Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Samordning av etterlattepensjon og arbeidsavklaringspenger

Hei, har fått innvilget arbeidsavklaringspenger frem til 01.10.15 (100%) i tillegg har jeg ettelattepensjon. Min mann var medl. i Statens Pensjonskasse før 01.10.76 så jeg har ikke hatt reduksjon i egen lønnsinntekt. Nå har jeg mottatt krav fra SP om tilbakebetaling av for mye utbetalt pensjon. Nav har ikke informert meg om evt samordning av de to ytelsene. Så spørsmålene er: - skal ytelsene samordnes og - er det rimelig av Statens Pensjonskasse å kreve beløpet tilbakebetalt - hvis tilbakebetaling er det rimelig å kreve en tilbakebetalingsplan.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etterlattepensjon fra en offentlig tjenestepensjon (ektefellepensjon) skal alltid samordnes med pensjonsytelser fra folketrygden.

Er etterlattepensjonen innvilget etter reglene for "gullenker", som i ditt tilfelle, blir etterlattepensjonen fra SPK ikke redusert på grunn av egen inntekt eller tjenestepensjon.

Trygderetten har i en sak som gjaldt om egen tjenestepensjon skulle samordnes med arbeidsavklaringspenger uttalt følgende:

"at den delen av arbeidsavklaringspenger som overstiger 1 G anses som likestilt med tilleggspensjon".

Det følger av samordningsloven § 11 at etterlattepensjon skal behandles samordningsmessig som alderspensjon.

Dermed synes det som SPK har rett i at etterlattepensjonen og AAP skal samordnes.

Da blir spørsmålet om vilkårene for å kreve pensjon tilbakebetalt er oppfylt. Det sentrale moment her er om du har mottatt den ytelsen som kreves tilbakebetalt i god tro. Har du fått informasjon tidligere som gjør at du burde forstått at pensjonen du fikk var for høy? Er det informasjon du satt på som du burde forstått at du skulle gitt videre til SPK? Har kravet om tilbakebetaling kommet kort tid etter at feilutbetalingen skjedde?

Mitt råd er at du får vurdert om det er grunnlag for kravet om tilbakebetaling gjennom en klage.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd og feriepenger

Uførepensjon blir utbet.som vanlig lønn,hva med feriepenger da?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du får ikke feriepenger av uføretrygd. Men nå trekkes det ikke skatt av uføretrygden i juni.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ektefelletillegg

Hei Atle,
Man 100% uføretrygdet og ene forsørger for ektefelle og 2 barn under 18 år.Første meldingen i oktober i år fra nav var ektefelletillegget med i beregningen vedr.den nye uføretrygden. Midten av desember fikk man nytt brev der forsvant ektefelletillegget med påstand at minste barnet er 12 år og ektefellen kan skaffe seg inntekt. Finnes det konkrete grunnlag?eller kan vedtaket snus opp ned når det passer nav?Man tviler på om nav ser forskjell mellom uføretrygdet med (fysiske og psykiske sykdommer osv)og en vanlig arbeider????? Eller kanskje hoved målene er å spare på budsjettet selv om dette går utover de svakeste og vanskeligstilte i dette samfunnet........ på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. januar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den endringen du er utsatt for har ingen sammenheng med de nye reglene om uføretrygd.

Hovedregelen er at det ytes ektefelletillegg når pensjonsmottakeren har omsorg for små barn og på grunn av sin helsetilstand ikke selv er i stand til å påta seg omsorgen for barna. Når barna er fylt tre år legges det til grunn at pensjonisten i større grad kan delta i omsorgsarbeidet. Dermed er det mindre i veien for at ektefellen kan gå ut i inntektsgivende arbeid.

Men det skal alltid foretas en konkret vurdering av forholdene. Har for eksempel barna på grunn av sykdom/funksjonshemming større behov for omsorg enn andre barn på samme alder?

I sitt rundskriv skriver Nav også at: "I mange tilfeller vil andre forhold som ektefellens språkkunnskaper, utdannelse, arbeidserfaring og muligheten til å få arbeid på hjemstedet medføre at det likevel kan ytes ektefelletillegg".

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Rettigheter

Reglene om fri rettshjelp

Hei,

Spørsmål om fri rettshjelp. Hvilken inntekt som legges til grunn både for den enkelte og ekteparet? Og i hvilke saker kan man få bistand gjennom fri rettshjelp? På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. desember 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For å få fri rettshjelp med egenbetaling må du som hovedregel ikke ha årlig bruttoinntekt over 246 000 kroner eller nettoformue over 100 000 kroner.

Har du ektefelle/samboer, blir økonomien vurdert samlet. Inntektsgrensen er 369 000 kroner for ektefeller og andre som lever sammen og har felles økonomi.

Dette gjelder i hovedsak for saker disse sakstypene:

  • Ekteskaps- og familiesaker (saker om felleseieskifte/økonomisk oppgjør etter ugift samliv og saker om foreldreansvar/daglig omsorg og samværsrett)
  • Arbeidssaker i forbindelse med oppsigelse/avskjed
  • Oppsigelse i husleieforhold
  • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
  • I enkelte klagesaker om trygd

Egenandelen er:

  • I saker som gjelder rådgivning utenfor rettssak (fritt rettsråd) utgjør egenandelen 965 kroner. Beløpet tilsvarer den offentlige timesatsen (salærsatsen) advokatene får i slike saker.
  • I saker som går for domstolene (fri sakførsel), skal du selv betale 25 prosent av kostnadene. Det er imidlertid satt et tak som innebærer at ingen skal betale mer enn 4825 kroner i egenandel.

Vær oppmerksom på at tapes saken må man ofte også betale motpartens saksomkostninger, og dette dekkes ikke gjennom ordningen med fri rettshjelp.

I tillegg til det som er nevnt ovenfor, kan det gis fri rettshjelp uavhengig av inntekt og uten egenbetaling i saker som for eksempel omhandler barnevern og ved straffeforfølgelse.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjertetransplantasjon i utlandet

Kan man si noe om hva det koster for en hjertetransplantasjon i utlandet?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. desember 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

LHL har ikke kunnskap om hva en hjertetransplantasjon i utlandet vil koste.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til trening

Hei. Jeg er en mann på 30 år som har hatt sterk astma hele livet, og har tatt medisiner som ventoline, pulmicort (nå symbicort), singulair veldig lenge. Begynte med ventoline før jeg startet på barneskolen. I tillegg til det har jeg djevelsk mye allergi (som legen kalte det) og atopisk eksem. Jeg føler meg ofte mye bedre når jeg får trent noen dager i løpet av uken, og lurte i den forbindelse på om det finnes noen ordning/stønad hvor lungesyke personer som meg kan få dekket hele eller deler av avgiften som man betaler for å trene på f.eks. SATS ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det finnes ingen ordning som dekker utgifter til trening på treningssentre som SATS. Men som lungesyk har du rett til gratis fysikalsk behandling og trening hos fysioterapeut med driftstilskudd fra kommunen. Du må da få en rekvisisjon fra din lege.

Med vennlig hilsen Atle Larsen 

Rettigheter

Uføretrygd og ektefelletillegg

Jeg har 100% uførepensjon. Ifølge uførepensjon jeg skulle få ektefelletillegg i april 2015. Kan jeg søke ektefelletillegg i ny uføretrygd system?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 20. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter de nye reglene om uføretrygd som innføres 01.01.15, vil det ikke lenger bli gitt ektefelletillegg. De som har ektefelletillegg i dag får beholde det ut vedtaksperioden.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Hyperkolesterolemi og grunnstønad

Hei, finnes det noen rettigheter hos NAV i forhold til utlegg til kosthold? Det jeg tenker på er: Jeg har familiær hyperkolesterolemi, og bruker en del penger på å spise riktig. I går oppdaget jeg at de som har diagnosen Cøliaki har krav på kr. 1928,- i måneden fra NAV grunnet økte matutgifter. Dette føltes urettferdig!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hyperkolesterolemi kan gi rett til grunnstønad til dekning av matutgifter. Regelverekt er komplisert. Gjengir derfor i sin helthet det som står i Nav`s rundskriv:

Arbeids- og velferdsdirektoratet har på bakgrunn av ny konklusjon fra medisinsk hold, vedrørende vurderingen av fordyret kosthold ved Familiær Hyperkolesterolemi, funnet at diagnosen kan være stønadsberettiget. Kostholdskravene som følge av diagnosen vil kunne være å anse som en diett. I forhold til tidligere brev fra 2008 går altså direktoratet tilbake på at diagnosen i seg selv ikke kan være stønadsberettiget.

FH er en arvelig tilstand som forekommer hos 1 av 300 personer og som medfører økt risiko for hjerte- og karsykdommer. Den viser seg ved markert forhøyet nivå av LDL-kolesterol i blodet.

Tilstanden arves vanligvis fra en av foreldrene (50 % risiko for arvelig overføring). I sjeldne tilfeller arves genfeilen fra begge foreldrene (homozygot FH). Hos disse er kolesterolnivået særdeles høyt og risikoen for hjertesykdom enda høyere.

Formålet med behandlingen ved FH er å redusere risikoen for fremtidig sykdom. Behandlingen består i å følge kostholdsråd, redusere evt. andre risikofaktorer for hjerte- og karsykdom og bruk av kolesterolreduserende medikamenter.

Personer med FH  kan  i noen tilfeller få grunnstønad på grunn av fordyret kosthold, men hvert tilfelle må vurderes individuelt med hensyn til om dietten er så vidt kostbar at vilkårene for grunnstønad er oppfylt. I denne vurderingen kommer det inn helt individuelle forhold. Ved fremsettelse av krav om grunnstønad til diett første gang må det foreligge erklæring fra relevant spesialist som bekrefter diagnosen, og opplyser om bruk og virkning av kolesterolreduserende medikamenter. Det må av erklæringen fremgå at det er viktig at en  streng diett følges på grunn av tilstandens alvorlighetsgrad.   Enkelte vil også måtte spise mer for å opprettholde energinntaket for å unngå uønsket vektreduksjon.  Dette må i så fall dokumenteres.

Det vil på bakgrunn av opplysningene over, og etter en samlet vurdering, kunne være aktuelt å tilstå grunnstønad til diett ved denne diagnosen..

Spesielt i følgende tilfeller må en anta at det er nødvendig med mer omfattende kostholdsomlegginger:

- Homozygot FH

- FH-personer som ikke kan bruke kolesterolreduserende medikamenter, for eksempel på grunn av bivirkninger

- FH-personer som oppnår ingen eller liten reduksjon i kolesterolnivået i blod ved hjelp av medikamenter

- FH-personer med særlig forhøyet sykdomsrisiko, ut fra familiær historie eller andre forhold

Det presiseres at ovennevnte tilfeller er ment som eksempler der det er mer sannsynlig at kostomleggelsen er særlig viktig. Hvert tilfelle, også øvrige tilfelle av FH, må imidlertid vurderes individuelt hvor det foretas en vurdering av om de nødvendige ekstrautgiftene kan anses å overstige sats 1. Dette fremkommer også i trygderettskjennelse av 21. des. 2012, ankesak 12/01624.

Diagnosen er livsvarig, men ved eventuelle betydelige medisinske fremskritt , spesielt hva gjelder medikamentell behandling, kan det åpnes for revurdering av saken.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Barnetillegg

Hei Ekteparet med felles barn under 18 år .mann hjerte operet fikk nyllig uførepensjonen etter en lang strid.Ekteffellen i arbeid.uførepensjonen ble utbetalt uten barnetillegget. Han fikk beskjed om å søke om dette.Er det slik det fungerer eller er dette et unntak. På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Dere kan ikke legge til grunn at Nav uten videre tar stilling til om det skal innvilges barnetillegg. Nav vil ha behov for en del opplysninger når de skal vurdere om vilkårene er oppfylt. Særlig gjelder dette inntektsopplysninger. Dere bør derfor selv ta kontakt med Nav.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Tannlegebehandling for barn under 18 år

Hei Atle

Er 100% uføretrygdet og eneforsørger for familien. Spørsmål om dekning av tannlegebehandling for barn under 18 år. Har man rett å søke om tilskudd? Hvor og hvordan?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Barn har til og med året de fyller 18 rett til gratis tannbehandling i den offentlige tannshelsetjenesten. Dette følger av tannhelsetjenesteloven.