Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Gjennomføring av arbeidsavklaringstiltak

Er diagn. med KOLS 4, emfysem og meget plagsom tinnitus. Spesialist beskriver betydelig redusert arbeidsevne til et hvert erverv. Fastlege beskriver restkapasitet må brukes til egentrening for å utsette ytterligere funksjonstap så lenge som mulig. Saksbeh NAV kontaktet rådg.lege for å vurdere evt uføre. Denne konkluderte at med.opplysninger ikke er nok til å konkludere med varig nedsatt arbeidsevne. Er nå innsøkt til et 12 u avklaringstiltak. Må jeg gjennom dette? Virker helt meningsløst.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ut fra hva du skriver forstår jeg din frustrasjon over å måtte gjennomføre ett 12 ukers avklaringstiltak. Du kan nekte og isteden sette frem krav om uføretrygd. Men kravet vil mest sannsynlig bli avslått. Det vil nok derfor være mest hensiktsmessig å starte opp på avklaringstiltaket. Skulle det etter hvert vise seg at det blir for hardt for deg, kan du i samråd med NAV og legen din avslutte tiltaket. Poenget med tiltaket er å avklare eventuell restarbeidsevne. Det kan være gjort mye raskere enn 12 uker. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til AAP mens krav om uføretrygd behandles?

Jeg er under tiltaket nå etter Nav stoppet min APP fordi det kunne ikke forlenge mer enn 4 år(gammel lov).De sier at de kunne ikke se ingen progresjon til arbeid.Grunn; nav hjalp ikke meg med tiltaket til min App var ferdig.Nå skal de evaluering hvor mye jeg kan jobbe.Det skal bli mellom 40/50.Etter skal søke jeg om utfør.Tiltaket skal være ferdig i januat 2020.Kan jeg søke om APP igjen mens jeg venter på utfør.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Søker du uføretrygd etter råd fra ditt lokale NAV-kontor, vil du har krav på AAP i inntil 8 mnd mens søknaden behandles.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Utlevering av taushetsbelagte opplysninger

Medisinske opplysninger Har NAV anledning til å utlevere medisinske opplysninger til Arbeidsavklaringstiltaket (Sonans)uten mitt samtykke?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

NAV kan ikke utlevere taushetsbelagte opplysninger om deg til en privat virksomhet de samarbeider med uten ditt samtykke. Dette følger av NAV-loven paragraf 7.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Førerkort

Jeg har hatt hjerneslag for 7 månder siden og ble fratatt førerkortet.Jeg har vært hos øyenlege hvor alt var ok .Jeg har vært hos lege og spesialergoterapeut for og sjekke muskler og hode. Jeg har c1 men trenger bare B. Hva skal jeg gjøre for og kjøre igjen.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er din fastlege som fortløpende skal vurdere om du oppfyller helsekravene for førerkort. Har fylkesmannen bestemt at du frem til nå ikke oppfyller kravene, vil du normalt måtte ha en ny vurdering hos fylkesmannen. Om du kan få opphevet kjøreforbudet for klasse B beror på de oppdaterte helseopplysningene dine.

Med vennlig hilsen Atle Larseb

Rettigheter

Skatt på hjelpestønad som utbetales fra bruker til pårørende?

Takk for svaret ang hjelpestønad: Kjapp spørsmål til. Min mors verge som styrer det økonomiske mener jeg som yter hennes daglige pleie skal trekkes skatte av dette da det blir utbetalt som vederlag (lønn til meg). det er ikke store summen det er snakk om i mnd. ca. kr. 1215-. Jeg så villrede. vergen mener å det skal meldes inn på skjema til skatte etaten.Har styrt med dette i over ett år og må stadig vente på å få utbetalt hjelpestønaden da vergen ser på dette annerledes. Hilsen en rådvill.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For private arbeidsoppdrag, kan du motta inntil 6000 kroner skattefritt i året fra hver enklet oppdragsgiver. Hjelpestønad over 12 mnd vil overskride dette. I praksis et det nok slik at de færreste oppgir betaling for ytelse av pleie/tilsyn når beløpet ikke er høyere enn hjelpestønaden Nav har innvilget den som betaler. Når vergen insisterer på at du skal oppgi dette som inntekt, bør du ta kontakt med skatteetaten for nærmere veiledning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Innsyn for pårørende i journal

Ang. journal: Jeg er Hovedpårørende, omsorgsperson pleieperson og datter og har den daglige omsorgen og pleien for min demente mor, har hatt denne oppgaven siden 2012. Min mor har fått verge for det personlige og økonomiske. Mitt spørsmål er: Trenger jeg fullmakt fra hennes vergen for å hente ut hennes lege journal fra et opphold på ett sykehjem som hun var på for ca. 1 år siden.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. mars 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er din mor samtykkekompetent, kan hun gi samtykke til at du får innsyn i journalen. Vergen kan ikke nekte dette. Er hun ikke samtykkekompetent, følger det av pasient- og brukerrettighetsloven § 3-3 at nærmeste pårørende trer inn i pasients rettigheter. For øvrig vil mange verger uansett kun ha et mandat til å håndtere økonomiske saker og ikke spørsmål knyttet til helsehjelp etc.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Ventetid på behandlingshjelpemiddel

Min mann har fått konstatert hjertesvikt og lå på sykehuset fra3.01 - 20.01-2019 når han kom hjem har han behov for et Hjertebrett. Vi har fått et lite manuelt foreløpig. Det fikk vi 01.02.2019 så ble det søkt om et med trinnløs innstilling 04.02.19. Dette har vi ennå ikke fått og jeg har fått beskjed om at det ennå vil ta noe tid før dette kommer. Kan det være riktig at der skal ta så lang tid å få et slikt hjelpemiddel?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dessverre er det slik at de som har ansvar for å behandle søknader om behandlingshjelpemidler, kan ha lang saksbehandlingstid. Hjelpemidler som er helt nødvendig for at helsehjelpen skal være ansvarlig, skal utleveres straks. Mitt råd er at dere tar kontakt med sykehuset/legen som har søkt om hjelpemidlet og ber de ta kontakt med behandlingshjelpemiddelkontoret. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Hjelpestønad

Ang. hjelpestønad. Min demente mor som jeg har hjemme i full pleie og omsorg og jeg får omsorgslønn fra kommunen, hjelpestønad er innvilget den er skatte fri til henne, hun har verge som styrer hennes økonomi og for at denne vergen skal utbetale meg hjelpestønaden må jeg da skatte for dette??

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hjelpestønad som utbetales til den som yter pleie/rilsyn, er skattefri. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter, Kols

Refusjon for utgifter til tannlege ved kols?

Er det noen erfaring når det gjelder kols og refusjon for tannbehandling.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 25. februar 2019
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei,

Det gis ikke refusjon for tannbehandling ved kols. Men man kan søke om økonomisk  støtte hvis det kan påvises at medikamenter kan være utløsende for tannskade. I praksis vil det stort sett dreie seg om problemer i forbindelse med bruk av antikolinerge midler eller muskarinantagonister som kan gi munntørrhet.

I praksis tror jeg ikke at dette er en hyppig problemstilling.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Uføretrygd

Er hørselshemmede og jobber som helsesekretær i 100% stilling. Hørselstapet er medfødt og jeg er avhengig av høreapparat. Jeg sliter daglig og er veldig sliten etter endt dag. Har fått tilrettelagt med eget kontor, men grunnet høyt arbeidspress/ tempo er det ikke mye igjen når jeg er ferdig etter en dag. Orker ingenting sosialt og nærmest isolerer meg så dette er slitsomt. Spørsmålet er hadde det vært mulig for meg å kunne jobbet 80% og fått uføretrygd 20%? Takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. februar 2019
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skal du få 20 % uførepensjon må du ha en tjenestepensjon som gir uførepensjon ned til  20 %. I folketrygden er hovedregelen at uføregraden minst må være 50 %. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen