LHL

Hopp direkte til innhold

Kartlegging av hjerterehabilitering i HSØ

Ressurssenteret har gjennomført to kartlegginger av hjerterehabiliteringstilbudet i spesialisthelsetjenesten i HSØ, både i 2008 og 2013. Rapporten fra 2013 sammenlikner funnene, og kan lastes ned her.

Kartlegging del I

For å kunne fungere optimalt som et Ressurssenter innen hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst ble det ved oppstart i 2007 vurdert som nødvendig å gjøre seg kjent i regionen. Vårt ønske var å utvikle kjennskap til både de ulike tilbudene i regionen og til helsepersonellet tilknyttet tilbudene ved de ulike institusjonene, helseforetakene og de private sykehusene. Vi så det som verdifullt å komme i dialog med helsepersonellet i regionen og lytte til deres behov og vurderinger relatert til fagfeltet.

Med dette som grunnlag ble det perioden oktober 2007 til april 2008 gjennomført kartleggingsmøter med rehabiliteringsinstitusjonene som Helse Sør-Øst har avtale om hjerterehabilitering med, samt alle helseforetak og private sykehus i regionen.

I etterkant av samarbeidsmøtene ble det utarbeidet en kartleggingsrapport. Rapporten ble ferdigstilt i juli 2008, og kan lastes ned her.

Kartlegging del II

Mye har skjedd siden 2007/2008, og som en oppfølging ble tilsvarende kartlegging gjennomført i 2012/2013.

Kartlegging del II ble gjennomført over telefon ved hjelp av et kartleggingsskjema. E-post ble sendt til de vi ikke fikk tak i på telefon.

Kartleggingsrunden pågikk hovedsakelig i perioden 01.11.2012 – 01.03.2013. Supplerende informasjon om ytterligere endringer ble tatt med frem til 31.12.2013.

Rapporten "Hjerterehabilitering i Helse Sør-Øst 2007/2008 vs 2012/2013" er ferdigstilt og sendt Helse Sør-Øst.

Rapporten kan lastes ned her.