Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Førerkort med implantert hjertestarter

Er det fastlegen eller det fylkeslegen som avgjør om rett til førerkort med innsatt ICD?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det skilles mellom ulike situasjoner for ICD. For eksempel primærprofylaktisk ICD eller etter berettiget støt fra ICD. Det er i stor grad spesialist som må vurdere om helsekravene er oppfylt. Fylkemannen skal kun behandle saker der helsekravene ikke vil være oppfylt og det søkes om dispensasjon fra helsekravene. Eller gjelder generelt for alle med ICD: Helsekrav er ikke oppfylt der svikt i hjerte- eller kretsløpssystemet gir en uakseptabel risiko for plutselig innsettende bevissthetspåvirkning.

Her finner du reglene: veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger fra Nav etter foreldrepermisjon

Hei. Jeg var 100% sykmeldt i svangerskapet og helt til termin. Jeg har ikke fast stilling men ekstravakt, men har jobbet der 4 år med god årsinntekt. Det jeg lurer på er hvilke rettigheter har jeg nå hvis jeg blir sykmeldt før min foreldrepermisjon går ut? Siden jeg ikke har fast jobb og jobben ikke kan utbetale pga 0 % stilling, kan nav utbetale sykepenger? Og hvordan regnes sykepengene? Får jeg samme beregning av sykepenger som da jeg var sykmeldt før jeg gikk ut i permisjon, eller regnes det ut fra foreldrepengene? Takk på forhånd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravet for å utsette uttak av foreldrepenger er at sykdommen gjør at du ikke kan ta deg av barnet selv.

Sykepenger skal dekke inntektstap. Dvs. erstatte inntekt du ellers ville hatt i perioden du mottar sykepenger. Perioden med foreldrepenger er grunnlag for opptjening av sykepengerettigheter.

Hovedregelen er at aktuell ukesinntekt omregnet til årsinntekt er grunnlaget for beregning av sykepenger. Blir du sykmeldt mens du mottar foreldrepenger, er foreldrepengene beregningsgrunnlaget for sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Krav på fysioterapi ved kols

hei. Har kols som er delvis godkjent som yrkessykdom. ca. 40%. Har jeg krav på fysioterapi? Hvor mange timer pr. kalenderår?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravet for å slippe å betale egenandel, er at behandlingsbehovet i det vesentligste må skyldes den godkjente yrkesskaden. Det er fysioterapeuten som skal vurdere dette. Så mitt råd er at du får henvisning av din lege. Tar med vedtaket om godkjennelse av kols som yrkesssykdom til fysioterapeuten, slik at denne kan vurdere om du skal slippe å betale egenandel.

Det er ikke noe øvre tak på hvor mange behandliger du kan få. Men legen kan ikke rekvirere mer enn 24 behandlingen av gangen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Enkepensjon etter nytt ekteskap

Enken gifter seg på nytt og mister enkepensjonen. Hun skilles fra ektemann nr 2. Får hun enkepensjonen tilbake?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

I folketrygloven § 17-11 står:

"Blir det nye ekteskapet oppløst ved skilsmisse før det er gått to år, får den gjenlevende igjen rett til ytelser på grunnlag av det forrige ekteskapet."

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger etter foreldrepermisjon

Foreldrepermisjonen går ut 15.9, har det noe å si om man blir sykmeldt før eller etter 15.9 for å ha rett til sykepenger? Har ikke fast jobb, men var sykmeldt i nesten hele svangerskapet. Og inntekten var på 400.000 kr da jeg ble sykmeldt før permisjon. Får jeg akkurat det samme i sykepenger som da jeg først ble sykmeldt før foreldrepermisjon? Når har jeg rett på sykepenger etter foreldrepermisjonen er over?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg forstår det slik at du spør om følgende: Om jeg er arbeidsufør fra tidspunktet foreldrepengene opphører, vil jeg da få sykepenger beregnet etter inntekten jeg hadde før jeg tok ut foreldrepenger?

Sykepengegrunnlaget er aktuell ukesinntekt omregnet til årsinntekt, med noen unntak. Men går du rett fra foreldrepenger til sykmelding, er det ikke krav om 4 ukers opptjeningstid først.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kan jeg flytte til en annen kommune når jeg er på tiltak gjennom NAV?

Hei, Jeg har AAP på tredje året. Har jobbet 20% etter slag for 4 år siden. Er på vei inn i tiltak nr tre i år, denne gang heter det AFT. Det jeg lurer på er om jeg er låst i den kommunen jeg bor siden jeg skal i nytt tiltak nå, eller om jeg har lov til å flytte til en annen kommune/fylke? (I forhold til NAV). Har prøvd å holde meg i ro, men kjenner at det hadde vært godt å bo i lag med kjæresten (som bor langt unna). Håper på tilbakemelding.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen ting i veien for å flytte til en annen kommune/fylke selv om du er på tiltak og mottar AAP. AAP og de tiltakene du skal gjennomføre er statlige ordninger. De er derfor ikke spesifikt knyttet til en bestemt kommune. Men flytting kan få betydning for hvor tiltaket (AFT) skal gjennomføres. I tillegg vil du normalt bli overført til Nav-kontoret i den kommunen du flytter til.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Stønad til oppvarming

Hvis man pga kronisk sykdom trenger mer varme (lengre dusjer, innetemp. på 24-26 grader) enn normalt på høst, vinter, vår for å forhindre smerter og ikke stivne til i leddene, er dette noen som grunnstønad eller en annen nav-stønad kan dekke ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. september 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Denne type ekstrautgifter dekkes verken av grunnstønad eller andre ordninger. Tidligere var det mulig å få skattefradrag etter reglene om særfradrag for store sykdomsutgifter. Men fra 2012 er det kun de som fikk særfradrag i 2010 og 2011 som fortsatt kan få særfradrag for store sykdomsutgifter. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til å flyttes til annet sykehus

Har pasienten rett til å være flyttet til et annet sykehus hvis han ser og føler at både utredning og behandling går treg der han er nå? Han er på sykehuset i Bodø nå og vi mener at han burde være utredet og behandlet på et sykehus med større ressurser.Han er mannen min og vi er bekymret. Vi er begge medlemmer av LHL.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 31. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I IS-8/2015 Rundskriv fra Helsedirektoratet til pasient- og brukerrettighetsloven står det om fritt behandlingsvalg:

 

 

"Pasienten kan også velge å bytte behandlingssted mens pasienten er i behandling."

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

 

Rettigheter

Etterlattepensjon

Jeg er såkalt "gullenke" og har frem til nå mottatt ikke ervervsprøvet etterlattepensjon. Først som arbeidstaker og senere som afp mottaker. Som Afp mottaker har jeg måttet si fra meg etterlattepensjon fra Nav, men STP kompenserte slik at jeg fortsatt har 60% av avdøde manns pensjon. Imidlertid fyller jeg 67 år neste år og er da ikke helt inneforstått med hvordan situasjonen blir. Har sjekket på nett, lest side opp og ned, men er i grunnen like klok. Synes reglene er vanskelige å forstå. Hva menes med tjenestepensjon? Håper på god hjelp!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du vil fortsatt få etterlattepensjon fra SPK når du selv går over på alderspensjon.

Tjenestepensjon er pensjon som opparbeides i et arbeidsforhold. Den blir utbetalt i tillegg til pensjon fra folketrygden. Det er flere typer tjenestepensjoner. I offentlig sektor har de i all hovedsak samme ordning om man jobber i kommunen, fylkeskommunen eller staten.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Førtidspensjon eller uføretrygd?

Jeg har fått innvilget 50 % uføretrygd før 2015. De siste årene har jeg vært 60 % i arbeid. Jeg er 61 år. Jeg har nå så store smerter at jeg vurderer å førtidspensjonere meg, kan jeg heller be om å bli 100 % uføretrygdet? Jeg har nå vært sykemeldt i to måneder, før den tid var jeg sykemeldt 1 uke, 2 uker flere ganger på vårparten.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. august 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan søke om økning av uføregrad. Du vil ikke få utbetalt ny uføretrygd før sykepengerettighetene er oppbrukt. Nav vil ikke øke uføregraden din før de har vurdert dine muligheter til fortsatt å arbeide 50 %. Økning av uføregraden vil i de fleste tilfeller være mer gunstig økonomisk enn å ta ut tidlig pensjon (alderspensjon) i folketrygden. Du kan for øvrig ikke kombinere AFP med uføretrygd fra folketrygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen