Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjerneblødning og oppfølging etterpå

Hva har vi krav på etter hjerneblødning?

Har en svigermor som i oktober 2010 fikk hjerneblødning på jobb, hun var da 44 år. Hun ble sendt til Danmark der de gjorde feil under operasjon og hun ble 100% pleietrengende og lam hele høyre side, ikke får hun til å gå eller snakke. Hun gjør seg kun forstått med tegn til tale, men vi føler at hun er helt med i hodet uten at dette er blitt 100% bekreftet av lege.

Problemet er nå at hun har siden ulykken sittet på sykehjem på korttidsavdeling uten fast støttekontakt eller personlig assistent ikke får hun fysioterapi eller logoped eller annen trening som kunne vært godt for henne. Hun har vært et par ganger på opptreningssenter i korte perioder uten mye framgang. Vi har ved flere anledninger vist og fortalt misnøye med ordningen, men ingenting er gjort. Hun har fått store summer i erstatning etter feilen de gjorde og forsikringspenger, men de er ikke villig til å bruke noen av disse pengene til noe som kunne gjort ting bedre for svigermor. Vi skal på møte med verge og leger i neste mnd. der vi vill legge fram krav om fast bolig og støttekontakt pluss personlig assistent så hun får litt ut av livet. Hun har de siste mnd. også blitt gitt antidepressive tabletter for ukontrollert gråt, hun har det jo ikke bra.

Vi er bare veldig usikker på hvordan vi skal legge frem det på en bra måte? Hva har hun krav på? Hvem kan vi kontakte for å få informasjon på hva vi skal gjøre? Hvordan kan vi som pårørende gjøre for at hun skal få det hun har krav på? For per dags dato skal det skrives at det ikke er gjort noe for henne for å få et bedre liv, og hun er jo fortsatt ung.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter helse- og omsorgstjenesteloven har kommunen ansvaret for å yte nødvendige helse- og omsorgstjenester. Dette gjelder både i og utenfor institusjon.

Du skriver hun har vært på kortidsavdeling siden 2010. I realiteten har hun da en langtidsplass.

En som er innlagt på sykehjem vil ikke få BPA. Det er sykehjemmet som skal sørge for den assistanse som brukeren har behov for. Det er nok heller ikke vanlig å innvilge støttekontakt. Men i et tilfelle som dette  kan det stille seg annerledes.

Når det gjelder fysioterapi skal sykehjemmet sørge for dette. Men det er også mulig å få henvisning fra fastlege til fysioterapi. Kommunen har ansvaret for å gi tilbud om logoped. Men har ikke kommunen et slikt tilbud følger et av folketrygdloven § 5-10:

Folketrygden dekker utgifter til logopedisk/audiopedagogisk behandling av beboere i alders- og sykehjem i den grad disse ikke får et tilbud om behandling gjennom kommunen.

Det samme gjelder for de som ikke er beboere på alders- og sykehjem.  Behandlingen må være rekvirert av lege som ledd i behandling eller etterbehandling av sykdom eller skade.

Erstatningen hun har fått skal blant annet brukes til å gi henne et bedre liv. Særlig gjelder dette menerstatningen som er erstatning for tapt livsutfoldelse. Menerstatningen skal kompensere for den tapte livsutfoldelsen og bidra til et bedre liv for henne. For eksempel ved å betale for tjenester som det offentlige ikke plikter å tilby.

Til slutt vil jeg gi følgende råd: Hun vil sannsynligvis ha stor nytte av å få utarbeidet en individuell plan (IP). Se pasient- og brukerrettighetsloven:

§ 2-5.Rett til individuell plan

Pasient og bruker som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet individuell plan i samsvar med bestemmelsene i helse- og omsorgstjenesteloven, spesialisthelsetjenesteloven og lov om etablering og gjennomføring av psykisk helsevern

Dere kan også få gratis bistand hos pasient- og brukerombudet i fylket hun bor. Se:

pasient- og brukerombud

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Krav om test for førerkort

Hei, Jeg har fått diagnose hjerneinfarkt, ingen lammelser i ledd men nedsatt tale (talen går sakte, oralapraksi). Utførte 30 tester ved ergoterapeut på A-hus, klarte 29, men den siste inneholdt et krav å kunne alfabetet, noe jeg ikke kunne og aldri har gjort. Kan jeg kreve å en test uten krav at alfabetet må kunnes på rams? Ser ikke hva det har med førerkort å gjøre. Er det sykehus i Oslo-området som kan utføre slike tester (som ikke har krav å kunne alfabetet på rams)?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Helsedirektoratet har laget en veileder som fylkesmannen skal bruke i sin vurdering av om helsekravene er oppfylt eller om det kan gis dispensasjon fra helsekravene.

Her er et utdrag:

Hjerneslag (hjerneblødning eller hjerneinfarkt) kan gi følgetilstander som tilsier at helsekravene ikke er oppfylt, bl.a. førlighet (se kap 25), synsfelt (homonyme utfall, se kap. 7) og kognitiv funksjon (se kap. 15). Spesielt medfører halvsidig uoppmerksomhet (neglekt) en uakseptabel trafikkrisiko. Neglekt kan være vanskelig å påvise og krever da grundig spesialistvurdering. Ved neglekt er forskriftens helsekrav ikke oppfylt, og det skal ikke gis dispensasjon. Ved kognitiv reduksjon kan nevropsykologisk vurdering være aktuelt. Ved komplekse tilstander kan spesialavdelinger/rehabiliteringsavdelinger foreta en helhetsvurdering av kjøreskikketheten. (I hvert regionale helseforetak er det minst en avdeling som har kompetanse på dette området.) I slike tilfelle bør det også foretas en grundig, praktisk kjørevurdering.

Du finne veilederen her (punkt 18.3.2)

Veileder

I retningslinger for behandling og rehabilitering av hjerneslag skriver Helsedirektoratet:

Det er særlig viktig å kartlegge kognitive funksjoner. Økt trettbarhet, nedsatt psykomotorisk tempo og mental effektivitet, generelt nedsatt intellektuell funksjon, apati og emosjonell avflating, distraherbarhet, anosognosi og reguleringsvansker, redusert innsikt og vurderingsevne, neglekt, språkvansker og apraksi, kan være følger etter hjerneslag, og kan påvirke kjøreevnen. Ved hemi-neglekt er forskriftenes krav ikke oppfylt. Det må sendes melding, og dispensasjon kan ikke påregnes.

Kjøreevne hos slagrammede som har hatt kognitive utfall bør undersøkes med validerte tester av kvalifiserte medlemmer i et tverrfaglig team: lege, ergoterapeut ev. supplert med undersøkelse hos nevropsykolog og/eller praktisk kjøreprøve.

Praktisk førerprøve kan utføres av spesielt kompetent kjørelærer i samarbeid med rehabiliteringsinstitusjon eller av trafikkstasjon. Praktisk kjøreprøve er sannsynligvis den beste ”test” når det gjelder å vurdere kjøreevne og kjøresikkerhet og bør benyttes i betydelig grad når det gjelder slagpasienter med følgetilstander etter slaget som kan påvirke kjøreevne. For høyere førerkortklasser (C1 og høyere) er helsekravene strengere, vurderingene må være mer omfattende og dispensasjonspraksis er langt mer forsiktig.

Veilederen og retningslinjene for behandling sier ikke noe konkret om den testen du har gjennomført. Men som det fremgår kan testing av språk være relevant. Men ikke nødvendigvis avgjørende for om førerkortkravene er oppfylt.

Jeg kjenner ikke godt nok til testen du tok og om andre sykehus bruker andre tester. Uansett mener jeg du har krav på å få en vurdering hos Fylkesmannen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Hjelp til bolig

Hei, jeg lurte på om bolighjelp gjelder for VGs studenter under 18 år. Jeg er syk, virkelig syk. Mine lidelser er psykologiske. Jeg har vert deprimert siden jeg var 7 år og ble diagnosert i 2012-13 med alvorlig depresjon. Jeg ble lagt inn på sykehus for selvmordsprøvelse i november 2013. Ble diagnosert med angst i 2014. Klarte ikke å gå på skolen av mesteparten 9.klasse. Ble stabil i 2015 ved hjelp av BUP. I dag har jeg diagnosene (Kronisk) Deprimert, Generelle Angst og Intens OCD. Jeg klarer ikke å bo hjemme. Det gjør meg sykere pga kontakt med mor som jeg ikke klarer å tolerere. Hva kan jeg gjøre? Hvilke rettigheter har jeg? Hvordan kan jeg rasket komme meg ut herfra?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes ingen egen boligordning for elever i videregående skole. I den situasjonen du er, er det mulig du kan få hjelp av barnevernet til å skaffe deg egen bolig. Kanskje kan også fastlegen din ta kontakt med helse- og omsorgstjenestene i kommunen for å høre om de kan hjelpe deg med bolig.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

"Gullenkepensjon"

Hvem har rett på gullenkepensjon?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette er "gullenkeordningen".

Avdøde ektemann (gjelder altså kun for enker) ble medlem av pensjonsordningen før 1.10.76, kona er født før 1955, ekteskapet ble inngått før 1.1.2010 og kona selv har rett på egenopptjent alderspensjon i en offentlig tjenestepensjon. Da skal pensjonen ikke reduseres på grunn av inntekt. For de som tilhører denne gruppen skal etterlattepensjonen heller ikke reduseres på grunn av egen tjenestepensjon. Er gjenlevende kone alderspensjonist vil ektefellepensjonen bli samordnet med egen offentlige tjenestepensjon, men slik at man vil få minst 66 % av egen + 60 % av  avdøde mann sin + ¼ G.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjertesykdom og reiseforsikring

Hei! Ble bypassoperert i August 2015. Var på rehab samme sted i November samme år. Hørte da et foredrag fra deg før vi dro hjem. Må si jeg ble litt skeptisk ifht reiseforsikring. Jeg dro til USA 8 uker etter operasjonen. Legene fra Feiring gav klarsignal og fastlegen skrev dokumentasjon på at jeg var frisk nok til å reise. Ville det ha holdt om jeg f.eks hadde fått et hjerteinfarkt der nede? Jeg hadde to tette årer som ble byttet, Angina. Hjertet mitt var i følge kardiologen helt friskt. Har tenkt meg til USA igjen til høsten, men er veldig skeptisk ifht reiseforsikringen. Har snakket med dem, Sparebank1, som mener at en bekreftelse fra fastlege om at evt. sykdom ikke kan relateres til operasjonen vil bli dekket. Er alikevel usikker. Hvordan kan jeg forsikre meg om at forsikringen dekker evt sykdom og hvilke forsikringsselskaper er å anbefale? Kan legge til at jeg er 49 år og ellers frisk.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

De fleste reiseforsikringer har begrensninger knyttet til eksisterende sykdom. Jeg anar Sparebank1 mener din hjertesykdom ikke er dekket av forsikringen. Men det kan også forstås som at det er eventuelle komplikasjoner som følge av operasjonen som ikke er dekket. Du bør derfor få avklart om det er hjertesykdom generelt som er unntatt. Du bør også sjekke om du kan få reiseforsikring i andre selskap som dekker hjertesykdommen. Jeg har ingen spesielle selskaper jeg kan anbefale.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Familiær hyperkolesterolemi

Hei. Jeg er en ung mann som akkurat har fått påvist at jeg har FH (familiær hyperkolesterolemi) og lurer på om jeg har krav på grunnstødnad. Jeg er en stundent som fortiden lever på et meget stramt budsjett, og det kommer til å være slik noen år fremover.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 11. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i Nav`s rundskriv:

Personer med FH  kan  i noen tilfeller få grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, men hvert tilfelle må vurderes individuelt med hensyn til om dietten er så vidt kostbar at vilkårene for grunnstønad er oppfylt.

Spesielt i følgende tilfeller må en anta at det er nødvendig med mer omfattende kostholdsomlegginger:

- Homozygot FH

- FH-personer som ikke kan bruke kolesterolreduserende medikamenter, for eksempel på grunn av bivirkninger

- FH-personer som oppnår ingen eller liten reduksjon i kolesterolnivået i blod ved hjelp av medikamenter

- FH-personer med særlig forhøyet sykdomsrisiko, ut fra familiær historie eller andre forhold

Det presiseres at ovennevnte tilfeller er ment som eksempler der det er mer sannsynlig at kostomleggelsen er særlig viktig. Hvert tilfelle, også øvrige tilfelle av FH, må imidlertid vurderes individuelt hvor det foretas en vurdering av om de nødvendige ekstrautgiftene kan anses å overstige sats 1.

Laveste sats er 653 kroner pr mnd. Det betyr at du må sannsynliggjøre ekstrautgifter pr. mnd tilsvarende laveste sats.

Her har du rundskrivet: Grunnstønad

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ansatt mindre enn fire uker. Rett til sykepenger?

Hei. Vet ikke om dette er rette plassen, men jeg prøver lell. Jeg er 4 måneder gravid og har nettopp begynt i ny jobb som Sosionom. Arbeidsmengde og ansvar i denne nye jobben var en del mer enn hva jeg ble forespeilt på intervjuet, og jeg har enorm trøtthet og svangerskapsutløst migrene i tillegg. Hadde 230 migrenetimer i januar. Hadde jeg ikke vært gravid, hadde jeg klart dette veldig bra. Det er normalt å bli sliten i starten, men nå som jeg har alt det andre å tenke på blir arbeidsdagen veldig krevende for meg og jeg er helt apatisk til eget liv på fritiden. Hver dag bruker jeg opp alt jeg har av energi før halve arbeidsdagen er gjennomført, jeg får smerter i magen, bekken og diare. Det hele ender stort sett med migreneanfall når jeg kommer hjem. Jeg har kun jobbet der 2 uker, men har vært yrkesaktiv sammenhengende som Sosionom siden 2014. Når jeg leser om sykemelding står det at jeg må ha vært i arbeid i 4 uker før jeg kan sykemeldes, men gjelder dette på nåværende arbeidsplass eller generelt? Har jeg noen krav?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å få sykepenger i arbeidsgiverperioden fra arbeidsgiver, må du ha vært ansatt i minst fire uker.

Ellers er hovedregelen at du må ha vært i arbeid i minst fire uker umiddelbart før du ble arbeidsufør. Men det må ikke ha vært hos nåværende arbeidsgiver. Går du rett over fra et arbeidsforhold til et annet, vil kravet være oppfylt. Du har da rett til sykepenger fra Nav fra dag en. Det betyr at Nav også yter sykepenger i arbeidsgiverperioden. Dette følger av folketrygdloven § 8-18.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Tap av førerkort

Min venninde fikk hjerneslag i august 2015 av borreliose grunnet et flottbitt. Hun fikk anyibiotika på sykehuset, og etter ca 14 dager ble hun sendt på rehabilitering via Aker sykehus tll Sunnås. Hun ble utskrevet derfra i desember 2015 og virker bra. Hun hadde da hatt et lite hukommelsestap, men har hele tiden hatt full følighet i kroppen. Nå har hun fått brev fra fylkesmannen at hun må levere sertifikatet uten forvarsel og uten test og undersøkelse av lege. Hva kan hun gjøre?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hun får ikke gjort så mye annet enn å følge anvisningene til fylkesmannen. Det er et eget regleverk som regulerer slike saker. Se: Førerkort 

At hun må levere inn førerkort nå er et utslag av føre var prinsippet. Så vil det senere bli foretatt en ny vurdering basert på oppdaterte helseopplysninger.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Tannlegebehandlling og narkose

Tannbehandling i narkose pga sykdom, er det noen sykehus i Oslo som utfører dette? Jeg finner ikke ut av dette selv, har sendt henvisning fra fastlege tï A-hus, men dem har ikke kapasitet til å behandle "vanlige voksne" var svaret jeg fikk. Nå begynner det å bli veldig prekært for å få utført dette, men jeg har ikke mulighet til å betale dette selv. Jeg et uføretrygdet pga en meget "innviklet" hodepine

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. februar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

 

Jeg kjenner ikke til tannleger eller sykehus i Oslo som utfører narkose i forbindelse med vanlig tannlegebehandling. Men kanskje kan tannlegeforeningen ha kunnskap om dette. Du kan også kontakte det Odontologiske fakultetet for å høre om de utfører slik behandling eller kjenner til noen som gjør det.

https://www.odont.uio.no/tjenester/publikum/pasientbehandling/

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Lavere uføretrygd etter skatt i 2016

Fra 1. Januar 2016 er reglene for skattetrekk endret for meg. Er 100 % ufør og kommer aldri i jobb igjen uansett hvor gjerne jeg ville. Jeg er i sjokk og er sikkert ikke alene om det. Har fått redusert utbetaling med kr 2140,- pr måned og det kommer til å merkes. Hvem taler de uføres sak og da mener jeg oss som aldri kan jobbe igjen ovenfor storting og regjering? Er virkelig bekymret nå. Medisiner og utgifter som enslig blir IKKE mindre, tvert imot. Er sikker på at det er flere enn bare meg som er bekymret nå. Dette er galskap satt i system.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fra 2015 beskattes uføretrygd som lønnsinntekt. Det innebærer blant annet at uføre med mye gjeld har lavere rentefradrag enn etter de skattereglene som gjaldt før 2015. Før 2015 kunne en uføretrygdet med uførepensjon og gjeldsrenter få redusert skatten med inntil 57 % av gjeldsrentene. Fra 2015 ble dette redusert til 27 % som er det lønnsmottakere har. For å kompensere for dette ble det innført et eget fradrag for de som fikk konvertert sin uførepensjon til uføretrygd 2015. Tapte de mer enn 4000 kroner i året på omleggingen skulle fradraget kompensere for tap utover dette. Men fra 2016 trappes fradraget ned. Det betyr mindre av tapet kompenseres gjennom fradraget.

Så er spørsmålet om dette kan være forklaringen, helt eller delvis, på at du nå betaler mye mer i skatt.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) jobber mye med uførereformen og følger nøye med på utviklingen. Ikke minst om uføre kommer dårligere ut etter skatt. De holder på med et prosjekt som forhåpentligvis vil kartlegge dette bedre. Viser det seg at det ikke kun er noen enkelttilfeller men mange som kommer dårligere ut, vil FFO følge opp dette på vegne av sine medlemsorganisasjoner.

Med vennlig hilsen Atle Larsen