Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Dekning av utgifter til transport og andre helserelaterte utgifter

Hei Atle Man har hatt kols i mange år og epilepsi itillegg,bruker faste medisiner og oppfølging av leger og sentere med regelmessige kontroller.Hvilke rettigheter har man vedr.transport kjøp av medisiner og dekning av andre utgifter?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Er det på grunn av helsetilstanden din umulig eller svært vanskelig å benytte offentlige transportmidler, er det tre aktuelle stønadsordninger. Nav kan innvilge grunnstønad til dekning av ekstrautgifter til transport. Det vil normalt være utgifter til bruk av bil eller drosje. Ekstrautgiftene må utgjøre minst 653 kroner per måned. Utgiftene må sannsynliggjøres. Er transportbehovet svært stort kan Nav innvilge stønad til kjøp av bil. Her er det en rekke vilkår som må være oppfylt. Til slutt har vi den fylkeskommunale transportordningen for funksjonshemmede (TT). Det er er ordning hvor det gis tilskudd til bruk av drosje. Ordningen vil variere mellom fylkene. Det er kommunen som skal behandle søknaden.

Om du får dekket utgifter til medisiner avhenger av om de er på blå resept. Medisiner på blå resept er gratis når du har fått frikort. Enkelte typer medisiner på hvit resept kan dekkes etter en egen bidragsbestemmelse. Hvilke medisiner dette gjelder for finner du på: www.helfo.no

Når det gjelder dekning av andre helserelaterte utgifter, vil det bero på ditt konkrete behov. Men som lungesyk har du for eksempel rett til gratis fysikalsk behandling.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Rettigheter

Blir ordningen med særfradrag for store sykdomsutgifter borte?

Er det slik at særfradraget for uføre blir borte fra 2015?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. oktober 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Den nye regjeringen varslet at de ville vurdere å komme med nye regler om særfradrag for store sykdomsutgifter. Men det er ennå ikke lagt frem noe forlsag til regler. Det betyr at beslutningen om oppheve særfradragsordning i 2015 fortsatt gjelder.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Ektefelletillegget i ny uføretrygd

Ifølge nye regler vedrørende uføretrygden,skal ektefelletillegget bort faller for de som mottar uførepensjon.Gjelder dette alle som lever av uførepensjon eller finnes det unntak,itilfelle ja, hvilke?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. september 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er korrekt at ektefelletillegget ikke videreføres i ny uføretrygd. Men det blir en overgangsordning for de som mottar ektefelletillegg i dag. De skal få beholde det den perioden de har fått vedtak om, men maksimalt i ti år etter at det nye regelverket har trådt i kraft. Størrelsen på ektefelletillegget etter skatt blir omtrent som i dag. Men det vil holdes nominelt fast. Det betyr at ekefelletillegget ikke vil bli regulert opp med den prosenten grunnbeløpet øker med hvert år.. Men det skal heller ikke endres som følge av endringer i mottakerens inntekt.

 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Utlevering av helseopplysninger til forsikringsselskaper

Jeg har prøvd å sette meg inn i helseforsikringsregler og merker meg at legen er pliktig å gi informasjon om pasienters helsetilstand til forsikringsselskap. Har på dette grunnlag følgende spørsmål: Stemmer det at leger har en slik plikt? Hva med det private rettsvern? Hvordan foregår slik informasjonsgiving fra lege til forsikringsselskap. Er informasjonen muntlig eller skriftlig? Sendes det over pasientjournaler? Og hvor langt tilbake i tid er legen forpliktet til å gi pasientopplysninger til forsikringsselskap? Takk for svar!

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. september 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

En lege kan kun utlevere opplysninger til et forsikringsselskap om pasienten har gitt fullmakt til dette. Derfor ber også forsikringsselskapet om en fullmakt fra forsikringstaker før de henvender seg til legen. Legen kan ikke utlevere opplysninger utover det som dekkes av fullmakten. Er det gitt en generell fullmakt, kan legen utlevere hele journalen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Utredning av hjerteflimmer

Ubehagelig hjerteflimmer som helst kommer når jeg skal legge meg. Hvor lenge er det vanlig at en må vente for å få time på sykehus for videre utredning? Mest redd er jeg for hjerneblødning. Har ikke fått time, men i løpet av juli mnd får jeg beskjed om time ved NSS Bodø.

Har ei søster som har hatt to hjerteinfarkt, sitt første hjerteinfarkt 38 år gammel. Far døde 57 gammel av hjerteinfarkt. Bror som døde 25 år gammel av hjerneblødning. Mor hadde hjerneslag 38 år gammel. Dette gikk ut over hørsel og nærhusken de første åra. Hun klarte seg fint, og levde til hun var 85 år gammel. Selvfølgelig kommer disse hendingene for meg, særlig ved sengetid, og gjør meg urolig. Kanskje sitter det mest i hodet, men det familiære tilsier at jeg gjerne vil bli raskt undersøkt for å få ro i sjela. Vanskelig er det.

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 14. august 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Takk for henvendelsen.

Det er vanskelig å svare på hva vanlig ventetid er. Henvisningen vurderes først og fremst utfra tilstandens alvorlighetsgrad. De som har rett til å bli prioritert skal få nødvendig helsehjelp innen 3 mnd.. Vurderes det slik at man ikke har behov for helsehjelp innen 3 mnd, havner man på vanlig venteliste, og hvor raskt man får time vil avhenge av sykehusets kapasitet. Alle skal få et svar fra sykehuset man er henvist til om man er prioritert eller ikke. Det kan være kortere ventetid hos privatpraktiserende spesialister, men man må påregne å betale noe ekstra. Jeg håper du allerede har fått svar på når du har time, da jeg ser du skulle få det i løpet av juli måned. Hvis ikke vil jeg anbefale deg å kontakte sykehuset direkte, evt ta kontakt med fastlege. Dersom helsetilstanden din forverrer seg i ventetiden på konsultasjon ved sykehuset skal du ta kontakt med fastlege eller sykehuset.

Lykke til!

Hjerte/kar, Rettigheter

Pacemaker og førerkort for lastebil med henger

Hei du, kan man fortsette å kjøre langtransport CE etter at man har operert inn pacemaker? Hilsen ei bekymret dame, :)

Les svaret

Vår ekspert, Ellen Hilde Julsrud, lege svarer

Besvart 14. august 2014
Ellen Hilde Julsrud, lege

Hei og takk for spørsmål!

Ja, det kan man. Men først når man har fått sjekket at alt er ok etter implantasjonen av pacemakeren.

I forhold til om helsekravene for førerkort i klasse 2 og 3, dvs C, C1, D og D1 (med el uten henger, E), henviser jeg til Helsedirektoratets Retningslinjer for Fylkesmennene ved behandling av førerkortsaker (IS-2070). Der står det at pasienter med pacemaker ansees å ha symptomgivende hjertesykdom og dermed ikke lenger oppfyller helsekravene for å inneha førerkort i klasse 2 og 3. Men det kan gis dispensasjon fra helsekravene fra Fylkesmannen. Det avhenger av risikoen for framtidig bevissthetstap, grunnsykdommen og pacemakerens funksjon. Dispensasjon kan først gis når pacemaker er kontrollert, funnet velfungerende etter implantasjon, og at behandlende spesialist mener pacemakeren har eliminert risikoen for bevissthetstap.

For å kunne fortsette å kjøre langtransport etter implantasjon av pacemaker er det viktig at man får en vurdering hos hjertespesialist som skriver en anbefaling om dispensasjon. Dispensasjonssøknad sendes Fylkesmannens kontor i hjemfylket, hvor det vil avgjøres om dispensasjon innvilges. Inntil det er gjort skal man ikke kjøre kjøretøy i klasse 2 og 3. Lykke til!

 

Rettigheter

Medisinsk invaliditet etter hjertetransplantasjon

Hei. Finnes det noen historikk på hva medisinsk invaliditetsgrad vil bli ( i prosent) etter en hjertetransplantasjon ? I forskrift om menerstatning ved yrkesskade av 21.04.1997 er det bare nyre transplantasjon som er nevnt, med en medisinsk invaliditretsgrad 30% til 40%.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. august 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Står ikke den aktuelle tilstanden i invaliditetstabellen er praksis slik at man først ser om et av punktene i tabellen kan anvendes analogisk. Går ikke det ser man på den tabellen de bruker i Sverige eller USA. Den medisinske invaliditeten fastsettes av lege.

Med vennelig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til sykepenger?

Går nå over på arbeidsavklaringspenger etter 50 % sykmelding et år. Søker om uførepensjon. Hva om jeg skulle bli syk? Vil jeg da bli trukket i lønn? Har vel ikke rett til sykmelding før det har gått et halvt år.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 13. august 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Så lenge du mottar AAP har du ikke rett til sykepenger. Men du vil få økt AAP isteden. Her er et eksempel: Du har 50 % AAP og jobber 50 %. Så blir du en periode sykemeldt 100 %. Du får da 100 % AAP.

Får du innvilget gradert uførepensjon vil du ha rett til sykepenger fra arbeidsgiver i arbeidsgiverperioden. Dvs. i inntil 16 kalenderdager av gangen. For å få rett til sykepenger et helt år, må du være helt arbeidsfør i 26 uker. Er du innvilget gradert uførepensjon er det nok at du er arbeidsfør i den reduserte stillingen. Blir du sammenhengende sykemeldt mer enn 16 kalenderdager og det er mer enn 16 dager igjen til du oppfyller 26 ukers kravet, mister du de ukene som er opptjent og må starte opptjeningen på nytt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Aldersgrense ved lungetransplantasjon

Er snart 60 år og har fibrotiske lunger. Har god utdanning, jobb, familie og mange interesser, men sliter etter hvert med å henge med i de fleste daglige aktiviteter. Vil ha behov for nye lunger om ikke mange år, men hørere at det er aldersgrense på lungetransplantasjon i Norge og det til og med en grense på utrolige 60 år. Denne aldersgrensen gjelder ikke for noen andre organer en måtte ha behov for og ingen andre land har en slik aldersgrense. Er ikke dette norsk alders diskriminering? En er vel ikke gammel (medisinsk sett) når en er 60 år, er en det? Har ikke feilet meg noen ting ellers, bortsett fra lungene, i hele mitt liv og har en ellers godt fungerende kropp og andre organer fungerer godt. Kan en som norsk søke om transplantasjon i andre land? Skjønner godt at det ikke er organer nok til alle og at en derfor kan risikere å dø på venteliste, men å ikke få mulighet for å komme på en venteliste i det hele tatt fordi en er blitt 60 år virker for meg som å skulle tilhøre tidligere historiske tider. Skjønner at det handler om prioritering, men det er jo ikke nok av andre organer til alle heller, men det opereres ikke av den grunn med en slik aldersgrense. Er det rart at jeg undres og også føler meg litt støtt?

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 16. juni 2014
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei og takk for spørsmålet!

Det er riktig at man i Norge opererer med denne aldersgrensen. Det er nok fordi man likevel vil prioritere et svært begrenset tilbud av lunger til de som fortsatt er blant de "yngre". Jeg er enig med deg i at 60 år ikke er gammelt og at mange fortsatt er spreke til de er langt eldre enn det. Jeg kan godt forstå din frustrasjon. Når det gjelder søknad til andre land er det nok ikke noe som den norske staten vil betale for, særlig ikke hvis dette er et tilbud som man ikke gir i Norge. Men det beste svaret her får du nok ved å henvende deg til Rikshospitalet direkte.

Vennlig hilsen

Olav Kåre Refvem

Rettigheter

Rett til sykemelding når jeg skal på rehabilitering?

Hei.
Jeg har nettopp fått diagnosen kols og legen min skal søke meg inn på glittreklinikken. Får jeg sykemelding under dette oppholdet på 4 uker?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. mai 2014
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du har rett til sykemelding når du skal til rehabilitering på Glittreklinikken.

Med vennlig Atle Larsen