Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Dekning av utgifter til tannbehandling i forbindelse med hjerteoperasjon

Har anfallsvise hjerteflimmer. Har hatt en ablasjon. Ble noe bedre. Skal ha ny ablasjon innen april på Rikshospitalet. Er nå igang med omfattende tannbehandlinger pga stadige betennelser/infeksjoner. Må derfor også operere ut implantat/hjørnetann i overkjeven. Har periodontitt. Øvrige diagnoser: Fatlege mistenker sicca syndrom (tørre øyne + nunntørrhet). Øsofagitt. Pneumokokkvaksinert. Har jeg med bakrunn i mine hjerteproblemer/forestående ablasjon rett til dekning av tannutgifter i henhold til forlketrygdloven § 5.6 med bakgrunn i infeksjonsforebyggende behandling ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skal du få dekket utgifter til infeksjonsforebyggende behandling i forbindelse med hjerteoperasjon, må du ha en henvisning fra sykehus. Det er henvisningen som utløser rett til dekning av utgiftene. Dersom du må fjerne tenner som ledd i den infeksjonsforebyggende behandlingen, får du også noe stønad til nødvendig rehabilitering.

Du må altså ta dette opp med behandlingsstedet.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge

Kols og ubehag i brystet.

"Tilfeldig" konstatert kols grad 2, i starten på nivå 2, i høst 2014. Oppdaget ved øre-nese-hals-undersøkelse, henvist av fastlege, pga. hatt puss i bihulene veldig lenge. Nå går jeg på to ukers Doxylin etter ifølge fastlege å ha fått konstatert "vanlige forkjølelsesbakterier" i pusset (bakterieprøve av pusset ble etter ønske fra meg endelig analysert) - skjønt det står i pakn vedlegget at forkjølelsesbakterier ikke reagerer på Doxylin?? ... Hadde ørebetennelse sept. 2014, fikk tre dager Apocillin da, har hatt øresus (mer dur enn sus) siden dette, aldri hatt det før, durer på begge sider, men virker som venstre øre er "mer galt med enn det høyre". Virker som en propp, det kan "ploppe" litt i trommehinna. Er ikke "tett i nesen", har ikke pustebesvær, men kan fornemme "et slags trykk i brystet/halsen" og hjertet føles urolig eller litt udefinerbare symptomer.

Jeg ble i 2013 utredet for epilepsi, mistet førerkort, fikk det tilbake "for godt" nå etter ett års prøvetid. (Historikk: Cancer rektii operasjon 1998, ble frisk, ellers ikke noe spes. sykdom) I noen år hatt udefinerbare svimmelhetsfornemmelser som ble tolket som "bevissthetsforstyrrelse" av legen(e), bl.a. fordi min mor hadde epilepsi som barn. Men jeg har aldri "falt ut", mistet bevisstheten. Nå tolkes fornemmelsene som slitenhet/stress, men jeg vet ikke ...

Kan det ha med kols å gjøre? Hadde døgn-ekg for ett år siden, hadde da en snittpuls på 98 det døgnet, ved ett eneste tilfelle puls på 240 (en stund etter ankomst på jobb, kl. 08.30) det ble siden sagt/skrevet at alt dette var "ingen arytmi av relevans". Hadde ved ett tilfelle lavt stoffskifte på en av to blodprøver, og fikk Levaxin av fastlege, men stoffskiftet var normalt neste gang, og øre-nese-spesialist sa jeg ikke skulle bruke Levaxin som følge av den prøven, måtte ta flere i så fall, spesialisten medisinerte ikke etter den prøven som ble tatt, så jeg lot være å ta Levaxin ...

Hva råder du/dere meg til å få for slags undersøkelser? Hva skal jeg være oppmerksom på? Jeg er kvinne, født 1953, jobbet i 45 år i år, mest heltid, ett barn f. 1975. Ser for meg å jobbe ca. tre år til, til 65 år.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Din kols synes å være av lett grad og har trolig ikke gitt deg så mye symptomer. Imidlertid er det ikke uvanlig at det er flere infeksjoner i luftveiene ved kols. Kols medfører en irritasjonstilstend i slimhinnen på innsiden av bronkiene. Ofte skjer det tilsvarende i slimhinnen i nese og bihuler. Det kan kanskje forklare at det blir dårligere avløp for sekretet fra bihulene og trolig også ubehag med undertrykk og rare lyder fra mellomøret. Øre/nese/halslegen vil nok vurdere dette og eventuelt gi deg medisin som kan redusere disse plagene.

Ubehag i brystet er ikke alltid lett å forklare, men det viktigste er at du til vanlig har regelmessig puls og ikke blir verre ved fysiske anstrengelser. Det kan noen ganger være betinget i muskestramninger i brystkassen. Jeg går ut fra at EKG er normalt. Ellers vil en lungetest før og etter en kolsmedisin kunne avsløre om det kan ha noen verdi å prøve dette.

Lykke til!

Rettigheter

Arbeidsavklaringspenger i påvente av rehabiliteringsopphold

Jeg har gått sykemeldt 1 år. Har kols og diabetes. Vil jeg har rett på arbeisdavklaringspenger i påvente av inntak på Nærland?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Ja, du vil kunne oppfyller vilkårene for å få AAP. Men det kan ha betydning hvor lenge du må vente før du kommer til Nærland. Samtidig kan annen behandling med sikte på bedring av arbeidsevnen gjøre at du uansett skal ha AAP både før og etter et opphold på Nærland.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Særfradrag

Hei uføretrygdet og ene forsørger for ektefelle og 2 barn undet 18 år samlede inntekt er kr 329500.Hvor mye blir det i særfradrag. skattetrekket er 35% etter tabell 7200. på forhånd takk

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Særfradrag for uførhet er opphevet fra i år. Nå er det de vanlige skattereglene som gjelder. Dvs. reglene for skatt på lønnsinntekt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Tilrettelegging og oppsigelsesvern

Hei Atle, jeg hadde et hjerteinfarkt sommeren 2014 (med påfølgende 100% sykmelding og rehabilitering). Etter rehab. opphold sykmeldte legen meg først 40% og deretter 20%. Dette fungerte ikke i jobbsammenheng og jeg har nå valgt å ikke ta imot ytterligere sykmelding og er tilbake i arbeid på full tid. Delvis sykmeldinger var ment for å kunne trene meg opp fysisk, men sikkert også for å få en rolig start i jobben etter hjerteinfarktet og 5 mnd. 100% sykmelding - var sliten etter mange års krevende og stressende liv, med et påbegynnende infarkt. Er på ingen måte 100% frisk igjen, men jeg spiser sunt, trener og arbeider som best jeg kan. Ba tidlig min leder (bedriften er en IA bedrift) hjelpe til med tilrettelegging og tilpasning av arbeidet (som f. eks. oppdatere meg faglig, begrense oppgavene og møter, slik at det var mulig å gjennomføre det innenfor 60 og 80 % arbeidstid). Dette bidro de ikke til (mine henvendelser og forespørsler ble ignorert) og etter å brakt det videre oppover i ledelsen og personal avdelingen, endret de nå stillingen min, uten å konferere med meg. Den «nye» stillingen er ikke godt definert og oppgavene er delvis av en slik art at de ikke er permante (bl.a. et begrenset interntprosjekt - 3 - 4 mnd.). Bedriften ber også om at jeg arbeider 1 dag eller 2 pr. uke utenfor fast arbeidsted (noe som medfører ca. 2 timer ekstra reise pr. dag). Jeg er stresset på at de endrer på stillingen min uten en dialog og ser ikke hvordan dette skal bedre min helse, senke stress nivået og bedre selve jobbsituasjonen. Skal selvsagt utføre arbeidet og dagene utenfor fast arbeidsted som jeg blir pålagt, det er mest endringen uten dialog og det at det er en midlertidig endring som stresser meg. Jeg er redd for å bli skjøvet tilside, sitte i en midlertidig stilling som enkelt kan fjernes, med påfølgende oppsigelse (nedbemanning er sannsynlig ila. 2015 uansett). Jeg er redd for å ikke få nytt arbeid pga. alder og sykdom og har ikke noe ønske om å ende opp som NAV klient, det seg være som arbeidsøker eller ufør. Har jeg noen rettigheter eller muligheter (også i forhold til at det er en Inkluderende Arbeidsliv bedrift) og har du noen råd om hvordan jeg bør forholde meg til dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. mars 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven § 26 har arbeidsgiver en omfattende tilretteleggingsplikt:

"Arbeidstakere og arbeidssøkere med nedsatt funksjonsevne har rett til egnet individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. Ved vurderingen av om tilretteleggingen innebærer en uforholdsmessig byrde skal det særlig legges vekt på tilretteleggingens effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer, de nødvendige kostnadene ved tilretteleggingen og virksomhetens ressurser."

Arbeidsgiver plikter å prøve ut relevante tilretteleggingstiltak. At de er IA-virksomhet skjerper dette kravet.

Etter § 5 er det også forbudt å behandle deg dårligere fordi du er hjertesyk:

"Diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne er forbudt. Forbudet gjelder diskriminering på grunn av faktisk, antatt, tidligere eller fremtidig nedsatt funksjonsevne. Forbudet gjelder også diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne hos en person som den som diskrimineres har tilknytning til.

Med diskriminering menes direkte og indirekte forskjellsbehandling som ikke er lovlig etter § 6 eller § 7. Med direkte forskjellsbehandling menes en handling eller unnlatelse som har som formål eller virkning at en person blir behandlet dårligere enn andre i tilsvarende situasjon, og at dette skyldes nedsatt funksjonsevne. Med indirekte forskjellsbehandling menes enhver tilsynelatende nøytral bestemmelse, betingelse, praksis, handling eller unnlatelse som fører til at personer stilles dårligere enn andre, og at dette skjer på grunn av nedsatt funksjonsevne."

Mener du at nye arbeidsoppgaver og måten dette er håndtert på fra arbeidsgiver, har sammenheng med din helsesituasjon, kan dette være brudd på § 5.

Jeg forstår det slik at du er fast ansatt. At arbeidsoppgavene er nye og midlertidig har mindre betydning for oppsigelsesvernet ditt. En oppsigelse må oppfylle de saklighetskrav som arbeidsmiljøloven og rettspraksis oppstiller.

Når en virksomhet nedbemanner fastsetter man gjerne nærmere kriterier for utvelgelsen. For eksempel ansiennitet. Det skal mye til for at din helsesituasjon vil være saklig grunnlag for en oppsigelse nå. Særlig om arbeidsgiver ikke har oppfylt tilretteleggingsplikten. Skulle du bli oppsagt er det viktig å se nøye på den begrunnelsen som gis. Synes oppsigelsen reelt sett å være knyttet til din helsetilstand, er det altså mye som må avklares før du eventuelt må godta den.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

 

Lunge

Lungekreft og østrogen

Lungekreft og østrogenbruk. Da lungekreft ble diagnostisert, ba lungelegen om at jeg sluttet med østrogen før operasjonen. Har aldri røykt, er 64 år gammel. Jeg vet om sammenhengen mellom brystkreft og østrogen, men gynekologen har aldri hørt om en sammenheng mellom lungekreft og østrogen. Jeg er i faresonen for osteoporose, er plaget med nattesvette og skulle gjerne begynt med østrogen igjen. Det er 8 mnd siden operasjonen, og jeg har ikke behøvd cellegift eller stråling. Er i fin form, trener og er aktiv

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ingen kjent sammenheng mellom lungekreft og østrogenbehandling. Jeg tror heller legen ønsket å redusere faren for trombose og lungeemboli i forbindelse med tiden etter lungeoperasjonen. Når operasjonen er kommet på avstand og du er kommet i god fysisk aktivitet igjen, bør du kunne ta kontakt med din fastlege for eventuelt å sterte opp igjen med medisin for å forebygge osteoporose.

Lunge

Ettervirkninger etter lungeemboli?

Jeg er en jente på 20 år, og har hatt lungeemboli. Jeg har lest at man blir fort frisk igjen, men det har ikke jeg blitt. Etter 1 år nå, så sliter jeg fortsatt veldig, er mye syk, og immunforsvaret funker ikke. Det stikker og verker i lungene bare jeg går en tur, og når jeg puster godt inn så stikker det veldig i lungene. Greien er at jeg var kjapt ut i full jobb etter sykehusoppholdet, og husket ikke alltid å ta medisinen hver dag. Fastlegen min vet ikke hva det kan være og jeg vet ikke hva jeg kan gjøre, jeg har tatt nye røntgenbilder, men de viser ingenting. Vet du hva jeg kan gjøre? Hva som kan være galt? Jeg er alt for ung til å være så syk hele tiden. Mvh Frustrert.

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Det er ikke mulig å svare eksakt på ditt spørsmål. Oftest vil plagene etter lungeemboli gå greit tilbake, men dette kan variere noe. Et vanlig røntgenbilde vil nok ikke vise noe sikkert, og kan ikke si om dine nåværende plager skyldes ettervirkningene av lungeemboli. Jeg tror det vil være lurt å komme til en lungespesialist som kan undersøke deg med mer omfattende lungetester og eventuelt mer spesielle røntgenundersøkelser. Så håper jeg det er mulig å komme til en avklaring. Lykke til!

Lunge, Allergi

Lungereaksjon på Furadantin?

Hva er symtomene på furudantinallergi ? Jeg fikk Furadantin da jg hadde urinveisinfeksjon , tok ein heil kur. Jeg vart sengeliggene ei heil uke og hadde litt smerte i ene lunge,og feber,men innbilte meg att det var influensa da dette gikk i nærmiljøet. Etter ein mnd fikk jeg urinveisinf igjen,mn etter jeg tok andre pillen var jeg syk igjen,og forstod da att dette skyldast furadantinkuren,og som jeg ikke tålte. Var hos lege,og vart henvist til øre/nese/hals på sykhuset. Der vart jeg fortalt att de var nåkk en allergisk reaksjon jeg hadde fått siden jeg ikke tålte desse tabl. Dette er nå to år sidan,og jeg har ikke fått noe oppfølging,og seier bare att dette vil forsvinne selv. Men jeg har no en rar følelse i ene lunga og er stiv der og litt verk. Jeg føler jeg blir ikke hørt, og vet ikke hva jeg skal gjøre. Føler att lunga er stiv, og jeg har hele tiden også hatt tørr, brennende tunge/ hals. Jeg er 53 år . Håper du kan gi meg eit svar hva dette muligens kan være. Hva er symtomene på allergi av den medisinen? Heidi

Les svaret

Vår ekspert, Olav Kåre Refvem, Overlege svarer

Besvart 02. mars 2015
Olav Kåre Refvem, Overlege

Hei, og takk for spørsmålet!

Furadantin kan i enkelte tilfeller gi reaksjoner fra forskjellige organer. Lunger kan også angripes, enkelte ganger med akutt reaksjon, men vanligvis etter lengre tids behandling. Da er det vanlig at begge lunger affiseres. Den viktigste reaksjonen er lungefibrose. Det kan eventuelt påvises ved spirometri (lungefunksjonstest) og andre lungetester. Røntgenbilde av lungene må også tas, eventuelt CT-undersøkelse, for å sjekke mulige lungefortetninger. Imidlertid vil det ved lungeaffeksjon vanligvis utvikle seg kortpustethet ved mindre anstrengelser som et viktig symptom, samt tørrhoste.

De vanligste allergireaksjoner vil ofte forløpe med hudutslett som forsvinner i løpet av noen dager etter avsluttet behandling.

Det angis at bivirkningene av Furadantin vanligvis forsvinner i løpet av ganske kort tid etter at man slutter med medisinen. Det er også mulig at en stivhetsfølelse på den ene siden kan ha andre årsaker, for eksempel stram muskulatur. Men hvis plager vedvarer er det vanlig å undersøke med et røntgenbilde av lungene og lungefunksjonstester.

Lykke til!

Rettigheter

Hva blir samlet uføretrygd fra KLP og folketrygden?

Ansatt I kommune, søkte uførepensjon nov 14, Har 36 års medlemskap I klp, sist registrerte årslønn var 365700 fikk I dag brev fra klp at jeg var innvilget midlertidig uførepensjon fra klp, er dette det beløpet jeg også vil få I uførepensjon, eller er det også noe fra folketrygden ? Tar det da lang tid da før ting er I orden? Hilsen litt " forvirret".

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 28. februar 2015
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

KLP innvilger midlertidig uførepensjon når du mottar arbeidsavklaringspenger (AAP) fra Nav. Samlet ytelse skal da bli uførepensjon fra KLP + AAP. Er du ikke innvilget AAP fordi uføregraden din er lavere enn 50 %, får du kun uførepensjon fra KLP.

Innvilger Nav deg uføretrygd, får du i tillegg uførepensjon fra KLP. Også her kan uføregrad lavere enn 50 % gjøre at du kun får varig uførepensjon fra KLP.

Slik beregnes pensjonen fra KLP om du har 100 % AAP eller uføretrygd fra Nav:

Av inntekt på inntil 6 G (530 220) får du i tillegg til ytelsen fra folketrygden 3 % av lønn. Av inntekt som overstiger 6 G får 69 % av lønn. I tillegg får du et standard tillegg på 25 % av G, men maksimalt 6 % av lønn.

Du får altså en total ytelse på 69 % av lønnstapet ditt + et tillegg.

Me vennlig hilsen Atle Larsen