LHL

Hopp direkte til innhold

Henvisninger fra fastleger og privatpraktiserende avtalespesialister

Vi tilbyr rehabilitering etter hjerte-, lunge- og kreftsykdom samt arbeidsrettet rehabilitering.

Helse Midt-Norge

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister for innbyggere bosatt i Midt-Norge skal sendes til et felles henvisningsmottak - ReHR - Regionalt henvisningsmottak for private rehabiliteringsinstitusjoner Midt-Norge.

ReHR Sykehuset Levanger
PB 333
7601 Levanger

Vedlegg til søknaden:
Medisinske opplysninger i form av epikrise eller polikliniske notat(er) som viser sykehistorie og behandling av aktuelle sykdom.

Henvisninger til Helse Midt-Norge (ReHR) sendes elektronisk om mulig.
Les mer om dette på hjemmesiden til Helse Midt-Norge.

Helse Vest

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister skal sendes til Regional vurderingseining for habilitering og rehabilitering.

Last ned skjema

Helse Sør-Øst

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister skal sendes til RKE - Regional koordinerende enhet.

Last ned skjema

Helse Nord

Alle henvisninger fra fastleger og avtalespesialister skal sendes til

Regional vurderingsenhet
Rehabiliteringsklinikken UNN
Postboks 1
9038 Tromsø