Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjerneslag og førerkort

Hei. Jeg hadde hjerneslag (blodpropp) i august- det skjedde i utlandet, der legen sagt at jeg burde ikke kjør bil for 8 uker og etterpå prøve litt og litt. Jeg har ikke mye skader og har ikke lammelse. Når jeg har kommet til Norge da måtte jeg ta ny runde med alle prøver osv (det var i slutten av oktober). Jeg hadde også tester/prøver vedr. bilkjøring på norsk sykehus og fikk beskjed at jeg kan kjøre bil. Etterpå legen sagt at pga nye regler jeg kan ikke kjøre bil i ett år men han er litt usikker og til slutt fikk jeg beskjed at jeg skal ikke kjøre bil 3mnd etter hjerneslag-til februar 2017. Men hvorfor regnes de 3 mnd fra innleggelse på norsk sykehus og ikke fra august når jeg hadde hjerneslag?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 08. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Førerkortveilederen må nok forstås slik at det løper tre måneder fra det tidspunktet du startet opp med primærprofylakse. Dette må gjelde uavhengig om du startet opp i Norge eller utlandet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kan jeg selv velge hvor jeg skal få rehabilitering?

Hei. Har jeg rett til å selv å velge rehabiliteringssted? Lunge. har fått innvilget, men ønsker ett annet sted.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Private rehabiliteringsinstitusjoner er ikke omfattet av fritt behandlingsvalg. Men blir det sannsynligvis fra høsten 2017. Når det det gjelder rehabilitering som drives av helseregionene selv, er dette omfattet av fritt behandlingsvalg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Egenandel for medisiner på blå resept

Egenandel på medisiner. Har brukt Theo-Dur 300mg tabletter siden 1986 og sist gang jeg kjøpte disse måtte jeg betale vel kr. 50,- for 2 bokser. Seretide 25/250 spray måtte jeg betale kr 102,- for 2 stk. Fikk tilbud om andre sprayer, men kjenner ikke til de. Er det forandringer i engenandeler eller? Er minstepensjonist og har forøvrig frikort.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Både Theo-Dur og Seretide inhalasjonsaerosol er på blå resept og dermed omfattet av de vanlige reglene for egenandler for medisin på blå resept. For begge medisinene finnes det kopi. Det kan være forklaringen på egenbetalingen. At det finnes en kopi betyr at du selv må betale differansen mellom den medisinen du får utlevert og den rimeligste kopien. Skal du slippe å betale mellomlegget må legen skrive på resepten at generisk bytte ikke skal foretas. Kopimedisinen inneholder samme virkestoff som orginalen, men tilsetningsstoffene kan være forskjellige.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Rett til sykepenger?

Jeg har jobbet redusert i min stilling som lærer de 7 siste årene pga redusert helse. Jeg har i disse årene fått permisjon fra min 100 % stilling i mellom 40-50 prosent. Jeg har stått i jobb de resterende prosent. Etter alle disse årene fikk jeg ikke lenger permisjon og måtte enten si opp deler av stillingen min eller bli sykemeldt. I samråd med lege og min rektor ble vi enige om at jeg ikke lenger skal søke permisjon, men bli sykemeldt 50 %. Dette for å sikre mine rettigheter i arbeidslivet og oppsparing av pensjon. Oppsigelse av stillingen min hadde jo fått mange konsekvenser. Jeg tok derfor tilbake min 100% jobb fra 1.august og ble samtidig sykemeldt i 50%.

Nav sentralt informerte meg om at jeg hadde rettigheter til å få den halvdelen jeg er sykemeldt i dekket av sykepenger. 50% lønn og 50% sykepenger. Jeg har stått i jobb hele tiden og jobber jo fremdeles. Sykepengene skal regnes ut fra min vanlige stilling. Nav lokalt mener derimot at jeg ikke har krav på utbetaling av sykepenger for 50%, men regner ut fra siste fire uker før sykemeldingen. Nav sentralt sier dette er feil. Og at jeg økonomisk ikke skal tape på utregningen i og med jeg har vært i arbeid hele tiden.

Hva mener du?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. november 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er krav om at du har vært i arbeid minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Nav lokalt synes å mene at det også gjelder når du øker fra 50 til         100 %. At du for å få sykepenger også for siste 50 % må ha vært 100 % i  arbeid i minst 4 uker før du ble sykemeldt. Et slikt krav følger ikke av folketrygdloven § 8-2 som regulerer opptjeningstid. Det er nok at du har vært i arbeid fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør.

Fokletrygdloven § 8-30 fastsettes sykepengegrunnlaget. Oppfyller du opptjeningsvilkåret er hovedregelen at sykepengegrunnlaget er din aktuelle ukesinntekt omregnet til årsinntekt. Det finnes noen unntak fra dette. Men jeg tror ikke de vil gjelde for deg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Spørsmålet er hvilket sykepengegrunnlag som skal legges til grunn for beregningen av sykepenger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rettigheter

Rett til sykepenger etter permisjon?

Hei. Permisjonen min gikk ut 14 okt og jeg ble sykemeldt fra 15 okt. Har jeg rett på sykepenger? Leser noe fra 2011 der det står at jeg ikke har rett på sykepenger før jeg har jobbet i 14 dager. Stemmer dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Rett til sykepenger bortfaller når innvilget ulønnet permisjon varer mer enn 14 dager. Når du begynner i arbeid igjen, må du ha vært i arbeid i fire uker for å ha rett til sykepenger. Har permisjonen vart mindre enn en måned kan du allikevel ha rett til sykepenger. Men da først fra dag 15 og med 65 % av sykepengegrunnlaget. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Kan jeg gå sykemeldt frem til uttak av pensjon ved 62 år?

Kan man gå sykemeldt hel til man går av ved fylte 62 år?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

De vanlige reglene for sykepenger gjelder frem til fylte 67 år. Utløper sykepengene før du blir 62 år, kan du ha rett til fortsatt sykemelding eller permisjon fra arbeidsgiver. Men om du planlegger å ta ut AFP, er regelen at du i de siste tre årene før uttak ikke kan ha mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse. Så lenge du har jobbet minst 20 prosent, telles ikke ukene med gradert sykmelding. Har du det må du gjennoppta arbeidet minst 20 % og jobbe så lenge at du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 prosent ytelse siste tre år. Dette gjelder for AFP i privat sektor.

I offentlig sektor gjelder dette: Du må være i lønnet arbeid dagen før du mottar AFP. Det kan ikke være noe opphold mellom siste arbeidsdag og første dag med AFP.

Når det gjelder uttak av tidlig pensjon i folketrygden (alderspensjon), påvirker ikke en sykemelding dette.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Krav om uføretrygd

Gjennom 15 år har jeg jobbet med en sykdom som har ikke blitt bedre. Har psykiske lidelser. Har prøvd attføringstiltak i 2 år. Har vært sykmeldt i 3 år til sammen så sist gikk jeg på arbeidsavklaringspenger i 2 år. Så begynte jeg på jobb igjen, jobbet 1 år og nå er jeg igjen sykemeldt. Kan man søke om ufør mens man er sykemeldt eller må vente til jeg går over på arbaidsavklaring?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan søke om uføretrygd mens du mottar sykepenger. Men mitt råd er at du ikke bør søke uten at ditt lokale navkontor støtter søknaden. Mener ditt navkontor at du ikke er godt nok avklart for en uføretrygd, vil du med stor sannsynlighet få avslag. Be derfor om en møte med Nav. Da kan du få veiledning om hva du bør gjøre og en vurdering av grunnlaget for å søke om uføretrygd nå.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kan jeg ta med uføretrygden ved flytning til Sverige?

Hei, jeg er blitt nylig ufør etter å ha fått en varig skade og sykdom. Jeg har bodd kun 13 år i Norge og er norsk statsborger. Vil nå flytte til Sverige. Får jeg ta med meg hele trygden? Blir den beregnet på nytt? Skal jeg skatte til Norge/Sverige, eller begge deler? Tusen takk for deres svar

Les svaret

LHL svarer

Besvart 10. oktober 2016
LHL

Hei,

Ut fra opplysningene du oppgir legger jeg til grunn at du fritt kan ta med deg uføretrygden til Sverige.

Du vil i utgangspunktet bli trukket 15 % i skatt i Norge av brutto uføretrygd. Men dette vil  det bli tatt hensyn til når Sverige skal beregne eventuell skatt av trygden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Rett til helsehjelp av hjemmesykepleier?

Har man rett på helsehjelp fra hjemmesykepleie dersom man har barnebarn boende hos seg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kommunen skal gi hjemmesykepleie (helsetjenester i hjemmet) om det er noen i husstanden som har behov for dette. Mitt råd er du tar dette opp med din fastlege.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger

hei. jeg fikk AAP i 4 år, fikk slutte nå i august, fordi tiden min er slutt. Min saksbehandler klargjorde ikke noe opplegg for meg før det, og nå står jeg uten inntekt. i tillegg skal saksbehandler absolutt tvinge meg i tiltak enda jeg sliter med stressangst, og fibromyalgi og null energi. Bruker zoloft daglig. Er tiltak noe jeg må på? kan jeg ikke søke uførhet nå eller, kan jeg få igjen AAP og kreve etterbetaling? dette er for meg en stor stressfaktor. (har ingen jobb å gå til)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. oktober 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis AAP er stoppet fordi du ikke vil gjennomføre tiltaket de foreslår, er det vanlig praksis å stoppe AAP. Hvis de har stoppet AAP og deretter foreslått tiltak, er spørsmålet hvilken ytelse de da vil innvilge deg. Normalt vil det være AAP. De kan iallfall ikke kreve at du gjennomfører tiltak om de ikke samtidig innvilger AAP eller annen livsoppholdsytelse.

Du kan søke om uføretrygd. Men du vil ha mindre mulighet til å få det innvilget om ikke ditt lokale Nav-kontor støtter søknaden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen