Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Fastlege

Hva kan en forvente generelt av fastlege? Hva er tanken bak /målet med fastlegeordningen? Kan en forvente at fastlegen ser hele mennesket, husker kroniske sykdommer og påvirkningene sykdommene og medikamenter sammen gjør med en? Kan en forvente at f.lege ser etter løsninger, alternativer til pasientens beste uten at pas spør? Følges spesialist anbefalinger gen til punkt og prikke og er ikke noe en f. lege mener noe om på tvers av spesialist? Hva innbærer second opinion, når kan en få det?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan forvente at fastlegene skal yte helsehjelp ut fra det som anses som god medisinsk praksis. Du kan forvente at fastlegene skal gi deg all relevant informasjon og sette av den tid som er nødvendig for å yte forsvarlig helsehjelp. Avviker fastlegen den behandlinen en spesialist anbefaler, må fastlegen begrunne hvorfor.

I pasient og brukerrettighetsloven § 2-1c står: Personer som står på fastleges liste har rett til å skifte fastlege inntil to ganger i året, og rett til å få en ny vurdering av sin helsetilstand hos en annen lege med fastlegeavtale

Du kan kontakte en annen fastlege, vise til dette når du bestiller time.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Samtykkekompetent

Min bestefar og mormor eier en gård sammen, som står i bestefars navn. Nå ønsker jeg å kjøpe gården(generasjonsskifte), og mormor ønsker dette. Bestefar bor på sykehjem og har bodd der i 10 år, han sier også det er greit at jeg kjøper gården. Men han har hatt slag, og er ikke seg selv lenger. Spørsmålet vårt er om bestefar har lov å signere på en kontrakt på lik linje som mormor, eller må han ha verge?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. april 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis din bestefar er samtykkekompetent og det heller ikke er oppnevnt verge for ham, kan han signere på lik linje med din mormor.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Tidsfrist for operasjon

Står på vent og er lovet Hjerteoperasjon Bypass hjerte med skifte av 2 blodårer, innen 15 april 2019. Denne dato nærmer seg faretruende nå, hva gjør jeg om ikke fristen kan holdes? Vart operert første gang i 2015 og bytttet 3 årer, nå er 2 av disse trange/tette igjen.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis datoen er din individuelle frist etter pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b for når du senest skal få oppfylt din rett til nødvendig helsehjelp og behandlingsstedet ikke klarer å gi helsehjelp innenfor fristen, skal de informere deg om retten til å få tilbud om behandling gjennom HELFO. Uavhengig av dette skal alle frister for behandling baseres på en forsvarlig medisinsk faglig vurdering.

Du kan også undersøker om det er mulighet for å få raskere behandling gjennom bruk av fritt behandlingsvalg. Se: Behandlingsvalg

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Utlevering av personopplysninger til forsikringsselskap

Er det sån at dere går inn og henter ut opplysninger fra tidligere arbeidsgiver når det gjelder forsikring på jobb,når jeg har gitt tilatelse til det.For der tror jeg det er noe som ikke stemmer.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg antar du sikter til om arbeidsgivers forsikringsselskap får tilgang til opplysninger som arbeidsgiver har om deg. Forsikringsselskapet må ha de opplysningene som er nødvendig for å administrere den delen av forsikringen som gjelder deg. Har du et krav mot selskapet vil de også trenger opplysninger fra andre enn deg. Det kan være fra arbeidsgiver og lege/sykehus.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Fritt behandlingsvalg

Hei, har kols å søkte rehab. fikk plass ved treningsklinikken i Trondheim, men ville helst til Røros. Er det ikke slik at det er fritt valg av behandlingsted ?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 23. mars 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Jo, det skal eksistere fritt behandlingsvalg, men i praksis blir det sjelden benyttet. Du kan prøve på ny, og hvis du ikke får positivt svar, kan du jo kontakte LHL sitt pasientombud for å høre nærmere om de formelle sidene her.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Hjerte/kar, Rettigheter

Sykepenger/AAP etter fylte 67 år

Hei. Jeg er 66 år og ble arbeidsledig i Februar 2018 p.g.a konkurs. Har gått på dagpenger intill jeg fikk påvist coronarsykdom med trekarsykdom og ble ACB operert, samt operert for stor aortaaneurisme , begge operasjonene i November 2018. Nå får jeg sykepenger. Hvor lenge får jeg sykepenger og hvilke ytelser kan jeg få av NAV etter det. Kan jeg få AAP etter sykepengeperioden ? Ser vel ikke for meg at jeg kommer tilbake i normalt arbeid. Har bl.a varig redusert hjerte pumpekapasitet med EF 37%

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Frem til fylte 67 år ytes det sykepenger i inntil 12 mnd fr folketrygden. Fra fylte 67 år ytes det sykepenger i inntil 60 dager fra folketrygden. I begge tilfeller må du være helt arbeidsfør i 26 uker før du på nytt har rett til sykepenger fra folketrygden.

Det ytes ikke AAP etter fylte 67 år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd

Arbeidsavklaring Iflg hjemmeside til LHL er det et krav om arbeidsavklaring før uføretrygd.(oppdatert 2014) Kan se ut som ombudsmannen har en annen oppfattning ?10.09.2018 Hva gjelder? https://www.sivilombudsmannen.no/uttalelser/arbeidsevnevurderingens-betydning-i-uforetrygdsaker-%E2%88%92-sak-av-eget-tiltak/

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen motstrid mellom det som står i artikkelen om uføretrygd og uttalelsen til Sivilombudsmannen. Arbeidsavklaring gjør Nav i alle saker. Men det er noe annet enn at det må gjennomføres arbeidsrettede tiltak. Det følger direkte av folketrygdloven    § 12-5 at kravet til gjennomføring av arbeidsrettede tiltak ikke gjelder om det er åpenbare grunner til at det ikke vil være hensiktsmessig. Men jeg ser at dette kan komme klarere frem i artikkelen og vil derfor oppdatere den herom.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd

Jeg hjelper en ung mann på 18 år som kom til Norge fra Russland når han var 6 år. Mor giftet seg med en norsk statsborger og hun søkte deretter familiegjenforening.Dette ble innvilget og mor og sønn flyttet til Norge. Han har en medfødt kronisk funksjonshemming og vil ikke kunne ha ordinært arbeid. Han vil søke ung ufør men jeg er redd han ikke har rett til dette da han ikke er født i Norge (var funksjonshemmet da han kom) og han har ikke status som flyktning. Kan han ha rett til ung ufør ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Han har bodd i Norge og vært meldem av folketrygden så lenge at han oppfyller kravet til forutgående medlemskap. Hovedregel er at han må ha vært medlem av folketrygden de siste tre årene før inntektsevnen ble varig nedsatt minst 50 %. Uføretidspunktet settes tidligst til fylte 16 år. Han oppfyller dermed kravet om minst tre års medlemskap i folketrygden.

Ung ufør er en beregningsregel. Innvilges han uføretrygd, vil han også kunne oppfylle å få uføretrygden beregnet som ung ufør selv om han kom til Norge som 6-åring.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

AAP og lønn i oppsigelstiden

Lønn oppsigelse AAP Har søknad inne på AAP siden 52 uker nærmer seg. Har hatt svært høy lønn og saklig 4 måneders oppsigelse kommer straks. Hvordan stiller det seg med lønn under oppsigelsestiden kontra AAP i den perioden jeg nå snart går inn i? (Tidligere lønn betydelig høyere) Hvordan stiller det seg med pensjonsforsikring gjennom jobb? Så lenge jeg melder evt krav nå vil den gjelde under hele avklaringsperioden? Regner med at arb giver vil melde meg ut snarest. Takk for fin side.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du bør prøve å utsette oppsigelsen lengst mulig. Det er ikke slik at arbeidsgiver uten videre kan si deg opp etter 12 mnd. Det må være helt avklart at du ikke vil ha noen mulighet til å gjennoppta arbeidet, heller ikke med tilrettelegging. Det må må også være avklart at arbeidsgiver ikke har mer egnet arbeid å tilby.

Mottar du mer enn 60 % lønn, får du ikke utbetalt AAP. I praksis vil full lønn i fire mnd bety at utbetaling av AAP utsettes tilsvarende.

Oppstår retten til ytelse fra forsikringen før du meldes ut av ordningen, vil du i utgangspunktet ha krav på ytelser også etter utmelding.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Yrkesskade

Jeg har fått påvist mortons nevrom i foten pga bruk av vernesko, er nå sykmeldt. Kan jeg søke yrkesskadeerstatning?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Slitasjeskader godkjennes ikke som yrkesskade. Skaden må også gi en varig medisinsk invaliditet (skade) på minst 15 %. Jeg er usikker på om Mortons nevrom defineres som slitasjeskade. Det må NAV avklare om du søker om yrkesskadeerstatning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen