Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Tilrettelegging og oppsigelsesvern

Hei Atle, jeg hadde et hjerteinfarkt sommeren 2014 (med påfølgende 100% sykmelding og rehabilitering). Etter rehab. opphold sykmeldte legen meg først 40% og deretter 20%. Dette fungerte ikke i jobbsammenheng og jeg har nå valgt å ikke ta imot ytterligere sykmelding og er tilbake i arbeid på full tid. Delvis sykmeldinger var ment for å kunne trene meg opp fysisk, men sikkert også for å få en rolig start i jobben etter hjerteinfarktet og 5 mnd. 100% sykmelding - var sliten etter mange års krevende og stressende liv, med et påbegynnende infarkt. Er på ingen måte 100% frisk igjen, men jeg spiser sunt, trener og arbeider som best jeg kan. Ba tidlig min leder (bedriften er en IA bedrift) hjelpe til med tilrettelegging og tilpasning av arbeidet (som f. eks. oppdatere meg faglig, begrense oppgavene og møter, slik at det var mulig å gjennomføre det innenfor 60 og 80 % arbeidstid). Dette bidro de ikke til (mine henvendelser og forespørsler ble ignorert) og etter å brakt det videre oppover i ledelsen og personal avdelingen, endret de nå stillingen min, uten å konferere med meg. Den «nye» stillingen er ikke godt definert og oppgavene er delvis av en slik art at de ikke er permante (bl.a. et begrenset interntprosjekt - 3 - 4 mnd.). Bedriften ber også om at jeg arbeider 1 dag eller 2 pr. uke utenfor fast arbeidsted (noe som medfører ca. 2 timer ekstra reise pr. dag). Jeg er stresset på at de endrer på stillingen min uten en dialog og ser ikke hvordan dette skal bedre min helse, senke stress nivået og bedre selve jobbsituasjonen. Skal selvsagt utføre arbeidet og dagene utenfor fast arbeidsted som jeg blir pålagt, det er mest endringen uten dialog og det at det er en midlertidig endring som stresser meg. Jeg er redd for å bli skjøvet tilside, sitte i en midlertidig stilling som enkelt kan fjernes, med påfølgende oppsigelse (nedbemanning er sannsynlig ila. 2015 uansett). Jeg er redd for å ikke få nytt arbeid pga. alder og sykdom og har ikke noe ønske om å ende opp som NAV klient, det seg være som arbeidsøker eller ufør. Har jeg noen rettigheter eller muligheter (også i forhold til at det er en Inkluderende Arbeidsliv bedrift) og har du noen råd om hvordan jeg bør forholde meg til dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 26 har arbeidsgiver en omfattende tilretteleggingsplikt:

"Arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser."

Arbeidsgiver plikter å prøve ut relevante tilretteleggingstiltak. At de er IA-virksomhet skjerper dette kravet.

Etter § 5 er det også forbudt å behandle deg dårligere fordi du er hjertesyk:

"Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig nedsatt funksjonsevne. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne hos en person som den som diskrimineres har tilknytning til.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 6 eller § 7. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes nedsatt funksjonsevne. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av nedsatt funksjonsevne."

Mener du at nye arbeidsoppgaver og måten dette er håndtert på fra arbeidsgiver, har sammenheng med din helsesituasjon, kan dette være brudd på § 5.

Jeg forstår det slik at du er fast ansatt. At arbeidsoppgavene er nye og midlertidig har mindre betydning for oppsigelsesvernet ditt. En oppsigelse må oppfylle de saklighetskrav som arbeidsmiljøloven og rettspraksis oppstiller.

Når en virksomhet nedbemanner fastsetter man gjerne nærmere kriterier for utvelgelsen. For eksempel ansiennitet. Det skal mye til for at din helsesituasjon vil være saklig grunnlag for en oppsigelse nå. Særlig om arbeidsgiver ikke har oppfylt tilretteleggingsplikten. Skulle du bli oppsagt er det viktig å se nøye på den begrunnelsen som gis. Synes oppsigelsen reelt sett å være knyttet til din helsetilstand, er det altså mye som må avklares før du eventuelt må godta den.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Hva blir samlet uføretrygd fra KLP og folketrygden?

Ansatt I kommune, søkte uførepensjon nov 14, Har 36 års medlemskap I klp, sist registrerte årslønn var 365700 fikk I dag brev fra klp at jeg var innvilget midlertidig uførepensjon fra klp, er dette det beløpet jeg også vil få I uførepensjon, eller er det også noe fra folketrygden ? Tar det da lang tid da før ting er I orden? Hilsen litt " forvirret".

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

KLP innvilger midlertidig uførepensjon når du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Samlet ytelse skal da bli uførepensjon fra KLP + AAP. Er du ikke innvilget AAP fordi uføregraden din er lavere enn 50 %, får du kun uførepensjon fra KLP.

Innvilger Nav deg uføretrygd, får du i tillegg uførepensjon fra KLP. Også her kan uføregrad lavere enn 50 % gjøre at du kun får varig uførepensjon fra KLP.

Slik beregnes pensjonen fra KLP om du har 100 % AAP eller uføretrygd fra Nav:

Av inntekt på inntil 6 G (530 220) får du i tillegg til ytelsen fra folketrygden 3 % av lønn. Av inntekt som overstiger 6 G får 69 % av lønn. I tillegg får du et standard tillegg på 25 % av G, men maksimalt 6 % av lønn.

Du får altså en total ytelse på 69 % av lønnstapet ditt + et tillegg.

Me vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Grunnstønad

hei jeg har kols,astma og pollen og matallergi .Jeg har nå mottat grunnstønad første sats kr 539 i mange år selv om stønaden justeres årlig . Er det slik dette fungerer ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnstønad sats 1 er nå 653 kroner pr måned. Når satsen reguleres opp skal det også gjelde for de som har grunnstønad. Det må derfor ha skjedd en feil i ditt tilfelle. Ta kontakt med slik at du kan få satt opp grunnstønaden og etterbetalt det du skulle hatt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Pacemaker og førerkort

Hei Atle. Har fått satt inn pacmaker, kontroll etter fire uker, alt funnet i orden,. søker fylkeslegen om å få igjen førerkort, sender med skriftelig brev fra hjertelege der det står at pacemaker er funnet i orden og at pasienten kan få igjen førerkortet...fylkes legen er ikke fornøyd med ordlaget i brevet....og krever bedre formulert brev bla om tidsbeskrivelse som han sier...er det mulig at dette systemet er så tungvint...å få igjen lappen på stor lastebil syntes vanskelig, nesten umulig....på denne måten blir det vanskelig å komme ut i jobb igjen...føler meg som en kasteball i systemet. burde ikke dette vært en rein rutine? noen forslag om hvordan jeg kan få igjen lappen fortere..namsmannen i buskerud som har saken. kan fort gå seks uker før jeg får svar. av block 2 med sju åtte sekunder stopp, kun om natten var diagnosen.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 27. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Kravene for å få dispensasjon er at pacemaker er kontrollert og funnet velfungerende etter implantasjonen og behandlende spesialist mener pacemakeren har eliminert risikoen for bevissthetstap. Dispensasjon kan da gis med den varighet spesialisten anbefaler og på vilkår av at nødvendige kontroller følges.

Det kan synes som din spesialst ikke har vært tydelig nok på hvor lenge du i første omgang kan få dispensasjon. Dette bør være greit å få en ny uttalelse på.

For øvrig får opp mot 95 % dispensasjon. Det er derfor meget gode sjanser for at dette ordner seg for deg.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd og arbeid ved siden av

Med referanse til artikkelen om "Uføretrygd og inntekt". Er enig i din vurdering om at kapitalinntekt ikke skal regnes med - kun pensjonsgivende inntekt. Men, kan ikke NAV etc stille spørsmål om at et slik "arbeid" indirekte betyr en arbeidsførhet og dermed en eventuelt gradert uførhet og redusert utbetaling?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes eksempler på uføretrygdede som ikke har overskredet inntektsgrensen, men allikvel fått redusert uføretrygden helt eller delvis. Et tilfelle gjaldt en som etter at full uføretrygd ble innvilget, etablerte og bygget opp et firma med stor omsetning og flere ansatte. Selv tok han ikke ut mer enn friinntekten av firmaet. Begrunnelsen fra Nav og Trygderetten var at det krevede så stor arbeidsinnsats å bygge opp firma på denne måten, at det tilsa at arbeidsevnen var vesentlig bedre enn forutsatt når trygden ble innvilget.

Jeg mener det skal svært mye til at din aktivitet hjemmenfra, selv om du vil bruke en del timer og at eventuel avkastning blir høy, får betydning for din uføretrygd. Det er ikke forbudt for uføretrygdede å bruke tid på en fornuftig forvaltning av sin kaptial!

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Uføretrygd og inntekt

Jeg er en 49 år gammel kvinne, utdannet fra BI med mange års erfaring fra større offshore prosjekter, bla som leder. Dessverre er jeg mest sannsynlig i ferd med å bli innvilget uførepensjon. I den sammenheng har min lege oppfordret/anbefalt meg å ha en aktivitet for å holde "hodet i gang". 1. Hvis min aktivitet skulle være plassering av egne midler i finansmarkedene, hvilke konsekvenser ville en slik aktivitet kunne ha for utbetaling av trygde-/pensjonsytelser? 2. Vil situasjonen mhp trygde-/forsikringsutbetalinger stille seg annerledes dersom uførheten er gradert?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Innvilges du full uføretrygd, kan du ha en pensjonsgivende inntekt på inntil 0,4 G         (35 348) uten at pensjonen blir redusert.

Kapitalinntekter har ingen betydning for retten til uføretrygd. Plassering av egne midler i finansmarkedet har derfor ingen betydning så lenge dette ikke genrerer pensjonsgivende inntekt.

Hvorvidt du har hel eller gradert uføretrygd har ingen betydning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Atrieflimmer og reiseforsikring

Hei. Jeg har atrieflimmer som oppstår akutt en gang hvert 3 år i snitt. Jeg skal reise til USA, og sjekker ut reiseforsikring. I følge forsikringsselskaper er det ingen reiseforsikring for meg, når det gjelder atrieflimmer. For meg er det akutt, siden jeg ikke har det hele tiden. Jeg har vært igjennom to abslasjoner og det er planlagt en tredje ablasjon på Rikshospitalet en gang i år. Har dere noen forslag på hva jeg kan gjøre, eventuelt noen tips på hva/hvem som kan hjelpe meg? Tusen takk for hjelpen.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg forstår det slik at ingen av forsikringsselskapene du har kontaktet vil gi deg en reiseforsikring som dekker atrieflimmer. Dette er i så fall basert på en risikovurdering. Du kan få denne vurdert av Finansklagenemnda. Finansklagenemnda

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Stønad til klimareise

Hei Jeg har astma og allergi, samt familiært høyt kolesterol. Det jeg lurer på er om jeg har rett på å få dekket ferie til varmere strøk nå på vinteren? Fastlegen min mente at jeg burde reise til varmere strøk pga astmaen Hvor søker jeg isåfall?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes dessverre ingen offentlige stønadsordninger til dette formålet for voksne med astma/allergi eller familiært høyt kolestrol.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ny uføretrygd

Etter at den nye uføretrygden kom så har det til dels blitt store endringer for mange. Svært mange har fått mye mindre utbetalt. Selv var jeg i kontakt med NAV i dag etter å fått avslag på klage. De sa at det var forventet omkring 1000 klager, hittil så hadde de fått inn over 60 000 klager til nå. Det er mer en 20 % av de som mottar ytelsen sa de. De mente at noen sentrale grupper burde ta dette opp med myndighetene. Er dette noe for LHL, i og med at det helt sikkert gjelder mange av medlemmene. Min mann har 7, 09 % nedgang i utbetaling. Da er det medtatt at det er skattefritak i juni og halv skatt i desember.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Foreløpig foreligger det ikke et godt nok tallmateriale til å trekke noen endelige konklusjoner. Departementet har hele tiden vist til at 8 av 10 vil komme ganske likt eller bedre ut enn før. Men de har da kun snakket om uføretrygden fra folketrygden og ikke tjenestepensjone som ikke er økt brutto. Hvorvidt dette tallet stemmer er altså for tidlig å si.

Forklaringer på at noen kommer mer enn ubetydelig dårlig ut, er i hovedsak gjeld. Etter de skattereglene som gjaldt i 2014 var effekten av rentefradraget opp mot 55 %, mot normalt 27 %. Det er innført et eget skattefradrag som skal kompensere for dette. Men det kompenserer kun for tap som overstiger 6000 kroner i året.

Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), hvor LHL er en av medlemsorganisasjonene, arbeider aktivt for tiden med denne problemstillingen. Et spørsmål er om skattefradragsordningen må forbedres og tidsperioden forlenges. LHL vil også vurdere egne utspill i saken.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

AAP og ferie i utlandet

Hei, mottar arbeidsavklaringspenger under behandling av uføresøknad. Er det slik at jeg da må ha tillatelse fra NAV for å kunne dra en uke til syden?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når du mottar AAP er det de samme reglene for reise til utlandet som gjelder for sykepenger. Du trenger derfor en godkjennelse av Nav. Men AAP i ventetid på uføretrygd er en passiv ytelse. En godkjennelse burde derfor ikke være noe problem.

Med vennlig hilsen Atle Larsen