Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Uførepensjon og ektefelletillegg

Hei, hva menes det med overgangordning vedr. ektefelletillegget når man er 100% uføretrygdet og eneforsørger for ektefellen?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er korrekt at ektefelletillegget ikke videreføres i ny uføretrygd. Men det blir en overgangsordning for de som mottar ektefelletillegg i dag. De skal få beholde det den perioden de har fått vedtak om, men maksimalt i ti år etter at det nye regelverket har trådt i kraft. Størrelsen på ektefelletillegget etter skatt blir omtrent som i dag. Men det vil holdes nominelt fast. Det betyr at ekefelletillegget ikke vil bli regulert opp med den prosenten grunnbeløpet øker med hvert år.. Men det skal heller ikke endres som følge av endringer i mottakerens inntekt.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd

Er i ferd med å søke uførepensjon. ( des 2014 ) Min lege mener 100 % , jeg håper på å kunne jobbe ihvertfall 25 %. Er det noen økonomisk forskjell? På forhånd takk for svar.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Uføretrygd og arbeidsinntekt vil i de aller felste tilfeller være høyere enn kun uføretrygd.    75 % uføretrygd + 25 % arbeidsinntekt, vil være høyere enn 100 % uførerygd. I regnestykket må du også ta med at både ved 75 % uføregrad og 100 % uføregrad har du rett til en friinntekt. Den er i 2015 på 60 000 kroner for de som har trygd i dag og på 0,4 G (35 348) for de som får innvilget uføretrygd neste år.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Rett til psykolog hjelp

Hei. jeg har nettopp fått vite at jeg har en alvorlig hjertefeil og har mange tanker i hodet. har man noen rettigheter i forhold til psykolog eller lignende?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det blir en vurdering som din fastlege må gjøre. Mener fastlegene at du har behov for den hjelpen en psykolog kan gi, skal fastlegen henvise deg til psykolog. Men ventetiden kan være lang.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Reiseforsikring

Hei. Vi lurer på å ta en ferietur til Kreta eller Kanariøyene, i den forbindelse kikket vi på vår reiseforsikring i Gjensidige og den sier at tilfeller knyttet til kjent sykdom ikke dekkes. Jeg har hjertesvikt og ICD. hva er eventuelt konsekvensen hvis jeg skulle bli akutt hjertesyk eller i verste fall dø på en slik tur, må familien da dekke hele sykehus regningen og eventuelt hjemsending i ambulansefly eller kiste.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er slik at mange reiseforsikringer har begensninger i hva de dekker. En slik begrensning er knyttet til eksisterende sykdom. Mener selskapet at det på grunn av eksistrende sykdom er forhøyet risiko for tilbakefall at skal inntre under reisen, vil de normalt dekke utgiftene som mått oppstå. Reiser man innefor EU/EØS- området har man en grunndekning gjennom det europeiske helsetrygdkortet som fås hos Helfo. I andre deler av verden er reiseforsikring eneste måten man kan få dekket sine utgifter på.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Helseforsikring

Hei! Jeg har på bakgrunn av erfaring, med at jeg ble satt i ventekø på en måned for å komme til hjertespesialist etter at fastlegen hadde konstatert at jeg hadde hatt et hjerteinfarkt, sett på de såkalte helseforsikringene som reklamerer med at de dekker dette hullet som jeg havnet i. Kunne dere beskrive disse og hva de dekker? I tillegg: Vil jeg kunne få en slik helseforsikring når jeg har hatt et hjerteinfarkt?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 05. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

En helseforsikring vil normalt dekke utgifter til utredning og behandling. Behandlingen må være medisinsk anerkjent. En helseforsikring vil også kunne gi en garanti for behandling innenfor en kort frist på for eksempel 10 elelr 20 dager.

Et vanlig unntak er dette:

Behandling av sykdom/lidelse som er blitt påvist eller

har vist tegn og/eller symptomer etter at forsikringssøknaden

er underskrevet, men før ikrafttredelse,

omfattes ikke av forsikringen (Kun for individuell

forsikringsavtale).

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Skatt på uføretrygd

Hei Uføretrygdet gift og ene forsørger for ektefelle og 2 barn under 18 år.Det trekkes hittil ingen skatt fra trygden på kr 316332 som eneste inntekt. Ifølge nye uføretrygdens regler vil dette endres ;kan man vite hvor mye blir det i skattetrekk? på forhånd hjertelig takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. november 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fra janaur skal uføretrygden beksattes som lønnsinntekt. Alle vil få økt sin brutto pensjon slik at netto utbetaling skal bli omtrent som før. Det er ikke mulig å si nøyaktig hva skatten blir før statsbudsjettet er vedtatt. Da vil skatteetaten beregne skatteprosenten som skal brukes. Men det er viktig å være klar over at det ikke blir foretatt skattetrekk i juni og bare halvt skattetrekk i desember.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uførepensjon og særfradrag

Hei man uføretrygdet i mange år og ene forsørger for ektefellen og barn under 18 år.Spørsmålet om særfradrag,må man søke om det? På forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 23. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når du har uførepensjon får du særfradrag automatisk. Skatteåret 2014 er siste året med dette særfradraget. Neste år skal uførepensjonen beskatter som arbeidsinntekt og da bortfaller også særfradraget.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Grunnstønad

Hei Man uføretrygdet med ektefellet tillegget og mottar grunnstønad.Lurer på hva skjer med denne stønaden idet den ikke er med i uføretrygdensberegning som trer i kraft fra januar 2015. på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 22. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ordningen med grunnstønad påvirkes ikke av de nye reglene om uføretrygd. Grunnstønaden vil fortsatt være skattefri og utbetales så lenge vilkårene er oppfylt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd og ektefelletillegg

Hei Man er uføretrygdet og mottar ektefelletillegget.Etter kontakt med nav fikk han beskjed om de nye uføretrygden at ektefelletillegget skal falle bort i 2015. Er dette en slag overgangs ordning eller finnes det andre bestemmelser? på fohånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er korrekt at ektefelletillegget ikke videreføres i ny uføretrygd. Men det blir en overgangsordning for de som mottar ektefelletillegg i dag. De skal få beholde det den perioden de har fått vedtak om, men maksimalt i ti år etter at det nye regelverket har trådt i kraft. Størrelsen på ektefelletillegget etter skatt blir omtrent som i dag. Men det vil holdes nominelt fast. Det betyr at ekefelletillegget ikke vil bli regulert opp med den prosenten grunnbeløpet øker med hvert år. Men det skal heller ikke endres som følge av endringer i mottakerens inntekt.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Reglene for rett til barnetillegg

Hei Familie med 4 barn under 18 år.Ektefellen i arbeid,mannen har diabet og hjerte operert. Etter en lang strid mot systemet er han nyllig uføretrygdet uten barnetillegg. Familien lurer på om det er nye regler eller et spesiell tilfelle eller en slags hevn som mange andre lider av? på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 19. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Barnetillegget til uføre er økonomisk behovsprøvd. Det betyr at barnetillegget avkortes mot inntekt. Fullt barnetillegg er 40 % av folketrygdens grunnbeløp (1 G=88370) for hvert barn som forsørges.Fullt barnetillegg for et barn blir 35 348 kroner.

Når barnetillegget skal beregnes trekkes det fra et fribeløp i inntekten som er på     3,3366 % av G (294 855 kroner). Barnetillegget reduseres med 50 % av den inntekten som overstiger fribeløpet.

Bor barna sammen med begge foreldre, er det foreldrenes samlede inntekt som legges til grunn. Men det skal gjøres et fradrag på 1 G i ektefellens inntekt når inntekten ikke er pensjon fra folketrygden. Så trekkes fribeløpet fra i den samlede inntekten. Samlet inntekt kan da bli så høy at barnetillegget blir redusert eller bortfaller helt.

Når det ikke er innvilget barnetillegg i denne saken, må det være fordi Nav sin beregning viser at samlet inntekt er før høy. Mener pensjonsmottakeren at beregningen er feil, kan dette påklages til Nav.

Med vennlig hilsen Atle Larsen