LHL

Hopp direkte til innhold
Foto: Shutterstock

Kommunekartlegging 2015

Ressurssenter for hjerterehabilitering inviterte i 2015 samtlige kommuner i Helse Sør-Øst til en kartlegging. Hensikten med kartleggingen var å utvikle en bedre oversikt over tilbudene til hjertepasienter i kommunehelsetjenesten i Helse Sør-Øst, og undersøke hvordan disse pasientene ivaretas lokalt.

Bakgrunn

Ressurssenteret har hatt god oversikt over hjerterehabiliteringstilbudene i spesialisthelsetjenesten. Vi har derimot mottatt innspill fra både Helse Sør-Øst RHF og nettverket vårt med ønske om en bedre oversikt over kommunehelsetjenestetilbudet til hjertepasienter i en rehabiliteringsfase.

Mange har opplevd rehabiliteringstilbudene til hjertepasienter i kommunene som uklare. Det er nok flere grunner til dette. Tilbudene varierer i omfang, innhold og organisering. I tillegg gjør nok kommunens diagnose-uspesifikke vinkling det utfordrende for både fagpersonell og pasienter å finne frem til tilbud som passer for den enkelte.

Hensikten med kartleggingen var derfor å utvikle en bedre oversikt over tilbud til denne pasientgruppen i kommunehelsetjenesten i vår region.

Gjennomføring og resultat

Kommunekartleggingen ble gjennomført i begynnelsen av 2015, med spørreskjema rettet til de kommunal Koordinerende Enhetene. Resultatene viser at mange kommuner har etablert frisklivssentraler med relevante tilbud for hjertepasienter, men det er samtidig bekymringsfullt at tverrfagligheten ved frisklivssentralene ikke er godt nok ivaretatt. Øvrige tilbud til hjertepasienter med rehabiliteringsbehov er i liten grad etablert i kommunene.

Når det gjelder kompetanse oppgir over halvparten av kommunene behov for kompetanseheving, mange også på det grunnleggende temaet "Rehabilitering som fagfelt". Kartleggingen viser også at de kommunale koordinerende enhetene har relativt lav kunnskap om egne tilbud. Dette er både overraskende og bekymringsfullt, særlig med tanke på at kommunale koordinerende enheter har vært en lovpålagt tjeneste i nærmere 15 år.

Resultatene fra denne rapporten bør tas med i diskusjonen når ansvarsfordelingen for rehabilitering mellom spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten skal diskuteres. Resultatene er også relevante å vurdere i lys av den varslede Opptrappingsplanen for rehabilitering.

Sluttprodukt

Ressurssenteret har skrevet en Kartleggingsrapport hvor de viktigste funnene blir presentert.

Rapporten kan lastes ned her.