Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Helsehjelp uten at det foreligger samtykke

Kan fastlegen sende henvisning og sette meg i behandling uten mitt samtykke å viten?

Les svaret

LHL svarer

Besvart 12. april 2017
LHL

Hei,

All helsehjelp skal være basert på informert samtykke fra den det gjelder. Så gjelder det enkelte unntak når pasienten ikke selv er kompetent til å treffe avgjørelser om egen helse. Dette betyr at det skal svært mye til for at fastlegen kan sende en henvisning eller iverksette behandling uten ditt samtykke.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Grunnstønad til dekning av ekstrautgifter til transport

Grunnstønad til transport skal dekke EKSTRAutgifter som man ikke hadde før sykdommen. En mann har bil og får en sykdom som gjør at han ikke kan bruke den lenger. Sammenligner da NAV hans NYE utgifter til drosje med tidligere bilutgifter? Da kan det jo bli mange taxiturer før han når opp i ekstrautgifter tilsvarende grunnstønadssats 1 (ca 8.000 per år). Jeg tenkte at NAV måtte se på situasjonen etter sykdommen med friske øyne? (At han beholder bilen og bilutgiftene, er vel ikke NAVs problem...)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Nav tar utgangspunkt i Forbrukerforskningsinstituttet sitt referansebudsjett for privatpersoner. Her legges det til grunn at voksne som ikke har bil har reiseutgifter på 708 kroner i måneden. Det er lagt til grunn at utgiftene ved å ha bil er 2440 kroner i måneden. 

Grunnstønad skal dekker ekstrautgifter til transport som man har på grunn av sin helsetilstand. Hadde man bil mens man fortsatt kunne benytte offentlige transportmidler, må de månedlige transportutgifter minst være på 3110 kroner i måneden får å få grunnstønad (2440+670 som er laveste grunnstønadssats). Dette er en konsekvens av at kun ekstra utgifter til transport medregnes. Ikke transportutgifter man mest sannsynlig uansett ville hatt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger når arbeidsforholdet har opphørt

Hei, hvorfor er det slik at dersom en er sykemeldt etter endt foreldrepermisjon og ikke har en jobb å komme tilbake til, så får en 65% av sykepengegrunnlaget, og ikke 100%?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette er en generell regel. Alle som fortsatt oppfyller vilkårene for å få sykepenger, men ikke har et arbeidsforhold, får 65 % av sykepengegrunnlaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Utbetaling fra KLP?

Jeg har nå gått sykemeldt 1 år. Jobber 50 prosent og søker om avklaringspenger fra nav Har visst søkt for sent, så får bare utbetalt halv lønn nå i 2 mnd. Kan jeg søke om noe gjennom KLP når jeg jobbet i kommunen i ca 22 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er vilkårene for å få AAP oppfylt fra søknadstidspunkt vil du få etterbetalt. KLP kan innvilge midlertidig uførepensjon når sykepengene utløper. Midlertidig uførepensjon kan også gis som tillegg til AAP. Mitt råd er at du tar kontakt med KLP og får vurdert hva du har krav på.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Utbetaling av sykepenger

Jeg er over 67 år, arbeidet 100 stilling i 28 år privat sektor. Fra januar til 30 mars har jeg vært 50 % sykmeldt. Under sykmelding søkte jeg AFP og alderspensjon, påventer svar fra NAV. Fikk ikke utbetalt sykepenger for denne perioden. Er det riktig?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. april 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter fylte 67 år reduseres retten til sykepenger fra folketrygden til 60 dager. Når du har brukt opp disse dagene, må du være helt arbeidsfør i 26 uker før du igjen får rett til sykepenger fra trygden. At du har søkt om AFP skal ikke ha betydning for retten til sykepenger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Yrkesskade og foreldelse

Når blir en søknad om yrkesskade foreldet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er to yrkesskadeordninger.

Foreldelse etter folketrygden: En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at du eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen. Fristen løper fra det tidspunktet du ble klar over årsaken til sykdommen. Dvs. at den kan være helt eller delvis yrkespåført.

Selv om skademelding ikke er gitt innen meldefristen, kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

Foreldelse etter yrkesskadeforsikringsloven: Ditt krav mot forsikringsgiveren foreldes etter tre år. Fristen begynner å løpe ved utløpet av det kalenderår da du fikk eller burde skaffet seg nødvendig kunnskap om det forhold som begrunner kravet. Etter rettspraksis og teori begynner foreldelsesfristen å løpe når du har såpass med kunnskap om skykdommen og hvem som er ansvarlig, at du har en oppfordring til å sette frem krav om yrkesskadeerstatning. Også her siktes det til at du har fått diagnose og nok informasjon til at du burde forstå at sykdommen kan være yrkesutløst, og at du i tillegg forstår hvor du har blitt påført sykdommen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fra foreldrepenger til sykmelding

Her er casen: Var sykmeldt 1 år, søkte om AAP; fikk avslag. Skulle klage da jeg fant ut at jeg var gravid. Søkte da på svangerskapspenger siden jeg hadde risikosvangerskap. Så er jeg nå på foreldrepenger.

Det jeg lurer på da om jeg har tjent opp til sykepenger igjen med foreldrepengene eller svangerskapspengene eller må jeg søke på AAP igjen? Finner ingenting om det på nett. Hadde vært takknemlig for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når sykepengerettighetene er oppbrukt må du være helt arbeidsfør i 26 uker for på nytt å ha rett til sykepenger fra NAV. Perioden du har mottatt foreldrepenger godkjennes som opptjeningstid. Det betyr at etter 26 uker med foreldrepenger har du igjen fulle sykepengerettigheter.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Førerkort

Hei Hva brukes icf modul til? kan jeg nekte og ta den? Kan den brukes mot meg f,k.s førekort sak?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du med ICF modul mener WHOs helseklassifikasjonssystem med utgangspunkt i funksjon, er det ingen direkte kobling mellom denne og helsekravene for førerkort. Når det gjelder helsekravene er denne som brukes: førerkort

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Pensjonsopptjening for omsorgsarbeid

Jeg har 2 barn på 14 og 19 år. jeg har aldri hatt inntekt. kan jeg godskrives poeng, og når får jeg nytte av det?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du får pensjonsopptjening for omsorg for barn frem til de er 6 år. Er barnet innvilget hjelpestønad sats 3 eller 4, gis det pensjonsopptjening for omsorgsarbeid frem til barnet blir 18 år. Ellers er hovedregelen slik at ytes det omsorgsarbeid for en syk eller funksjonshemmet person på minst 22 timer i uka, minst 6 måneder i året, kan det også innvilges pensjonsopptjening.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Rett til sykepenger etter foreldrepermisjon?

Hei, jeg er i fødselspermisjon (fellesperioden) men er blitt sykemeldt av legen. Far har dermed overtatt permisjonen inntil jeg blir frisk. Men hva skjer dersom jeg fremdeles er syk etter at fellesperioden er over (altså den delen jeg skulle hatt)? Kan jeg fortsatt være sykemeldt ettersom jeg ikke har mulighet å arbeide? Jeg fikk sparken da jeg var gravid grunnet nedbemanning så jeg har ingen jobb å komme tilbake til. Men legen tror ikke jeg kommer til å være arbeidsfør når permisjonen min er over så da lurer jeg på om jeg fortsetter på sykemeldingen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. mars 2017
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Så lenge du på grunn av egen sykdom ikke kan ta deg av barnet, vil far få foreldrepenger. Blir du friskmeldt før retten til foreldrepenger er oppbrukt vil du kunne få foreldrepenger. Er du fortsatt arbeidsufør når retten til foreldrepenger utløper vil du kunne ha rett til sykepenger fordi perioden du mottar foreldrepenger eller sykepenger likestilles med det å stå i arbeid. Når arbeidsforholdet har opphørt vil du få sykepenger beregnet etter folketrygdloven § 8-47. Det betyr sykepenger fra dag 15 etter sykemeldingstidspunktet og med 65 % av sykepengegrunnlaget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen