Hopp direkte til innhold
Sunnere bolig

Hva er et ventilasjonsaggregat?

Et ventilasjonsaggregat er en enhet som inneholder vifter, filter, varmegjenvinner og gjerne et varmeelement eller varmebatteri. Det kan også sitte et kjølebatteri i større anlegg.

Aggregatet kan være oppdelt i moduler med alle disse funksjonene satt sammen slik at de også kan tas fra hverandre, men det er gjerne i store anlegg for stor bygg. I mindre boligaggregater er det vanligvis en hel boks av metall med en dør eller luke på en hel eller deler av en side. Bak denne døren kommer man til alle de ulike funksjonene i aggregatet hvis man trenger å skifte filtre, gjennomføre en service eller bytte utslitte deler.

Montering

Det er viktig at aggregatet monteres stabilt og på en slik måte at man får minst mulig vibrasjonsstøy. Vibrasjonsstøy kan forplante seg i vegg, tak- og gulvkonstruksjoner, og oppleves som svært sjenerende dersom det durer hele tiden i boligen.

Filter

Det sitter som regel to filtre inne i ventilasjonsaggregatet, ett på luften som kommer utenifra og ett på luften som trekkes ut innenifra. Hensikten med filteret på tilluften utenifra er å fjerne partikler før luften går igjennom varmegjenvinneren og inn i boligrommene. Dette er både for å beskytte varmegjenvinneren fra å bli tilsmusset og samtidig sikre ren luft å puste i. Filteret på luften som er brukt og på vei ut av boligen er å beskytte varmegjenvinneren fra å bli tilsmusset. Dersom det legger seg smuss på varmegjenvinneren vil den tape evnen til å ta opp og avgi varme.

Filtrering av luften

Mange boliger ligger i tettbebygde områder eller i områder hvor luftforurensningen til tider kan bli høy. I et ventilasjonsanlegg skal det være montert ventilasjonsfilter for å fange opp og fjerne forurensninger før luften tilføres bygningen. Kvaliteten og hvilken type luftfiltre som sitter i aggregatet vil være avgjørende for hvor mye av forurensningene som stoppes fra å komme inn i boligene.

Sonekart over luftforurensning i kommunen din

Kommunene skal lage sonekart som angir hvor mye luftforurensninger det er i ulike områder i kommunen. Sonekartene tar utgangspunkt i luftkvalitetskriterier og deler sonene opp med farger som angir om det det er mye, medium eller lite luft luftforurensning i det området. Rød farge angir høy luftforurensing, gul angir medium og grønn angir lite luftforurensning.

Når man skal bygge ulike typer bygg, vil fargen på sonen legge føringer for hva slags bygg det er lov å legge innenfor denne sonen. For eksempel vil det ikke gis tillatelse til å bygge en ny barnehage i RØD sone. Les mer på: http://www.luftkvalitet.info/home.aspx

Ulike typer luftfilter

Det er viktig å velge luftfilter til aggregatet ut i fra hvilken sone bygget / boligen ligger i eller ut i fra om det er høy lokal luftforurensning nær boligen.

Det finnes mange typer luftfiltre med ulik kvalitet. Noen fjerner bar de grove partiklene og noen kan fjerne små forbrenningspartikler samt gasser (kombinasjonsfilter). Det er viktig å etterspørre hva slags filter som sitter i ventilasjonsaggregatet der man bor dersom med er en boligblokk hvor profesjonelle tar hånd om vedlikehold og service av anlegget. Les mer om luftfiltre >>