Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Grunnstønad til drift av bil

Hei. Har ei datter på 21 år som ble lam for 4 år siden. Hun får handikapbil om 3 måneder. Hun er avhengig av bil, det er ikke bussforbindelse, jobben og alt av sosiale ting er 3 km unna en vei. Hvordan bør vi søke om grunnstønad?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 14. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hun vil sannsynligvis oppfylle vilkårene for å få sats 3 eller 4 (1309, 1928 pr. mnd skattefritt). Se Nav`s rundskriv:

"Dersom medlemmet ikke hadde egen bil tidligere, vil ekstrautgiftene ved et bilhold beløpsmessig plassere seg mellom sats 3 og sats 4. Hovedregelen vil være sats 3 for ekstrautgifter ved drift av bil. Ved denne vurderingen er det lagt til grunn forsikring (ansvar og kasko) med 40 % bonus, årsavgift, vedlikehold, bensin, olje, dekk, service og reparasjoner.)"

Hvis hun ikke søkte om grunnstøand i forbindelse med søknaden om støand til kjøp av bil, er det bare å sende egen søknad nå. Skjema finner dere på nav.no.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Etterbetaling av AAP etter klage

Hei. Jeg fikk avslag på aap og stopp i utbetaling i november. Da stoppet også uføreforsikring i klp. Jeg har en klageinstans på utvidet aap. Får jeg medhold så får jeg etterbetalt fra november. Får jeg etterbetalt klp også? Ny periode med klp?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Får du medhold på klagen din hos Nav eller Trygderetten må du kontakte KLP med spørsmål om etterbetaling fra dem. Har du ikke klaget på at de stoppet den midlertidige uførepensjonen, kan det være de ikke vil etterbetale.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Meldefristen for krav om yrkesskadeerstatning

Min mann, ble ufør pga. KOLS før han ble pensjonist. (Han er 75 år) Han har røkt men har og arbeidet med asbest og bossbrennings-anlegg i borettslag. Det ble ikke sendt inn noe skjema for yrkesskade,- han mente de ville henge seg opp i at han hadde røkt. Han bruker surstoff døgnet rundt. Er det for sent å søke om erstatning/ yrkesskade?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dette står i folketrygdloven:

 

Det er et vilkår for rett til yrkesskadedekning at yrkesskaden er meldt til Arbeids- og velferdsetaten innen ett år etter at arbeidsulykken skjedde. En yrkessykdom må være meldt innen ett år etter at medlemmet eller den meldepliktige ble klar over årsaken til sykdommen .

Selv om skademelding ikke er gitt innen meldefristen, kan det gjøres unntak fra fristen når det er klart at forholdet er en yrkesskade og det foreligger særlige grunner til at melding ikke er gitt i rett tid.

 

Det kan altså gjøres unntak fra meldefristen når det er klart at hans lungesykdom er yrkespåført og at det er særlige grunner til at han ikke tidligere har meldt fra til Nav. At han trodde han ikke ville få godkjent sykdommen på grunn av røyking, vil nok ikke være en slik særlig grunn.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Ikke rett til sykepenger, hva da?

Hva skjer hvis man ikke oppfyller kravet om 4 ukers opptjeningstid, og får avslag? Jeg hadde ferie og flyttet mellom to jobber. Gått 2 måneder uten inntektsgivende arbeid eller trygd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Ut fra opplysningene du gir, vil du sannsynligvis ikke ha til sykepenger. Men du kan ha rett til arbeidsavklaringspenger (AAP). Grunnlaget for beregning av AAP er inntekten din året før du ble sykemeldt eller gjennomsnittsinntekten de tre siste årene. Det beregnes ikke AAP av inntekt som overstiger 6 G (540 408). AAP utgjør 66 % av beregningsgrunnlaget. Det er ditt lokale NAV-kontor som skal ha kravet om AAP. Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til sykepenger etter fødselspermisjon?

Hei! Jeg var nå på mandag ferdig i fødselspermisjon, og skulle ha første arbeidsdag nå i dag på onsdag. Jeg ble da sendt hjem igjen umiddelbart pga sykdom. Det jeg lurer på nå er hva slags rettigheter har jeg angående sykemelding etter permisjon? har fortstått det sånn at jobben ikke betaler sykepenger for de første 16 dagene før jeg har vært tilbake i arbeid i 4 uker. Men betaler da nav disse dagene isteden? Og hva skjer hvis sykemeldingen eventuelt skulle vart lenger enn 16 dager?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. januar 2016
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Dette står i rundskrivet til folketrygdloven § 8-2: "Etter andre ledd skal tidsrom da medlemmet mottar dagpenger (kapittel 4), sykepenger (kapittel 8), stønad ved barns eller andre pårørendes sykdom (kapittel 9) eller fødsels- eller adopsjonspenger (kapittel 14), likestilles med yrkesaktivitet. Vilkåret om fire ukers opptjeningstid gjelder således ikke for personer som umiddelbart før har hatt rett til sykepenger i tilsvarende tid, slik at det ikke har vært noe brudd i retten til sykepenger." Har du hatt fødselspermisjon med fødselspenger (foreldrepenger) er det altså ikke 4 ukers opptjeningstid. Du vil derfor ha rett til sykepenger fra første dag. Arbeidsgiver betaler første 16 dager og deretter NAV. Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP når jeg er sykemeldt?

Hva menes med stå i arbeid på p.tidspunktet? Kan man være sykmeldt på tidspunktet man søker AFP? (offentlig. sektor)

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. desember 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Du må være ansatt. Du kan ikke ta AFP samtidig som du mottar sykepenger. Dette skriver KLP for kommunal sektor: "Du kan ikke få utbetalt AFP samtidig som det utbetales stønader relatert til arbeidsuførhet eller etterlattepensjonsytelse fra folketrygden. Slik stønad / pensjon må du i tilfelle si fra deg for å få AFP." Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Fra sykemelding til jobb

Hei. Jeg er sykmeldt siste 9 måneder pga stor vondt i ryggen . Har den mest når jeg sitter lenge. Jobber som sjåfør. MR ga meg ikke mye. De fant ingenting alvorlig. Venter på rehabilitering om 5måned (lang ventetid) men inni mellom fikk ingen hjelp og nå fant på sykmelding sideB at lege antar at jeg skal på jobb om ca2måned så betyr en måned før jeg skal miste rett til sykepenger. Er det mulig? Kan lege sender meg på jobb når jeg fikk ingen hjelp enda? Når jeg gå opp ned og bare den som jeg får er smertestillende tabletter

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Det har kommer en del endringer i regelverket for sykepenger. Nå er utgangspunktet at arbeidstaker skal raskest mulig tilbake arbeid. Mener legen det er forsvarlig at pasienten kan begynne å jobbe noe, for eksempel med andre oppgaver enn de vanlige, skal pasienten helt eller delvis friskmeldes. Så har arbeidsgiver en plikt til å tilrettelegge for at arbeidstaker kan begynne i arbeid igjen. Legen skal kun friskmelde om dette er medisinsk forsvarlig og arbeidsgiver kan tilrettelegge på en hensiktsmessig måte. Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Gratis fysikalsk behandling når jeg har astma?

Har jeg som kronisk astma pasient, rett på gratis fysioterapi?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL
Hei, Har du astma med nedsatt respirasjonskapasitet, skal du ikke betale egenandel for fysikalsk behandling. Men du må få behandling hos en fysioterapeut som har avtale med kommunen. Det er disse som har trygderefusjon. Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Konstateringstidspunkt for yrkessykdom

Hei, under opphold på Glittreklinikken tidliger ble det under orientering om trygderettigheter opplyst at ved søknad om yrkessykdom skulle konstateringstidspunkt settes til dato søknad ble skrevet.

Har vært sjømann/fisker og rederiet har vært pålagt pakkeforsikring, og gjennom årene med flere arbeidsgivere har det vært flere forsikringsselskap. Har tidligere, i 2013 fått godkjent lungelidelse som yrkessykdom, men på grunn av utslitte hender ville ikke selskapet utbetale fullt ut. Dermed ble det ny utredning/søknad på hender. Dette ble godkjent i år, nå er diskusjon om tidspunkt.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er to yrkesskadeerstatningsordninger. Folketrygden og yrkesskadeforsikringsloven. 

Etter folketrygdloven er konstateringstidspunktet (skadetidspunktet) det tidspunktet som du oppsøker lege første gang og som fører til at sykdommen blir konstatert. Men har den skadelige påvirkningen opphørt når sykdommen blir konstatert, settes skadetidspunktet til siste dag du var under skadelig påvirkning i arbeidet. 

Yrkesskadeforsikringsloven har tre alternativer for når sykdommen er konstater:

1. Døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt om legehjelp.

2. Første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen.

3. Første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av skaden eller sykdommen.

Det alternativet som først er oppfylt legges til grunn. 

Etter alternativ 2 er det ikke krav om at endelig diagnose ble stilt. Men årsaken til legebesøket må være sykdom som senere blir godkjent som yrkessykdom. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

   
 

 

 

 

 

Rettigheter

Omsorgspenger

Hei. Jeg har blitt ufør pga flere kroniske sykdommer jeg har. Er mye innlagt på sykehus på det verste. Søkte Nav om utvidelse av sykdomsdager for barn for min samboer da vi har to små barn. Hun jobber på bensinstasjon som det er flere skift. Så når jeg er innlagt på sykehus så blir det vanskelig å få kabalen til å gå opp. Siden jeg har blitt ufør og da ikke jobber mistet jeg mine sykdomsdager... Fikk blankt avslag. Så jeg lurer egentlig på hvilke rettigheter vi har?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. november 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg legger til grunn at det er tale om felles barn og at din samboer dermed oppfyller kravet om å ha omsorgs for barnet.

For at din samboer skal få utvidet antall dager i "sykt barn ordningen" til 20 dager, er utgangspunktet at hun må være definert som enslig forsørger. Dvs. være alene om omsorgen. Nav`s rundskriv omtaler ikke en situasjon som din. Men regelverket må nok forstås slik at så lenge dere bor sammen og har felles omsorg for barna, er det ikke nok at du i perioder er innlagt på sykehus for at din samboer skal få utvidet antall omsorgspengedager.

Med vennlig hilsen Atle Larsen