Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Erstatning etter hjerneslag

Jeg har hatt hjerneslag, og har nå fått medhold hos npe i at behandlingen jeg mottok var for dårlig. Lurer på om jeg bør gå via advokat når det gjelder å fremme krav, eller gir npe rett beløp, slik de hevder i brevet jeg mottok? Pr nå er det uvisst om jeg kommer tilbake i jobb mer enn 25% som jeg har nå.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når NPE har slått fast at det foreligger en svikt ved behandlingen som gir rett til erstatning, dekker de rimelige utgifter til advokatbistand i forbindelse med erstatningsutmålingen. Ta kontakt med saksbehandler for å få dette bekreftet i din sak. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

yrkesskadeerstatning

Hei. Yrkesskade med 50%medisinsk invaliditet. Ervervet hodeskade etter fall fra stillas under oppføring av hus. I Utdannet meg til tømrer i 1989.. Var 17 år når jeg fikk skaden. Når jeg går gjennom mine papirer fra min advokat den gang så ser jeg at utregningen på min erstatning har grunnlag i at jeg gikk på ungdomsskole. "Men"etter skaden har begynt å vise seg mer og mer nå.. Ca 30 år etter skaden. Har jeg noen rettigheter til å søke om å få rettet opp i den grove feilen som ble gjennomført.? Grunnlag for min erstatning den gang var 29000 i året. Frem til pensjon.. Men grunnlaget for personer som var under utdanning til et yrke var 180000 pr. År... Så jeg føler meg grundig lurt i dette tilfellet.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg forstår det slik at du var lærling når du skadet deg. Da var du yrkesskadedekket etter reglene for elever. Beregningen av menerstatningen er den samme som om du hadde vært arbeidstaker. Blir skaden etterhvert forverret, kan du ha rett til høyere menerstatning. I Nav`s rundskriv til menerstatning står:

Det kan gjøres nytt vedtak dersom det skjer en endring som er av betydning for retten til den ytelsen vedkommende mottar.”

Du kan derfor sette frem krav om ytterligere menerstatning om du mener du har en større skade nå.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter foreldrepermisjon

Hei Foreldrepermisjon tok slutt 23.2.18 skulle ha vært på jobb men ble sykemeldt den 2.3.18 Har jeg krav på sykepenger etter permisjon? og hvem er det som betaler jobben eller nav?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mottok du foreldrepenger frem til du ble arbeidsufør, oppfyller du opptjeningskravet for å få sykepenger. Arbeidsgiver betaler første 16 dager.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Dekning av tannlege ved diabetes

Hei, kan man få dekt tannlegebehandling pga diabetes 2?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke egne regler for dekning av utgifter til tannbehandling for diabetes 1 eller 2. Men det er en generell regel i folketrygdloven om at utgifter til behandlling av karies som skyldes munntørrhet kan dekkes delvis. Munntørrheten må skyldes grunnsykdommen eller medisinbruk. Tannlegen skal ta en spyttprøve for å se om kravene er oppfylt.

Hjerte/kar, Rettigheter

Stønader til rengjøringshjelp?

Hei, jeg fikk et stort hjerteinfarkt i 2011. Var gift, men ble separert i 2014, siden det har jeg vært alene. Jeg har meget dårlig hjertekapasitet og diagnosen kronisk hjertesvikt. Jeg er ufør. Går på tur flere ganger pr. dag, har hund. Det jeg nå lurer på er om jeg kan søke om grunnstønad eller hjelp til rengjøringsmaskin, som vil lette min hverdag, blir ganske fort utslitt av gulvvask og støvsuging, dette gjelder en maskin som støvsuger og vasker i En omgang. Har ingen hjelpemidler eller noen annen form for økonomisk hjelp. uførepensjon.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnstønad dekker ikke utgifter til rengjøringsmaskin. Det finnes heller ingen andre ordninger som dekker slike utgifter. Du har mulighet til å søke kommunen om hjemmehjelp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Egenandel på medisiner når man er uføretrygdet

Hei, jeg er uføretrygdet og får minste ytelse utbetalt. Tidligere har jeg ikke betalt egenandel på medisiner på blå resept. Men må i år betale egenandel uten forandring i ytelser, og NAV har både sagt at dette er en feil med HELFO, og så at det stemmer siden ufør med minste ytelse ikke får fritak for egenandel. Hva stemmer?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står på helsenorge.no som er en offentlig informasjonsside:

Personer med minste pensjonsnivå (minstepensjonister) har fritak for å betale egenandel på blå resept. Dersom en minstepensjonist likevel må betale egenandelen på apotek/hos bandasjist, vil Helfo automatisk refundere egenandelen i etterkant. Når Helfo har mottatt informasjon fra apotek/bandasjist om egenandelen, tar det sju virkedager før beløpet blir utbetalt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Omskolering på grunn av hjertesykdom

Jeg er født med hjertefeil og har de siste to årene utviklet en grenblokk og lett arytmi. Arytmien gjør meg til tider meget svimmel og jeg får trykk i brystet, samt tungpust. I min jobb må jeg tilfredsstille helsekravene for førerkort klasse D. På grunn av den nyoppståtte arytmien vil jeg antakelig ikke få godkjent helseattesten og dermed ikke kunne fornye førerkortet mitt. Derfor er jeg interessert i å finne ut hvilke rettigheter jeg har hvis helsa mi gjør at jeg ikke kan utføre yrket jeg er utdannet til lenger. Har jeg krav på støtte til omskolering? Har vært i kontakt med nav, uten hell.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke svare på om du oppfyller kravene til å få støtte av Nav til omskolering. For å få arbeidsavkalringspenger og støtte til utdanning, må din arbeidsevne være nedsatt med minst halvparten på grunn av sykdom og Nav må vudere det slik at du har behov for arbeidsrettede tiltak. Når det gjelder støtte til utdanning står det i Tiltaksforskriften:

Opplæring i form av ordinær utdanning kan gis til personer over 22 år som ha fått sin arbeidsevne nedsatt slik at vedkommende hindres i å skaffe seg eller beholde inntektsgivende arbeid.

Arbeidsrettede tiltak kan også være arbeidspraksis, kurser og andre tiltak som kan bidra til at du fortsatt kan være i inntektsgivende arbeid. Når Nav vurderer om du har behov for arbeidsrettede tiltak, ser på de kvalifikasjonene du i dag og hvilke muligheter de gir deg for å ha inntektsgivende arbeid.

Etter Nav-loven skal du få bistand av Nav. se § 14 a:

Alle som henvender seg til kontoret, og som ønsker eller trenger bistand for å komme i arbeid, har rett til å få vurdert sitt bistandsbehov. Brukere som har behov for en mer omfattende vurdering av sitt bistandsbehov, har rett til å få en arbeidsevnevurdering. Brukeren skal få en skriftlig vurdering av

a) sine muligheter for å komme i arbeid
b) hva slags arbeid som skal være målet
c) behovet for bistand for å komme i arbeid
d) om, og eventuelt hvor mye, arbeidsevnen er nedsatt
e) hvilken type bistand som kan være aktuell for brukeren

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ekteskap og uføretrygd

Hei, prøver å finne ut av dette med uføre og påvirkning i forhold til ekteskap. Jeg blei ufør i mai 2016 100%, uføretrygden min er beregnet etter inntekt jeg har jobbet inn før/mellom/under avklaringsstønad. Er gift etter amerikansk lov med en amerikaner som fortsatt er bosatt og jobber i usa. Vi har ikke sendt inn papiret her hjemme ennå da vi er usikker på om vårt ekteskap til tross for at han fremdeles er bosatt i usa vil påvirke trygden min?. Han kommer jo etterhvert til Norge, men UDI prosessen tar veldig mye lengre enn vi var forbredt på i utgangspunktet. Men vil jo gjerne registrere han som min ektefelle her hjemme også. Så spørsmålet er vil det påvirke trygden min og det jeg får utbetalt i mnd?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei.

Det kom nye regler i 2015. Er uføretrygden din høyere enn den garanterte minsteytelsen, dvs. beregnet etter egen inntekt, har sivilstatus ingen betydning for størrelsen på uføretrygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Midlertidig kjøreforbud

Hei. Finnes det Taxi lapper, når man venter på de 4-6 ukene har gått. Bor på en liten plass uten kollektiv transport. Spørr for min far.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har din far fått midlertidig forbud mot å kjøre bil, er det ingen ordninger som dekker utgifter til drosje i denne perioden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter, Allergi

Oppsigelse pga allergi

Kan en si opp en ansatt fordi at han eller hun har fått sterk allergi for det personen arbeider med? (f.eks. sjokolade)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. februar 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Arbeidsgiver må først ha forsøkt tilrettelegging. I likestillings- og diskrimineringsloven står:

Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på

a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b) kostnadene ved tilretteleggingen
c) virksomhetens ressurser.

Er ikke tilretteleggingsplikten oppfylt, vil en oppsigelse ikke være gyldig. Omplassering til ny stilling er en del av tilretteleggingsplikten. Men arbeidsgiver har ikke plikt til å opprette en ny stilling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen