Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Uføretrygd og skattefradrag

Spørsmål om ny uføretrygd og konkrete skattefradrag. Den politiske reklamen sier at “De fleste skal få utbetalt det samme som i dag" osv.. Men særfradragene er fjernet og resultatet er at jeg (75% ufør etter hjerteoperasjon) trekkes 40% skatt i 2015, mot 30% i 2014. Siden det kun egentlig er resultatet etter endelig skatteoppgjør som betyr noe er spørsmålet: Hvilke fradrag er aktuelle? Vennligst angi med postnummer i selvangivelsen. På forhånd takk! Mvh Carl

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei, 

Dette er skatterfradrager du sikter til:

Skatteetaten

De aller fleste vil komme om lag likt eller bedre ut som følge av den nye ordningen. De som hadde store renteutgifter og skattebegrensning i 2014 kan likevel få mindre utbetalt enn tidligere. Det er derfor vedtatt en treårig overgangsordning for å lette overgangen til ny uføretrygd og lønnsbeskattning for en nærmere angitt gruppe uførepensjonister som får en betydelig nedgang i inntekten etter skatt.

Reglene er fastsatt av Finansdepartementet i forskrift om skattefradrag for uføre 19. desember 2014. Overgangsreglene gjelder fra 1. januar 2015.

Overgangsreglene kan gjelde deg hvis du:

  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra folketrygden i 2014 og vil motta uføretrygd fra folketrygden i 2015 

ELLER

  • Har uføregrad på 2/3 eller mer og mottok uførepensjon fra Statens pensjonskasse (SPK) i 2014 og 2015, men ikke har eller har hatt rett til uførepensjon/uføretrygd fra folketrygden

I tillegg må du:

  • Ha fått skattebegrensning i 2014 og ville fått skattebegrensning i 2015 (hvis dagens regler også gjaldt i 2015) 

OG

  • Ha negativ kapitalinntekt i både 2014 og 2015 (for eksempel større renteutgifter enn renteinntekter). Er du gift tas det utgangspunkt i dine og din ektefelles kapitalutgifter og kapitalinntekter. Du og din ektefelle må til sammen ha minst en krone mer i kapitalutgifter enn i kapitalinntekter.

Hvis du er i denne gruppen, kan du ha rett til et skattefradrag. Beregningen av fradraget gjøres ved å sammenlikne hva din inntekt etter skatt ville blitt i 2015 hvis de gamle reglene fortsatt gjaldt, med inntekt etter skatt beregnet etter de nye reglene. Hvis nedgangen i inntekt etter skatt er på mer enn 6 000 kroner, gis det et skattefradrag lik nedgang i inntekt etter skatt minus 6 000 kroner. Maksimalt skattefradrag for 2015 er 100 000 kroner. Du kan ikke få høyere skattefradrag enn summen av din inntektsskatt og trygdeavgift. Skattefradraget trappes ned for inntektsårene 2016 og 2017. For 2016 og 2017 utgjør fradraget henholdsvis 67 prosent og 33 prosent av det skattefradraget som er gitt i 2015. Når Skatteetaten beregner skatten din for 2015 vil vi ta hensyn til opplysningene vi har mottatt fra Nav og andre. Dersom du blir omfattet av overgangsreglene vil Skatteetaten også ta hensyn til dette når vi beregner skatten din for 2015, 2016 og 2017.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Stønader fra Nav

Hei Jente på 17 år har anoreksi. Er under behandling. Fins det trygdytelser jeg har krav på. I tilfelle kan min behandlede lege søke om de? På forhånd takk.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvilke trygdeytelser du kan søke om avhenger av dine behov. På grunn av alderen din vil du ikke få støtte til livsopphold, utdanning etc.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Grunn- og hjelpestønad

Hei jeg har kols og astma i tillegg til epilepsi, pollen og matallergi. Inneklimea i leiligheten forverrer helsetilstanden. Hverdagen er preget av uro og ubalanse. Kvelning om natten og mangel av frisk luft. Hvilke trygdeytelser har jeg rett til bl.a grunn-hjelpestønad,boligtilskudd.....hvordan jeg jeg fram?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunn- og hjelpestønad søker du om hos Nav. Du finner sønadskjemaer på www.nav.no

Grunnstønad skal dekke ekstrautgifter til transport, klesslitasje og fordyret kosthold. Ekstrautgiftene må sannsynliggjøres og legeerklæringen må vise at det er sammenheng mellom ekstrautgiftene og sykdom. De månedlige ekstrautgiftene må alene eller til sammen minst utgjøre 653 kroner.

Hjelpestønad kan innvilges når det foreligger et behov for pleie- og tilsyn.

Boligtilskudd er en husbankordning. Søknad sendes til kommunen, normalt Nav.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Pasientskade

Hei! Jeg er en dame på 30 som fødte mitt første barn for 2 og et halvt år siden. Jeg fikk store indre skader under fødselen og har blitt sendt rundt i systemet siden. Har blitt operert flere ganger for å prøve å fikse det, men har aldri blitt helt bra, og jeg lever med problemene hver dag, og noen av skadene er umulig å fikse(under forskning). Jeg føler jeg har blitt en kasteball fra sykehus til sykehus og ingen har helt valgt å ta styringen og ansvar, kontakter jeg har hatt på de forskjellige sykehus har sluttet og jeg har på nytt måttet ta styringa selv å føre saken min videre. Siste spesialisten jeg har nå har jeg trua på, så krysser fingrene. Det jeg lurer på- hvem har ansvar for at en fødsel går "riktig for seg"? Jeg var for smal i bekken til å føde vaginalt, men fødte, og det resulterte jo ikke bra. Skal bekken f.eks bli målt hos jordmor/sykehus?.. Eller er ikke det standard rutine rundt det? Jeg sitter igjen med følelsen av at at de har gamblet med meg, og tatt sjansen fordi "det var jo så lite barn!" Jeg ønsker å søke erstatting, men hvordan går jeg frem? Må man bevise "svikt i rutiner"..? Hva må egentlig bevises? Og "hvem" skal jeg "legge skylden på"? Jordmor/lege/19 uker ultralyd? Hvordan går jeg fram? Jeg har starta med å få kopi av hele journalen min fra sykehuset. Trenger råd. Vennlig hilsen sliten dame 30.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 29. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg kan ikke besvare de medsinsk faglige spørsmålene du stiller.

Det er de som yter deg helsehjelp gjennom svangerskapet og i forbindelse med fødselen som har ansvaret for helsehjelpen følger god medisinsk praksis. Mitt råd er at du får vurdert saken hos Norsk pasientskadeerstatning. Se http://npe.no/

De vil foreta en grundig gjennomgang av det som skjedde. Om de kommer til at skaden skyldes en svikt ved helsehjelpen og uten svikten kunne vært unngått, kan du ha rett til pasientskadeerstatning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Skatt på uførepensjon

Jeg leser i forklaringen i bladet hvordan de nye uføretrygd-reglene blir i 2015. Et av svarene kommer fra Atle Larsen. Det er også uthevet på høyre side. Der står det at vi må huske at det ikke trekkes skatt i juni og at det trekkes halv skatt i desember. Jeg ble usikker da jeg leste dette. Så lenge min frue har hatt uførepensjon, har hennes pensjoner blitt trukket for skatt hver måned unntatt desember. Den har vært skattefri fra alle Blir det kanskje nye rutiner fra 2015?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

I den nye uføretrygden skal trygden beskattes som ordinær lønnsinntekt. Men det vil ikke bli trukket skatt i juni og det blir halvt skattetrekk i desember. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til hjemmekontor som tilrettelegging på grunn av hjertesykdom?

Hei. Jeg overhørte et interessant foredrag/informasjon av Atle Larsen på Feiring for noe tid tilbake. Han snakket da litt om dette med at arbeidsgivere har plikt til å legge til rette for hjertesyke. Jeg er LHL medlem. Jeg er i en situasjon hvor jeg sliter med mye vondt i brystet særlig ved bekymringer og stress. I tillegg får jeg medisiner for angst og depresjon som jeg har fått etter hjerteinfarktet mitt i 2012. Jeg har måtte si fra meg min jobb som sjef for en Logistikk og Transport avdeling i Aker Solutions fordi jeg ikke maktet mer. Jeg ukependlet Toten Kristiansand og dette i seg selv ble for krevende. Jeg ba om kontor i Oslo og andre oppgaver og det har jeg fått og er svært takknemlig for det. Jeg har vært 50% sykmeldt i lang tid nå. For å unngå overgang til Arbeidsavklaringspenger som reduserer inntekten min betraktelig har jeg anmodet min arbeidsgiver om å få lov til å arbeide hjemmefra 50%. Trenger ikke annet enn internettilgang og det har jeg. Min arbeidsgiver er ikke innstilt på dette og anbefaler meg å søke NAV om arbeidsavklaringspenger. Husker du nevnte noe om at det er lovbestemt noe mht tilretteleggelser for hjertesyke. Mitt spørsmål er kort og godt: Kan jeg henvise til noen sted i lovverket hvor dette med tilretteleggelse for hjertesyke står. Jeg går på medisiner for hjertet samt for min angst og depresjon. Er til lege hver 14 dag for oppfølging. Tror jeg skal kunne klare å opprettholde jobb 100% om jeg får jobbe hjemmefra. Er 60 år til sommeren og hadde håpet å kunne avslutte min yrkeskarriere på over 40 år på en ordentlig måte, men trenger litt tilrettelegging nå. Jeg makter bare ikke mer pendling. Tusen takk for all hjelp på Feiring Klinikken.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ikke egne regler for tilrettelegging for hjertesyke. Men hjertesyke er omfattet av retten til tilrettelegging etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven.

§ 26.Rett til individuell tilrettelegging

Arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser.

Aktuelle tilretteleggingstiltak må vurderes konkret. Hjemmekontor kan være et egnet tilretteleggingstiltak. Hovedspørsmålet blir om det påfører arbeidsgiver en uforholdsmessig byrde. Det kan være økonomisk, men også av praktisk art. Et viktig moment er om du vil være like effektiv med hjemmekontor. Et annet hvor viktig det er at du er tilstede på arbeidsplassen. Det vil nok være lettere å få til tilrettelegging i form av noe hjemmekontor og noe tilstedeværelse på arbeidsplassen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Vil sykemelding påvirke retten til AFP?

ER HJERTEOPERERT JAN. 2012, HAR ARBEIDET 100 % SIDEN FEBR. 2014. hva er maks uttak av sykemelding 50% - 100% sykemelding før uttak av AFP v/62. år. Nav sier maks 51 uker siste tre år, arbeidsgiver sier maks 26 uker, siste 3 år før uttak. Siste sykemelding var juni - okt 2013 1005 så 50% til febr. 2014.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Reglene er forskjellig for AFP i offentlig sektor og privat sektor.

I offentlig sektor må du stå i arbeid ved pensjonsuttak og siste år hatt en inntekt på minst 1 G (88 370). Det er ikke krav om at du må ha stått i arbeid et visst antall uker først.

I privat sektor er reglen at du ikke kan være 100 % sykemeldt i mer enn 52 uker de tre siste årene før du tar ut AFP. Du må i så fall fortsette å jobbe til du oppfyller kravet om ikke mer enn 52 uker med 100 % sykemelding siste tre år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Kols, astma og matallergi - Hvilke trygdeytelser har jeg rett til?

Hei Man har hatt kols og astma i mange år og mat allergi .Har man krav på trygde ytelser i tilfelle hvilke? Og hvordan komme frem??

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ingen av diagnosene utløser automatisk trygdeytelser. Det er behovet ditt som er avgjørende. Her er noen trygdeytelser som kan være aktuelle:

Du kan ha rett til grunnstønad for å dekke ekstrautgifter til kosthold og transport. Nav vil kreve grundig dokumentasjon på ekstrautgiftene. Ekstrautgiftene må alene eller til sammen minst utgjøre 653 kroner pr. mnd.

https://www.nav.no/no/Person/Familie/Grunn+og+hjelpestonad

Ved store tannskader på grunn av munntørrhet kan du ha rett til å få dekket utgifter til tannbehandling. Tannlegen tar stilling til om vilkårene er oppfylt.

http://helfo.no/privatperson/dekning-av-helseutgifter/Sider/tannlege.aspx

Er inntektsevnen din varig nedsatt med minst 50 %, kan du ha rett til uføretrygd.

https://www.nav.no/no/Person/Pensjon/Uforetrygd

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Uførepensjon fra Statens Pensjonskasse

Hei! 1) Jeg har jobbet i skoleverket i 100 prosent stilling inntil for 2,5 år siden, da ble jeg 40 prosent midlertidig ufør, og jobber nå i 60 prosent stilling. Per 31.12.2014 satte STP et lønnstak for meg lik lønna ved årets utgang. Betyr dette at jeg ikke vil kunne motta lønnsforhøyelsen som en følge av vårens tariffoppgjør, ansiennitetsopprykk, og personlige tillegg som er vanlig i skoleverket? Jeg har fått forståelse av at STP nedjusterer sin ytelse ut fra det lønnstaket de satte ved utgangen av 2014. Jeg opplyser at jeg er på samme tjenestested, med samme arbeidsgiver, og har ikke øket stillingsprosenten. 2) Kan jeg gå av med tidlig pensjon og AFP ved fylte 62? Må jeg si opp min uføretrygd for å kunne gjøre dette. Hvilket grunnlag gis da tidligpensjonen og AFP ut fra, 60 eller 100 prosent? 3) Hvis jeg sier opp min uføretrygd, og jobber i 100 prosent stilling, men dog med flere sykmeldinger gjennom året, vil det gi en større kronemessig lønnsomhet ved tanke på å gå av ved fylte 62 år? Det ble mange spørsmål, men dog viktige for meg. Mvh LHL-medlem

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

SPK fastsetter hvert år en grense for hva du kan ha av pensjonsgivende inntekt ved siden av din uførepensjon. Inntektsgrensen reguleres hvert år med samme prosent som grunnbeløpet (G) i folketrygden. Denne økningen vil normalt være tilstrekkelig til å fange opp det generelle tillegget i lønn etter årets tariffoppgjør. Du må kontakte SPK for vurdering av om du på grunn av ansiennnitetsopptrykk og personlig tillegg skal ha en økning av inntektsgrensen utover den prosenvise økningen av G.

Du kan kombinere uførepensjon fra SPK med AFP eller tidlig pensjon i folketrygden. Pensjonsmessig er det nok gunstigst å kombinere uførepensjonen med AFP. Men tar du f eks ut 60 % AFP og beholder 40 % uførepensjon, vil innekten du kan ha ved siden av være mye lavere enn det som gjelder for deg nå. Tar du for eksempel isteden ut 60 % tidlig pensjon i folketrygden, vil du kunne tjene det samme som nå. Men uttak av alderspensjon i folketrygden før fylte 67 år, vil gi lavere alderspensjon fra fylte 67 år.

Hvorvidt du vil komme bedre ut pensjonsmessig ved å jobbe 100 % frem til fylte 62 år og eventuelt ta ut perioder med sykepenger, er vanskelig å besvare.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger når jeg er på Glittre

Hei, er mottager av Aap under påvente av uførepensjon. Skal på Glitre til våren, vil jeg ha rett til å motta Aap under oppholdet der og? Man har jo behov for penger til å dekke mnd. utgifter alikevel.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du er innvilget AAP etter reglene for ventetid på avklaring av krav om uføretrygd. At du er på Glittre skal ikke medføre at AAP bortfaller.

Med vennlig hilsen Atle Larsen