Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Reduksjon av uføretrygd på grunn av samboer

Hei Atle Har vært 100% uføretrygdet siden 2008 pga Kols,Emfysem og fibromyalgi så jeg klarer ikke å jobbe,så ble jeg samboer i 2013 og får 15% avkorting i min uførepensjon på grunn av samboerforhold,men lurer da på hva skjer når jeg blir singel igjen, får jeg da igjen de 15% ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 07. april 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I den nye uføretrygden som kom i år, er reglene endret slik at trekket på 15 % ikke bortfaller om sivilstatusen endres fra gift/samboer til enslig. Dette er en negativ endring sammenlignet med de reglene som gjaldt tidligere. På den annen side vil gifte/samboere som får innvilget uføretrygd etter nye regler og som får en uføretrygd høyere enn minsteytelsen, ikke få noe trekk i uføretrygden. Men dette vil altså ikke gjelder deg som har uføretrygd etter gamle regler.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Ulønnet omsorgsarbeid

Hei Min mann er syk (kols astma epilepsi...og trenger hjelp heletiden.Jeg har aldri hatt anledning til å gå i lønnet arbeid.Nå er jeg syk og lurer på hvilke trygde ytelser har jeg krav på? mvh

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. april 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Har du mottatt omsorgslønn fra kommunen, kan du ha rett til sykepenger. Er din inntektsevne på grunn av sykdommen varig nedsatt med minst 50 %, kan du etter hvert ha rett til uføretrygd. Det er også en ytelse som heter arbeidsavkalringspenger (AAP). Du kan få AAP når din arbeidsevne er nedsatt med minst 50 % og du enten trenger medisinsk behandling eller arbeidsrettede tiltak for å komme i inntektsgivende arbeid. Ut fra opplysningene du gir er usikkert om du oppfyller kravene til å få AAP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til sykepenger?

Jeg har fått innvilget 50 % AAP, og har inngått en avtale med arbeidsgiver om å redusere stillingen min fra 100% - 50 %. (har vært i 100% stilling lenge, men sykemeldt mellom 50 og 60% det siste året). Nå sier arbeidsgiver at jeg blir trukket i lønn hvis jeg blir syk/sykmeldt i mer enn 16 dager før det har gått 26 uker, siden NAV da ikke refunderer sykepengene. Kan de gjøre dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du er innvilget AAP fordi du har brukt opp dine sykepengerettigheter. For på nytt å få rett til sykepenger etter utløpet av arbeidsgiverperioden på 16 dager, må du ha vært helt arbeidsfør i 26 uker. Så lenge du mottar AAP anses du ikke som helt arbeidsfør og opptjener dermed ikke rett til sykpenger utover arbeidsgiverperioden. Blir du sykemeldt mer enn 16 dager får du 100 % AAP fra dag 17. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til hjelpestønad og grunnstønad ved fylte 18 år

Hei. Har et barn, snart 18 år, som må hjertetransplanteres. Hvordan er det med hjelpestønad, grunnstønad ? Tenker da på at han ikke kan begynne i jobb/ ekstrajobb med det første,han er jo skoleelev i videregående skole enda osv. Vet at vi som foreldre har forsørgelsesplikt, men hvordan er det i forhold til dekning av utgifter til nødvendige medisiner, transport fra og til fysioterapi osv. etter at han har fylt 18 år, så lenge han ikke kan være i jobb???

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dere opplyser ikke om dere har hjelpestønad og grunnstønad i dag. Men fra fylte 18 år gis det ikke lenger forhøyet hjelpestønad. Satsen på alminnelig hjelpestønad er 1171 kroner pr månded. Grunnstønad skal dekke ekstrautgifter han har på grunn av sin sykdom. Jeg vil tro at det særlig er grunnstønad til dekning av ekstra transportutgifter som er aktuelt. Grunnstønaden påvirkes ikke av at blir 18 år.

Han må på vanlig måte betale egenandel for medisiner til han når grensen for å frikort. Det samme gjelder for utgifter til transport til fysioterapeut.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger og rehabilitering

Hei, Må man melde fra til Nav når man skal på rehabilitering? Får Aap under påvente av uførepensjon.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det skal ikke ha noen betydning for retten til AAP at du gjennomfører nødvendig medisinsk behandling, herunder er på rehabilitering.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kan jeg redusere stillingen etter at jeg ahr søkt om uføretrygd?

Hei ! Har Vært på AAP siden juli 2012. Etter sist møte med lege, NAV og leder på jobb, ble det snakk om 50% uføretrygd. I dag har jeg en stilling på 75% som jeg har permisjon fra. Jobber ca 50%. Fikk nettopp tilbud på en stilling på 49.30% fra leder, kan jeg takke ja til denne, før det er søkt om uføretrygd 50% ? Det jeg trodde var at jeg måtte vise til den stillingsprosenten på 75, at jeg ikke klarer å jobbe den, søker derfor 50% uføre. Hva om jeg takker ja til 49.30% og ikke får innvilget føres. Med vennlig hilsen dame i 30 årene.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 06. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når du har søkt om 50 % uføretrygd, vil det ikke ha betydning for søknaden om du reduserer stillingen til 50 % eller lavere. Noe annet er om du bør gjøre dette før uføretrygd er innvilget. Du sier jo da fra deg en del av stillingen uten å vite om inntektsbortfallet blir kompensert av en uføretrygd. Mitt råd er du avtaler med arbeidsgiver om fortsatt å ha permisjon for den delen du ikke jobber og så inngå ny arbeidsavtale om du får innvilget uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Regulering av grunnstønad

Hei Jeg har nå mottat grunnstønad sats 1 kr 539 i mange år,mens den er på kr 653.Etter drøfting med lhl fikk beskjed om å kontakte NavJeg sendte meldingen til Nav for å finne ut av saken. Fikk følgende svar (på grunn av redusert trygdetid (33år) blir det automatisk reduksjon av grunnstønaden.Satsen på grunnstønad blir ikke endret årlig,den er uendret fra 01.01.2014 ) Er dette riktig med vennlig hilsen

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er riktig at har du redusert trygdetid (medlemsår i folketrygden) reduseres grunnstønaden. I ditt tilfelle får du da 33/40 av 653 kroner. Dette blir 539 kroner.

Men dette forklarer ikke det du sier om at du har hatt 539 kroner i mange år. I 2013 skulle du hatt 530 kroner. (33/40 av 643 = 530).

I 2015 blir ikke grunnstønaden regulert opp. Det er første gang på mange år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Rett til sykepenger?

Hei,
Jeg har snart vært sykmeldt i ett år.
Det vil si; jeg jobber 50%. Når sykdommen går ut vil jeg etter anbefaling fra legen og Nav søke om 50% uførepensjon. Hvordan er det da om jeg skulle bli syk før det har gått 26 uker? Vil jeg da bli trukket i lønn?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når sykepengene utløper vil du sannsynligvis få innvilget arbeidsavklaringspenger (AAP) mens Nav utreder om du oppfyller vilkårene for å få uførepensjon. Er situasjonen din da at du jobber  50 % og mottar 50 % AAP, vil du ikke ha rett til sykepenger om du for eksempel blir 100 % sykemeldt en periode. Isteden får du 100 % AAP.

Får du innvilget 50 % uførepensjon og fortsetter i 50 % stillling, må du være fullt arbeidsfør i 50 % stillingen i 26 uker før du på nytt har rett til sykepenger i 1 år. Men i denne perioden vil du ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Blir du sammenhengende sykemeldt i mer enn 16 kalenderdager i løpet av de første 24 ukene, mister du de ukene du har opptjent.

Et eksempel: Du blir etter 18 uker sykemeldt i 17 kalenderdager. Når du begynner å jobbe igjen har du mistet de 18 ukene og har på nytt 26 uker igjen før du har opparbeidet deg fulle sykepengerettigheter.

Rettigheter

Hva er den medisinske invaliditeten etter hjertetransplantasjon?

Hei Finnes det noen historikk på hva medisinsk invaliditetsgrad vil bli ( i prosent) etter en hjertetransplantasjon ? I forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21.04.1997 er bare nyre transplantasjon nevnt, med med medisinsk invaliditretsgrad 30% til 40%.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I en sak for pasientskadenemnda ble følgende lagt til grunn:

"Forut for hjertetransplantasjonen var invaliditetsgraden i størrelsesorden 65-100 %. Det synes hensiktsmessig å sammenligne pasientens helsetilstand med en vellykket nyretransplantasjon (invaliditetsgrad 30-40 %). Etter en skjønnsmessig vurdering anslås pasientens medisinske invaliditet etter hjertetransplantasjonen til ca 55 %."

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Rettigheter ved astma og epilepsi

Som lungesyk med astma og allergi og epilepsi, hvilke rettigheter har man som uføretrydet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du har de samme rettighetene som andre uføretrygdede. Diagnosene har altså i denne sammenheng ingen betydning.

Rettigheter som dekning av helseutgifter, hjelpemidler etc. er i utgangspunktet uavhengig av om du har uføretrygd eller ikke.

Med vennlig hilsen Atle Larsen