikt over linker til kommunale aktiviteter for hjertepasienter.

"Frisk som en fisk – hva nå? – Tilbud og trening lokalt" er et kartleggingsprosjekt med mål om å synliggjøre trening- og aktivitetstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst.

Bakgrunnen for prosjektet

Mange pasienter som har vært inne til et rehabiliteringsopphold opplever utfordringer med å opprettholde gode vaner med tanke på fysisk aktivitet etter hjemkomst.

Det har også vært et ønske fra private rehabiliteringsinstitusjoner og sykehus/helseforetak å få en bedre oversikt over hvilke treningstilbud som finnes i pasientenes hjemkommuner. En slik oversikt vil bidra til at helsepersonell på en effektiv måte kan veilede pasienter i å finne tilbud for aktivitet- og treningstilbud på hjemstedet. Sett i lys av føringene i Samhandlingsreformen vil oversikten også lette overgangen for pasienter fra spesialisthelsetjenesten til videre trening/rehabilitering i hjemkommunen.

Oversikten er et nyttig verktøy for fastleger og annet helsepersonell i kommunene, og ikke minst for kommunenes egne innbyggere.

Arbeidsmetoden

På oppfordring fra Ressurssenteret har kommunene kartlagt hvilke trening-/trimtilbud som finnes i egen kommune. På bakgrunn av kartleggingen ble det laget en aktivitetsoversikt som ble lagt ut på kommunens hjemmeside.

Sluttproduktet

Sluttproduktet er en oversikt over linker til de kommunale aktivitetsoversiktene og til eventuell annen aktuell informasjon om aktiviteter/treningstilbud i kommunene i Helse Sør-Øst.

Oversikten finner du her.

Prosjektperioden er avsluttet. Ressurssenteret vil allikevel fortsette å holde kontakt med kommunene og derigjennom holde oversiktene oppdatert.