Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

LHLs rådgivningstjeneste "Spør eksperten" er stengt på grunn av økonomiske innsparinger.

Vi har besvart spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar

Høyt blodtrykk

For høyt blodtrykk ? Jeg er mann på 77 år. Fysisk aktiv. Trener tre ganger i uken. Minst en time hver gang. Driver veteranfriidrett. Er i veldig fin form. Ingen plager. Men har blodtrykk 200/80 og 65 i puls. Tar Albyl E 75 mg og begynte på: Reintec Comp 20mg/12.5 mg tabletter 25. desember -2014. Hadde 160/80 i august 2014. Er bekymret - nødvendig ? Følges opp av fastlegen. Hva sier dere ?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Så flott at du er aktiv og trener regelmessig! Dette gir masse overskudd og generelt god hjertehelse. Et blodtrykk på 200/85 er høyt, og det var fint at du oppsøkte fastlegen for behandling. Du bør fortsette oppfølgingen for å få god og korrekt behandling. 

Behandling av høyt blodtrykk hos de som nærmer seg 80 år har vært gjenstand for mye diskusjon opp gjennom årene. Noen mener at man bør akseptere at eldre kan ha høyt blodtrykk, mens andre mener at behandling av blodtrykk er viktig også hos de eldre. 

Jeg kjenner ikke helsen din i detalj, og skal ikke gi noen råd rundt behandlingen. Dette er opp til fastlegen din og deg å bestemme i samråd. Det jeg kan si helt generelt er at et blodtrykk på 160/80 hos en ellers frisk og aktiv mann ikke er noen grunn til bekymring. Det er i hvert fall ikke til hinder for å være aktiv og trene. Fortsett med det!

Med vennlig hilsen

Wasim 

Hjerte/kar

Trening ved høyt blodtrykk

Hvilken intensitet bør være maks under intervalltrening om har forhøyet blodtrykk. Jeg skjønner at grad av forhøyet blodtrykk er vesentlig, men om det er definert til følgende: -Mildt forhøyet -Moderat forhøyet -Forhøyet Håper på svar :)

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Jeg forutsetter nå at pasienten ellers er frisk. 

Ved mild til moderat forhøyet blodtrykk er det ikke nødvendig med noen spesielle forhåndsregler hva angår intensitet på intervalltrening. Faktisk vil slik trening kunne ha en gunstig effekt på blodtrykket og på generell hjertehelse. 

Det er vanskelig å vite hva du legger i "forhøyet". Dersom blodtrykket er helt ukontrollert, og ubehandlet, er det uansett best å bli undersøkt og evt behandlet hos lege før du starter på trening. 

Mvh

Wasim

Hjerte/kar

Fibrioflutter

Hva er fibrioflutter?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 20. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Atriflutter og atrieflimmer (flimmer heter fibrillation på engelsk) er to ulike hjerterytmeforstyrrelser. Grovt sagt kan man si at flutter skyldes en feil i den elektriske kretsen i høyre forkammer, mens flimmer skyldes forstyrrelser i venstre forkammer. Begge fører til at hjertet banker for fort. Mekanismene bak disse to rytmefeilene er forskjellige. Ved flutter er hjerterytmen regelmessig, mens den ved flimmer er uregelmessig. Flutteren er regelmessig fordi den skyldes at det oppstår en elektrisk krets i høyre forkammer som fyrer med en jevn hastighet på rundt  300 i minuttet. Det er vanlig at hvert andre slag ledes ned til hovedkamrene, slik at pulsen blir på 150 i minuttet. Da kaller vi det en atrieflutter med 2:1 overledning. Ved flimmer er det ikke en slik elektrisk krets i forkamrene som er feilen. Det er da ingen regelmessig aktivitet i forkamrene, det er elektrisk kaos, og de står bare og flagrer. Noen av signalene ledes ned til hovedkamrene, og pasienten får en uregelmessig puls. 

Så over til fibrilloflimmer: Ved denne tilstanden har høyre forkammer en ufullstendig flutterkrets i høyre forkammer. Det fører til at pasienten ikke fullstendig får den regelmessige hastigheten på 300 i forkamrene. Det blir delvis en flutter- og delvis en flimmersituasjon. Fibrilloflutter er således en mellomting mellom flutter og flimmer.

For pasienten vil fibrilloflutter for alle praktiske formål føles som en flimmer. Ved ablasjonsbehandling vil det være viktig å skille.

Mvh

Wasim 

Fysisk aktivitet

Hjertesykdom, betablokker, trening og puls

Hei. Er en mann på 59 år som er bypassoperert i 2003 og hjerteoperert med stent og ballongutblokking 2. ganger siste år. Går en god del,men jeg vet fortsatt ikke hva min maxpuls er. Går i tillegg på blandt annet Selo-zok for og få ned pulsen. Hvordan finner jeg ut min maxpuls. Lhl medlem.

Les svaret

Vår ekspert, Margrethe Sellæg, fysioterapeut svarer

Besvart 20. januar 2015
Margrethe Sellæg, fysioterapeut

Hei, LHL medlem.

Og takk for et godt og relevant spørsmål. Generelt sett er maxpuls 220 minus alder. I ditt tilfelle vil den da ligge rundt 160. Det må understrekes at det her vil være individuelle forskjeller, og variasjonenene blir større med stigende alder.

Siden du går på pulsregulerende medikamenter, vil det uansett være hensiktsmessig å regulere treningen etter opplevd belastning. Det er utarbeidet en skala, Borgs skala, som kan brukes til dette formålet. Den går fra 0-20, hvor 0 er ingen aktivitet og 20 er maksimal anstrengelse. Hvis du foreksempel skal gjennomføre trening som ligger på 75% av maksimal puls, skal du altså gjennomføre trening som ligger omtrent 15 på skalaen. Ved belastning 15 skal aktiviteten oppleves som såpass tung at du har nok med å puste (ikke lyst til å snakke), men likevel skal du ikke bli sur og stivne i muskulaturen.

Håper dette ga svar på spørsmålet ditt. Lykke til med videre aktivitet og trening.

Vennlig hilsen Margrethe  

Rettigheter

Uførepensjon fra Statens Pensjonskasse

Hei! 1) Jeg har jobbet i skoleverket i 100 prosent stilling inntil for 2,5 år siden, da ble jeg 40 prosent midlertidig ufør, og jobber nå i 60 prosent stilling. Per 31.12.2014 satte STP et lønnstak for meg lik lønna ved årets utgang. Betyr dette at jeg ikke vil kunne motta lønnsforhøyelsen som en følge av vårens tariffoppgjør, ansiennitetsopprykk, og personlige tillegg som er vanlig i skoleverket? Jeg har fått forståelse av at STP nedjusterer sin ytelse ut fra det lønnstaket de satte ved utgangen av 2014. Jeg opplyser at jeg er på samme tjenestested, med samme arbeidsgiver, og har ikke øket stillingsprosenten. 2) Kan jeg gå av med tidlig pensjon og AFP ved fylte 62? Må jeg si opp min uføretrygd for å kunne gjøre dette. Hvilket grunnlag gis da tidligpensjonen og AFP ut fra, 60 eller 100 prosent? 3) Hvis jeg sier opp min uføretrygd, og jobber i 100 prosent stilling, men dog med flere sykmeldinger gjennom året, vil det gi en større kronemessig lønnsomhet ved tanke på å gå av ved fylte 62 år? Det ble mange spørsmål, men dog viktige for meg. Mvh LHL-medlem

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

SPK fastsetter hvert år en grense for hva du kan ha av pensjonsgivende inntekt ved siden av din uførepensjon. Inntektsgrensen reguleres hvert år med samme prosent som grunnbeløpet (G) i folketrygden. Denne økningen vil normalt være tilstrekkelig til å fange opp det generelle tillegget i lønn etter årets tariffoppgjør. Du må kontakte SPK for vurdering av om du på grunn av ansiennnitetsopptrykk og personlig tillegg skal ha en økning av inntektsgrensen utover den prosenvise økningen av G.

Du kan kombinere uførepensjon fra SPK med AFP eller tidlig pensjon i folketrygden. Pensjonsmessig er det nok gunstigst å kombinere uførepensjonen med AFP. Men tar du f eks ut 60 % AFP og beholder 40 % uførepensjon, vil innekten du kan ha ved siden av være mye lavere enn det som gjelder for deg nå. Tar du for eksempel isteden ut 60 % tidlig pensjon i folketrygden, vil du kunne tjene det samme som nå. Men uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år, vil gi lavere alderspensjon fra fylte 67 år.

Hvorvidt du vil komme bedre ut pensjonsmessig ved å jobbe 100 % frem til fylte 62 år og eventuelt ta ut perioder med sykepenger, er vanskelig å besvare.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger når jeg er på Glittre

Hei, er mottager av Aap under påvente av uførepensjon. Skal på Glitre til våren, vil jeg ha rett til å motta Aap under oppholdet der og? Man har jo behov for penger til å dekke mnd. utgifter alikevel.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du er innvilget AAP etter reglene for ventetid på avklaring av krav om uføretrygd. At du er på Glittre skal ikke medføre at AAP bortfaller.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Samordning av etterlattepensjon og arbeidsavklaringspenger

Hei, har fått innvilget arbeidsavklaringspenger frem til 01.10.15 (100%) i tillegg har jeg ettelattepensjon. Min mann var medl. i Statens Pensjonskasse før 01.10.76 så jeg har ikke hatt reduksjon i egen lønnsinntekt. Nå har jeg mottatt krav fra SP om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon. Nav har ikke informert meg om evt samordning av de to ytelsene. Så spørsmålene er: - skal ytelsene samordnes og - er det rimelig av Statens Pensjonskasse å kreve beløpet tilbakebetalt - hvis tilbakebetaling er det rimelig å kreve en tilbakebetalingsplan.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etterlattepensjon fra en offentlig tjenestepensjon (ektefellepensjon) skal alltid samordnes med pensjonsytelser fra folketrygden.

Er etterlattepensjonen innvilget etter reglene for "gullenker", som i ditt tilfelle, blir etterlattepensjonen fra SPK ikke redusert på grunn av egen inntekt eller tjenestepensjon.

Trygderetten har i en sak som gjaldt om egen tjenestepensjon skulle samordnes med arbeidsavklaringspenger uttalt følgende:

"at den delen av arbeidsavklaringspenger som overstiger 1 G anses som likestilt med tilleggspensjon".

Det følger av samordningsloven § 11 at etterlattepensjon skal behandles samordningsmessig som alderspensjon.

Dermed synes det som SPK har rett i at etterlattepensjonen og AAP skal samordnes.

Da blir spørsmålet om vilkårene for å kreve pensjon tilbakebetalt er oppfylt. Det sentrale moment her er om du har mottatt den ytelsen som kreves tilbakebetalt i god tro. Har du fått informasjon tidligere som gjør at du burde forstått at pensjonen du fikk var for høy? Er det informasjon du satt på som du burde forstått at du skulle gitt videre til SPK? Har kravet om tilbakebetaling kommet kort tid etter at feilutbetalingen skjedde?

Mitt råd er at du får vurdert om det er grunnlag for kravet om tilbakebetaling gjennom en klage.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar

Brystsmerter ved flimmer/flutter

Jeg har kronisk atrieflimmer dvs 24 timer i døgnet. Hvis jeg drikker kaffe o.l., får jeg fibrioflutter. Dette kan vare to til tre døgn og da blir jeg helt slått ut og orker ingenting. Jeg må ta smertestillende fordi jeg får smerter midt i brystet og mellom skulderbladene. Jeg har ikke tette årer. Er det farlig når jeg får ondt og er det mulig å fjerne anfallene med fibrioflutter?

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Hvis du har brystsmerter under anfall med rask flimmer/flutter, må hjertespesialisten din finne ut av om du også har kransåresykdom (trange eller tette arterier på hjertet). Dessuten må flimmer/flutter-behandlingen din bli bedre. Dette er også en oppgave som din lege og en hjertespesialist må løse i samarbeid. Det kan være aktuelt å endre medisinene/dosene, men også annen mer avansert behandling av rytmeforstyrrelsen kan være aktuelt. Igjen er dette noe en hjertespesialist må vurdere. Jeg anbefaler deg å få fastlegen din til å henvise deg til en hjertespesialist. 

Hjerte/kar

Hjertestans under operasjon

Hei. Jeg lurte på om det er vanlig å få hjertestans under en operasjon? Altså at hjertet stopper når man skal operere inn kateter.

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Dette er vanskelig å svare på. Jeg vet ikke hva slags operasjon det er snakk om, og har heller ingen informasjon om pasientens tilstand. Generelt kan jeg si at hjertestans under operasjon er ekstremt sjeldent hos eller friske mennesker. Risikoen øker jo sykere en pasient er før operasjon, men med moderne kirurgisk behandling og intensivovervåkning (slik vi har i Norge), forekommer hjertestans under operasjon sjeldent hos syke pasienter også. 

Mvh

Wasim Zahid

Hjerte/kar

Hjertesykdom, mange medisiner, dårlig form

Har en puls på 45 når eg sitter stille.Har 50 prosent tette åre og går på seks forskjellige medisiner og åtte tabeletter til dagen.Er ikke i noe god form etter all medesinene eg begynte med

Les svaret

Vår ekspert, Wasim Zahid, Hjertespesialist svarer

Besvart 15. januar 2015
Wasim Zahid, Hjertespesialist

Hei

Det er ikke uvanlig at hjertepasienter må bruke en del medisiner. Alle medisiner har bivirkninger, og noen mer enn andre. Legen må alltid veie fordelene av å gå på medisinene opp mot bivirkningene. I ditt tilfelle må legen finne ut av om plagene dine skyldes bivirkninger eller sykdommen i seg selv. Hvis det er medisinene som er årsaken må dere se om dere kan finne andre kombinasjoner og alternativer som passer deg bedre. Vi har heldigvis en rekke forskjellige medisiner å spille på. 

Mvh 

Wasim Zahid