Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Lunge, Rettigheter

Støtte til trening ved yrkessykdom

Jeg har fått kols og den er godkjent som yrkessykdom i NAV. Har jeg rett til økonomisk støtte til trening.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du skal da ikke betale egenandel hos fysioterapeut som har avtale med kommunen. Du får ikke støtte til trening på vanlig treningssenter.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Ettervirkninger av sykdom og operasjon

Hei! For ca. 3,5 år siden ble jeg operert for utposing på aorta og reparasjon av aortaklaff i relativt ung alder . Jeg kom meg raskt tilbake i arbeid, men har i tiden frem til nå merket at kroppen ikke er den samme lenger (ettervirkninger etter operasjonen). Jeg har fått liten eller ingen forståelse fra arbeidsgiver om at kroppen ikke fungerer like godt som før på tross av at jeg prøver å gjøre mitt beste på jobben (jeg har en fysisk tung utejobb). I tillegg har det tatt litt tid å finne medisiner som fungerer for meg. Finnes det noen rettigheter for personer som meg som sliter med ettervirkninger etter en alvorlig sykdom og stor operasjon i dagens samfunn? Mvh "Ung hjertepasient"

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter likestillings- og diskrimineringsloven har arbeidsgiver en omfattende tilretteleggingsplikt. Se § 22:

Arbeidstakere og arbeidssøkere med funksjonsnedsettelse har rett til egnet individuell tilrettelegging av ansettelsesprosess, arbeidsplass og arbeidsoppgaver, for å sikre at de kan få eller beholde arbeid, ha tilgang til opplæring og annen kompetanseutvikling samt utføre og ha mulighet til fremgang i arbeidet, på lik linje med andre.

Retten gjelder tilrettelegging som ikke innebærer en uforholdsmessig byrde. I denne vurderingen skal det særlig legges vekt på

a) tilretteleggingens effekt for å fjerne barrierer for personer med funksjonsnedsettelse
b) kostnadene ved tilretteleggingen
c) virksomhetens ressurser

Manglende tilrettelegging kan påklages til Diskrimineringsnemnda

Er det ikke mulig å tilrettelegge og arbeidsgiver heller ikke har annet mer egnet arbeid å tilby, kan du ha krav på bistand fra Nav. Hvor omfattende bistand du kan få beror på hva Nav mener du har behov for. Men Nav kan gi bistand til alt fra arbeidspraksis til opplæring og utdanning. Her finner du mer informasjon: arbeidsavklaringspenger

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Kols og uføretrygd

Hei! Jeg er snart 60, kvinne. Jobber i barnehage. Vært sykemeldt i 10 mnd. Har kols grad 3. Kan ikke gå tilbake til nåværende jobb, på grunn av smitte og sterkt nedsatt fysisk kapasitet. Alt er prøvd ut med tilrettelegging fysisk på jobb. Har selv sagt opp 20 % av stillingen min for noen år tilbake.

Spørsmålet mitt er: kan jeg søke uføretrygd direkte eller AAP først? Si opp stillingen min og friskmelde meg til Nav? Har to spesialistuttalelser som understøtter uføretrygd.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 03. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

 

Hei,

Du bør ikke søke uføretrygd direkte. I folketrygdloven § 12-5 står:

Med mindre åpenbare grunner tilsier at arbeidsrettede tiltak ikke er hensiktsmessige, kan uføretrygd bare gis dersom vedkommende har gjennomført eller har forsøkt å gjennomføre individuelle og hensiktsmessige arbeidsrettede tiltak uten at inntektsevnen er bedret.

Avtalt et møte med Nav hvor det kan planlegges en avklaringsprosess fremover.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Sykepenger

Når det gjelder sykepenger fra NAV, så har man jo en "konto" på 248 dager (52 uker) basert på de siste 3 årene. Og retten til sykepenger fra NAV opphører når man har brukt 248 dager. For å få retten til sykepenger fra NAV igjen, så må man være i jobb 26 uker uten sykdom (evt. sykepenger fra arbeidsgiver medregnes ikke her). Men så til spørsmålet; hvis man har en 80 % stilling, og jobber fast 4 dager i uka. Hvis man så får sykepenger fra NAV i 2 hele kalenderuker. Regnes det da som om man har brukt 8 dager fra "kontoen" (som er det man ville jobbet over 2 uker i 80 % stilling), eller regnes det som om man har brukt 10 dager sykepenger som tilsvarer en 100 % stilling? Eller 14 dager som faktisk er antall dager på kalenderen for 2 uker.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 02. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Om du er sykmeldt 100 %, 80 % eller 20 %, forbruker du akkurat like mange sykepengedager per uke.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter, Allergi

Forstøverapparat for barn

Kan man få forstøver med saltvannsløsning dekket til baby uten å fått satt diagnose? Baby har astma tendenser men ikke fått diagnose ennå ettersom at den ikke er utviklet helt enda, men blir gradvis værre. Lege mener det kan hjelpe men mener vi må kjøpe selv.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Mener lege det er indikasjon for bruk av forstøverapparat, kan legen rekvirere dette fra hjelpemiddelsentralen.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AAP

Jeg har arbeidet som sykepleier 100% stilling fra 1989. Jeg har vært 25 % ufør gjennom KLP fra 2006, uførgraden ble økt til 40% i 2011. Ble igjen syk november 2017 og har nå søkt Avklaringspenger. Hvordan vil de regne ut hva jeg vil få utbetalt.Hvilke ytelse skal jeg søke KLP nå? Vil NAV regne utfra min 100% stilling eller fra den 60 % stilling jeg har nå. Takker for svar , men synes det er vanskelig å forstå, når det er så mye utregninger med prosenter og G er.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Beregningsgrunnlaget for AAP er din faktiske arbeidsinntekt. Du må være minst 50 % arbeidsufør. Dette beregnes i forhold til 100 % stilling. Pensjonen fra KLP inngår ikke i beregningsgrunnlaget. Hos KLP kan du søke om midlertidig uførepensjon for den delen som er utover allerede innvilget varig uførepensjon.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Lunge, Rettigheter

Stønader ved kols

Hei, det er blitt konstatert kols hos meg I fjor. jeg er 44 år gammel, har jeg rett for stønad fra nav og hvilken og evt. framgangs møte å søke om dette?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 01. oktober 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hvis ikke din lungesykdom er godkjent som yrkessykdom, er det kun de vanlige reglene som gjelder for dekning av utgifter til medisiner etc. Jeg antar for eksempel at medisinene du får er på blå resept.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Frivillig medlemskap i folketrygden

Inngrep av en slik art er det dyrt, Medlem av nav internationally. Betaler de for det? Mwh hilsen bekymret

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 26. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Jeg har for få opplysninger til å gi et utfyllende svar. Men frivillig medlemskap i folketrygden kan gi rett til dekning av helseutgifter, herunder behandling.

Her finner du mer informasjon: utland

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Førerkort og ICD

Hei, for 3år siden fikk jeg hjerte innf og stans ,fikk satt inn 3 stent og ICd ,har fungert meget bra etter dette.får førerkort for et og et år 2 siste år ,kan jeg få for lengre perioder ?fastlegen var usikker.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei, 

Svaret beror på flere faktorer. Det enkleste er derfor at du leser det som står i Helsedirektoratet sin veileder om førerkort om ICD. Se punkt 11.3.

veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

 

Lunge, Rettigheter

Avslag på søknad om rehabilitering

Hei Har rettighetene for rehab. blitt forandret idet siste? ReHR Henvisnimgsmottak Midt-Norge har avslått mine søknader om rehab. i 2018,både til Røros og Gardemoen. Dette gikk så langt att anke gikk til Fylkesmannen i Trøndelag. I svaret fra fylkesmannen er det en del som jeg lurer på. Vedr.§ 2.1b andre ledd a: pasienten med det unntaket som er nevnt i §-3 andre ledd,kan ha forventet nytte av helsehjelpen. b: de forventede kostnader står i et rimelig forhold til tiltakes effekt. Etter Fylkesmannen sin vurdering har jeg en kronisk tilstand og de med kroniske smertetilstander/tilstander i utgangspunktet ikke gir rett til rehablitering i spesialhelsetjenesten Dette jamfør prioriteringsveilederen for fysikalsk medisin oh rehablitering. Fylkesmannen anbefaler att jeg tar kontakt med rehabliteringskordinaten i min komune for videre oppfølging,noe som ikke finnes. Jeg må kjøre 4mil en vei til godkjent trening,noe jeg har gjort 1 til 2 gange r i uken ,de siste 2 til 3 år. Fylkesmannen ser at jeg har hatt god nytte av rehabliteringen tidligere,men at det ikke gir automatisk godkjenning for videre rehablitering. Konklusjon :Du har ikke rett til nødvendig helsehjelp i form av spesialisert rehablitering med tverrfaglig oppfølging,§§ jf,pasient og brukerrettighetsloven §§ 2-1 b og prioriteringsforskriftene § 2. Er dettte riktig? Dette er jo en ganske klar beskjed om att rehab i vår gruppe er vekkastede penger. Samtidig får jeg beskjed fra lokalsykehuset, att vi som har kols 3-4 kun får kontroll en gang i året.(halvår tidligere) Forbedrinspotensialet var visst for lite. De sa de hadde fått beskjed fra Helsedirektoratet. Jeg har selv en kols 3+ og bruker CPAP nødvendig bruk av denne ble oppdaget på Glittre.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Det er ingen endringer i regelverket. Prioriteringskriteriene det vises til er de samme vi har hatt i mange år. I ditt tilfelle er konklusjonen at du ikke oppfyller disse kriteriene for å få helshjelp gjennom spesialisthelsetjenesten. Når du heller ikke fikk medhold hos Fylkesmannen, er dessverre avslaget endelig for denne gang. Skulle helsetilstanden din endre seg, kan det være grunnlag for søke på nytt. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen