Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Rettigheter

Uføretrygd utenfor Norge

Hva skjer om man flytter til et annet land i Europa og har ung uføretrygd. Får man med seg uføretrygden og eventuelt hvor mye av trygden.?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du får ikke med deg ung uførtillegget ved flyttning til utlandet. Du får med deg minsteytelsen eller noe mer om beregning av uføretrygd basert på egen inntekt gis høyere ytelse.

Lunge, Rettigheter

Konstatering av yrkessykdom

I forbindelse med yrkesskadeerstatning har jeg et spørsmål om hvordan jeg skal gå videre med saken når siste arbeidsgivers forsikringsselskap har satt et annet konstateringstidspunkt for yrkessykdommen enn NAV. NAV har godkjent yrkesskadeerstatning med konstateringstidspunkt oktober 2016. Forsikringsselskapet mener at det er forrige arbeidsgivers forsikringsselskap som skal behandle saken, da deres rådgivende lege mener jeg oppsøkte lege for astmasymptomer i 2011, som senere viste seg å være KOLS.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

 

Hei,

Hva som er konstateringstidspunkt fremgår av yrkesskadeforsikringsloven § 5:

Forsikringsgiveren til den arbeidsgiver som skadelidte har når skaden eller sykdommen blir konstatert, er ansvarlig for å utbetale erstatning etter loven. Dette gjelder selv om skaden må anses forårsaket mens arbeidstakeren var i tjeneste hos en annen arbeidsgiver. En skade anses konstatert på det første tidspunkt da skadelidte enten

a) døde av skaden eller sykdommen uten å ha søkt legehjelp,
b) første gang søkte legehjelp for skaden eller sykdommen, eller
c) første gang meldte krav til forsikringsgiveren på grunn av skaden eller sykdommen.

Dersom arbeidstakeren ikke lenger er i arbeid, svarer forsikringsgiveren til arbeidstakerens siste arbeidsgiver

Etter folketrygdloven kan tidspunktet være noe annerledes:

For en yrkessykdom settes skadetidspunktet til første besøk hos lege som fører til at sykdommen blir konstatert. Dersom den skadelige påvirkningen er opphørt når sykdommen blir konstatert, fastsettes skadetidspunktet til den siste dagen vedkommende var under skadelig påvirkning i arbeidet.

Spørsmålet er da hva Nav har lagt til grunn i sin vurdering når de kommer til 2016 og ikke 2011. Om tidspunktet settes til 2011 eller 2016 i forskringssaken, trenger ikke det ha noen betydning for erstatningen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Støtte til Jonas maske

Hei. Er det mulig å søke om støtte til enklere hjelpemidler (https://www.nav.no/rettskildene/Rundskriv/5-22-bidrag-til-spesielle-form%C3%A5l) for å kjøpe jonasmaske når man har kols og astma?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det gis ikke bidrag etter folketrygdloven § 5-22 til kjøp av Jonas maske.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Bistand fra NAV

Er 59 år,fikk operert inn hofteprotese i mai.Sa opp jobb i kommunen da jeg ikke kunne jobbe i barnehage lenger.sluttet uten oppsigelsestid!!!har jeg noen rettigheter ovenfor NAV? Kan jeg søke uføretrygd? Vil uansett ta ut pensjon ved fylte 62 år. Takk for svar

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ha krav på bistand fra Nav. Hvilken type bistand tar Nav stilling til etter at de har vurdert ditt behov. Aktuell tiltak kan være arbeidsformidlingsbistand og kvalifiseringstiltak som kurs, arbeidspraksis etc.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Rett til informasjon fra sykehus

Kva rettigheter har ein som pasient når det gjeld informasjon når ein er innlagt på sjukehus angånde informasjon om og rundt sjukdommen ein er innlagt for? informasjon på sjukehus om start av ny medisin og kvifor ny medisin skal brukast sett i samanheng med den sjukdommen ein er innlagt for? Har eit sjukehus ein sjølvstendig informasjonsplikt overfor ein pasient, uavhengig av annan informasjon frå annan instans eller sjukehus? Eg lurer litt på dette,då min erfaring seier at slik info er så ymse.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 18. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter pasient- og brukerrettighetsloven skal du få all relevant informasjon knyttet til helsehjelpen du mottar. Dette omfatter alle de punktene du tar opp. Et sykehus skal informere om den delen av helsehjelpen de selv har ansvaret for. Ser de at det også er annen informasjon som er av betydning for pasient/pårørende, skal de opplyse om hvem som kan gi slik informasjon. Har sykehuset opplysninger fra en annen instans som det er viktig at pasienten blir informert om, skal de enten selv informere eller be pasienten ta kontakt med den aktuelle instansen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sosialstønad

Person har psoriasisartritt og ryggskade. Ingen diagnose på noe av det er gått igjennom som grunnlag for aap. Vedkommende har levd på sosialen i flere år. Sosialen gir ingenting ekstra, hverken til internett eller bolig, eller annet. Hva mener du om det ? De kjenner personens helseutfordringer.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 17. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Vilkårene for å få AAP er at arbeidsevnen på grunn av sykdom, skade eller lyte er nedsatt med minst 50 %. I tillegg må det foreligge behov for behandlingstiltak eller arbeidsrettede tiltak for å beholde eller få egnet arbeid. Nav må denne saken mene at ikke alle vilkårene er oppfylt. Uten å vite hva Nav har basert sin vurdering på, er det ikke mulig å vurdere grunnlaget for avslaget på AAP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Flytting og støtte fra Nav

Kan jeg flytte til en annen kommune selv om jeg får penger av nav i den kommunen jeg bor i nå ?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 16. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis du får penger fra NAV Stat (gjennom folketrygden) skal ikke det opphøre fordi du flytter. Mottar du økonomisk sosialhjelp fra kommunen, vil du måtte søke den nye kommunen om tilsvarende stønad. De kan komme til at du ikke har krav på økonomisk sosialhjelp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Skjult funksjonshemming

hva betyr Skjult funksjonshemming

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Skjult funksjonshemming eller usynlig funksjonshemming som det også kalles, er når det ikke er synlige tegn på at en person har nedsatt funksjonsevne. Mange hjertesyke vil for eksempel ikke ha klare ytre tegn på sin sykdom, mens det for en rullestolbruker er motsatt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Jobbe 50 prosent før AFP

I mai 2017 fikk jeg hofteprotese, var sykemeldt vel ett år før jeg starta i redusert stilling. Nå i skal jeg ta den andre hofta, og regner med å gå ut i jobb etter 3 mnd. jeg søker da å ta ut AFP , er 62 år i juni.

Må jeg jobbe 100% eller holder det at jeg er ute i jobb feks 50%? jeg jobber i staten.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 12. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

For afp i offentlig sektor er kravet at du ikke er sykmeldt på uttakstidspunktet. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger fra nav i 80 % stilling

Man blir 100 % sykemeldt i en 80 % stilling (hvor man jobber fast 4 dager i uka). Egenmelding er brukt opp. Utbetaling fra NAV vil jo da for 1 kalenderuke være tilsvarende lønn for 4 dager. Men når man skal se på "konto" man har for sykepenger hos NAV siste 3 år så er det 248 dager (52 uker). For denne uka man da er sykemeldt; vil NAV regne det som om man har brukt opp 4 sykepengedager, eller 7 sykepengedager for en kalenderuke?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 10. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Sykmeldingsgrad har ingen betydning for beregning av antall sykepengedager per uke. Om du er sykmeldt 20 %, 50 % eller 100 %, trekkes samme antall dager fra sykemeldingskonto. At stillingsbrøken din er lavere enn 100 % har heller ingen betydning.

Med vennlig hilsen Atle Larsen