Hopp direkte til innhold

Covid-19 og gjennomføring av årsmøter

Informasjon fra LHLs sentralstyre om gjennomføring av årsmøter.

Den 11. november behandlet sentralstyret i LHL årsmøtegjennomføring i lagene. I henhold til LHLs vedtekter skal lokallag avvikle årsmøter innen utgangen av februar og fylkesutvalgene avvikle årsmøter innen utgangen av mars.

Sentralstyret understreket i sitt møte at avvikling av årsmøter må skje i henhold til retningslinjer for møter og samlinger gjeldende for LHL og med det også i henhold til de smittevernregler som til enhver tid gjelder. Det understrekes at lagene må følge med på den lokale smittevernsituasjonen og lokale smittevernråd i kommunen.

Årsmøter i lokallag

På grunn av situasjonen med Covid-19 anmoder sentralstyret alle lokallag om å ha påmelding til årsmøtet innen en gitt frist og utarbeide deltakerlister. Laget må sikre at møtelokalet er stort nok og tilrettelagt slik at alle smittevernhensyn kan ivaretas. Dersom antallet påmeldte er så stort at det oppstår usikkerhet om dette lar seg gjøre, må årsmøtet flyttes til større og mer egnede lokaler -eller utsettes. Dersom det møter opp personer som ikke er påmeldt og registrert på deltakerlista, kan disse kun avvises dersom det ikke er plass i lokalet i henhold til gjeldende smittevernregelverk.

Sentralstyret anser ikke digitale årsmøter som et alternativ for lokallagene med tanke på medlemsgruppens sammensetning. Lokallag som ikke kan gjennomføre fysiske årsmøter innenfor gjeldende smittevernregler, må utsette årsmøtet. Sentralstyret har satt en frist om at årsmøtet må gjennomføres innen utgangen av mai.

Årsmøter i fylkesutvalg

Årsmøtene i fylkene kan også gjennomføres fysisk dersom en har lokaler som er store nok til å følge de til enhver tid gjeldende smittevernråd. Av smittevernhensyn skal det tilstrebes å unngå overnatting i forbindelse med møtet.

Det må tas hensyn til tillitsvalgte med stemmerett som ikke ønsker å delta fysisk på møtet. Det betyr at det må tilrettelegges for å kunne delta per telefon eller video om noen ønsker det. Ønske om å delta på møte digitalt må fremsettes samtidig med påmelding til møtet.

Dersom smittesituasjonen i et fylke tilsier at det ikke kan gjennomføres et fysisk møte, så skal årsmøtet gjennomføres som videomøte. Delegatene er selv ansvarlige for å innhente eventuell nødvendig hjelp for å komme inn på møtet med lyd og bilde ut fra tilsendt møteinvitasjon.

Sammenslåing av fylker

Fylker som i henhold til vedtak i landsstyret skal slås sammen må vurdere om de kan gjennomføre denne prosessen i mars eller om den må utsettes til høsten. Dette må vurderes ut fra hvor mange deltakere det vil bli på et årsmøte for å gjennomføre sammenslåingen, og om møtet skal gjennomføres fysisk eller digitalt.

Dette vil gjelde:

  • Agder
  • Finnmark og Troms
  • Innlandet
  • Trøndelag
  • Vestland
  • Vestfold og Telemark

Som kjent er sammenslåingen av Viken fylke alt gjennomført.

 

Har spørsmål angående interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag? Ta kontakt med kontaktperson for fylket eller:

Stig Terje Tolo

Stig Terje Tolo

Organisasjonssjef

Tlf: 951 61 396

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.

Mari Larsen

Mari Larsen

Assisterende generalsekretær

Tlf: +47 977 30 302

Kan bistå med spørsmål om interessepolitikk, vedtekter, drift av fylkesutvalg og lokallag.