Hopp direkte til innhold

Lovisenberg Diakonale Sykehus

Lovisenberg Diakonale Sykehus i Oslo har et bredt tilbud innenfor hjerterehabilitering tilpasset den enkelte pasients ønsker og behov.

Lovisenberg er opptatt av å ha et bredt og faglig godt tilbud til pasientgruppen ved sykehuset med fokus på informasjon og opplæring, samt et regelmessig treningstilbud der deltakerne får mulighet og hjelp til å endre livsstil og treningsvaner. Tilbudet omfatter både gruppebasert og individuell informasjon og opplæring.

Trening

Trening er sentralt innen hjerterehabilitering, og Lovisenberg har dedikerte fysioterapeuter med lang erfaring i trening av hjertepasienter. De tilbyr hjertetrening i fase 2a. Dette er trening som er tilpasset hjertepasienter som nettopp har vært syke. De fleste kan starte i treningen to uker etter hjertehendelsen/operasjonen. Pasientene må være selvhjulpne, og kunne gå 100 meter uten ganghjelpemidler.

Hjertetreningen foregår i gruppe og skjer to ganger per uke ledet av erfaren fysioterapeut. Det tilbys trening i inntil 8 uker avhengig av diagnose/hendelsens omfang. Fysioterapeutene er også behjelpelige med å finne tilpasset trening etter at pasientene avslutter treningen i fase 2a.

Hjertetreningen koster en egenandel. Frikort gjelder.

Pasientkurs

Pasientkursene i regi av Pasient- og pårørendeopplæringen er en sentral del av sykehusets tilbud. Alle hjertepasienter som har vært innlagt får tilbud om å delta på kurs, som en del av den polikliniske oppfølgingen. Kursene som tilbys er tilpasset pasienter med hjertesvikt, koronarsykdom og atrieflimmer.

Kursene ledes av erfaren sykepleier. Andre faggrupper som deltar i kursene er lege, fysioterapeut, klinisk ernæringsfysiolog og farmasøyt. Det gis i noen tilfeller også tilbud om individuell oppfølging. Hjertekurset for koronarpasienter går over to dager, mens kurset for atrieflimmer og hjertesvikter går over én dag.

Pasientene må betale egenandel for deltakelse på kursene.

Informasjon om hjertekurs for pasienter og pårørende med kransåresykdom (pdf). 

Forebygging

Et annet tilbud på Lovisenberg Diakonale Sykehus er Poliklinikk for Forebyggende Medisin. Her tilbys det individuell oppfølging basert på den enkelte pasients risikoprofil. Leger og sykepleiere med spesiell kompetanse innen forebyggende medisin deltar, og tilbudet omfatter enkeltkonsultasjoner hos hjertespesialist samt videre oppfølging hos hjertesykepleier etter behov. Endring av livsstil kan være en lang prosess, og det legges derfor vekt på oppfølging av pasienter over tid.

Pasienter med sykelig overvekt har et eget poliklinisk tilbud. De tilbys livsstilkurs som går over 8-9 uker, der man møtes én gang per uke. Tilbudet omfatter to timer teori med psykolog, klinisk ernæringsfysiolog, fysioterapeut og/eller lege, og én time trening ledet av fysioterapeut, per gang.

Pasienter med obstruktiv søvnapnesyndrom (OSAS), som det viser seg at en stor andel av hjertepasienter har, har vi også et tilbud til. Obstruktiv søvnapne vil kunne ha påvirkning på behandlingsresultatet, hjertehelsen generelt og ikke minst på livskvalitet hos den enkelte pasient. Vi har derfor implementert utredning og behandling av søvnapne som tilbud ved vår hjertepoliklinikk.

Informasjon/henvisning

Tilbud om trening og kurs formidles under sykehusoppholdet, og innkalling sendes per brev. Treningen krever henvisning fra lege.

Ta kontakt med kontaktpersoner ved sykehuset for mer informasjon.