LHL

Hopp direkte til innhold

Utbetaling av momskompensasjon til lagene

LHL vil betale momskompensasjonen videre til lagene straks beløpet er mottatt fra staten. LHL vil ikke benytte seg av muligheten til å kreve et administrasjonsgebyr for denne tjenesten slik reglene åpner opp for.

Som tidligere år har LHL søkt om momskompensasjon for regnskapsåret 2016 etter forenklet modell for de lagene som har sendt inn sine regnskap innen frist 1. april 2017. Vi har nå fått vedtak fra Lotteri- og stiftelsestilsynet. Staten har i år foretatt en avkortning på 27,19 % mot 23,6 % i fjor på momskompensasjonen.

Her finner du oversikt over kompensasjonen som blir utbetalt til det enkelte lag som det er søkt for. Summen dere vil motta finner dere i kolonne "S": Utbetaling av momskompensasjon til lagene (Excel-regneark)

I mottatt tilsagnsbrev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet står følgende:

1. Bakgrunn

Sentralledd som har søkt på vegne av underledd, får utbetalt kompensasjon for hele organisasjonen. Dette skjer under forutsetning av at dere som sentralledd foretar den videre interne fordelingen i henhold til vårt vedtak.

2. Regelverk

Vedtaket er fattet i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013. Forskriften sier blant annet følgende:

  • Sentralleddet skal videreformidle merverdiavgiftskompensasjonen til underleddene og aksjeselskap innen 3 uker i henhold til Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak (§ 13 sjette ledd).
  • Sentralleddet kan påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling til regional- og lokalledd. Administrasjonstilskuddet kan maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen (§ 6 første ledd).

3. Hva må dere gjøre?

Dere skal i henhold til vedtaket vårt videreformidle kompensasjon til de underleddene som inngår i søknaden deres.

Vedlagt følger regneark med oversikt over hvilke beløp dere skal fordele videre til det enkelte underledd, slik at det er enkelt for dere å videreformidle dette innen rimelig tid. Vi har i kolonne R (Tildelt beløp etter avkortning) utført avkortning av det godkjente søknadsbeløpet med 27,191 % for alle ledd som inngår i søknaden. Nedover i denne kolonnen vil dere derfor finne de beløpene vi har godkjent for hvert underledd etter avkortning. Sjekk at totalbeløpet stemmer med deres tildeling i henhold til tilsagnsbrev.

4. Administrasjonstilskudd

Det er mulig å beregne et eventuelt administrasjonstilskudd til sentralleddet for arbeidet dere har med søknaden. For 2017 kan dette tilskuddet maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen.

Det er i regnearket tatt utgangspunkt i at det kan trekkes inntil 1 % av det tildelte beløpet. Trukket administrasjonstilskudd er videre lagt til sentralleddets tildelte beløp. Valgt prosentsats for administrasjonstilskuddet legges inn i celle S6 (f.o.m. 0,00 t.o.m. 1,00). Beløpene som skal videreformidles til underleddene i kolonne S (Tildelt beløp etter avkortning og eventuelt administrasjonstilskudd) vil justere seg deretter.

5. Frivillighetsregisteret

Vi ser at det fremdeles er mange underledd som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi vil gjøre oppmerksom på at det kan komme et krav om at alle underledd skal være registrert i Frivillighetsregisteret.

Vi vil derfor be alle sentralledd om å oppmuntre sine underledd til å registrere seg i Frivillighetsregisteret allerede nå, slik at det er på plass når kravet om registrering eventuelt kommer.