Hopp direkte til innhold

Pasientinformasjon på ulike språk

Utviklingsprosjekt der sluttproduktet er linker til informasjonsmateriell på ulike språk.

Bakgrunn

Ressurssenteret mottok i 2013 innspill fra nettverket om behov for å sette fokus på informasjon om hjerterehabilitering (og tilhørende underelementer) til fremmedspråklige.

Arbeidsmetode

Som en oppfølging av dette innspillet nedsatte ressurssenteret en tverrfaglig og tverrsektoriell arbeidsgruppe, inkludert brukerrepresentant.

Arbeidsgruppens mandat er å besvare følgende spørsmål:

  • Hva er hovedutfordringene i den kliniske rehabiliteringshverdag i møte med fremmedspråklige hjertepasienter?
  • Hva finnes av informasjonsmateriell allerede (tema og språk)?
  • Finnes det andre aktører som jobber med tilsvarende arbeid som arbeidsgruppen?
  • Hvilken type informasjon vil det være behov for å utarbeide? Er det eventuelt mulig å tenke seg et samarbeid med andre aktører ved denne utarbeidelsen
  • Hvor kan man eventuelt søke om eksterne midler til et slikt arbeid?

Linker til informasjonsmateriell finnes her.

Last ned sluttrapporten "Informasjon og hjerterehabiliteringstilbud til pasienter med minoritetsbakgrunn".