Hopp direkte til innhold

Spør eksperten

LHLs eksperter svarer på dine spørsmål om hjerte- og lungesykdom, hjerneslag, kosthold, astma, allergi, eksem, inneklima, sykdomsmestring og pasientrettigheter.

Er spørsmålet ditt kanskje allerede besvart?

Sist besvarte spørsmål

Hjerte/kar, Rettigheter

Sykepenger som selvstendig næringsdrivende

Hei. Min mor 62år er selvstendig næringsdrivende terapeut uten forsikring. Har hun rett på sykepenger eller stønad etter slag?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Hun kan ha rett til sykepenger fra dag 17. Det forutsetter at hun hadde inntekt på sykmeldingstidspunktet som gir rett til sykepenger. Sykepengene utgjør 65 % av sykepengegrunnlaget. Hadde hun tegnet tilleggsdekning for sykepenger i trygden, kan hun ha rett til 65 % eller 100 % fra første dag. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Beregning av sykepenger

Hei. Jeg var sykemeldt i ett år og fikk utbetalt en dagsats på 1485kr basert på årslønn på 560.000kr. Nav mente at de ikke kunne regne med ikke pensjonsgivende inntekt så da fikk jeg basert på ca. 390.000kr. Og nå mottar jeg Aap og får en dagsats på 1470kr. Det er 15kr mindre enn da jeg mottok sykepenger. Spørsmålet mitt er , kan nav ha gjort en stor feil ved beregningen av min sykepenger pg at jeg fa krever penger av dem? Siden de mener at aap beregnes av 66% , mens sykepenger er 100%! Blir forvirret av nav. Fikk et vedtak brev der det stod at aap er beregnet på bakgrunn av årsinntekt 560.000kr og får 66%. Da har de jo tatt med ikke pensjonsgivende inntekt også?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 24. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnlaget for beregning av sykepenger for arbeidstakere er aktuell ukeinntekt omregnet til årsinntekt. Det er kun pensjonsgivende inntekt som inngår i beregningsgrunnlaget. AAP beregnes ikke av aktuell ukeinntekt, men av inntekten året før du ble sykmeldt eller gjennomsnittet av de tre siste årene. Både for sykepenger og AAP er beregningsgrunnlaget i folketrygden inntil 6 G (581 298). Sykepenger 100 % og AAP 66 % av grunnlaget.

Jeg har ikke nok opplysninger til forstå hvorfor beregningsgrunnlaget er så ulikt for sykepenger og AAP i ditt tilfelle. Nav kan ha gjort en feil eller inntekten din året du ble sykmeldt er mye lavere enn for årene før. Du bør derfor be Nav om en forklaring. 

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Retting/sletting av opplysninger i pasientjournal

Hei! Har fått noen diagnoser på et bestemt legekontor som jeg ikke synes passer med mine symptomer. Går ikke inn på sykdomsopplysninger, men i tillegg til at jeg ikke synes symptomene mine passer med diagnosene dreier det seg også om langvarige problemer (over ett år) som har blitt stemplet i løpet av en 10 minutter samtale med få spørsmål. Det er kliniske diagnoser, altså ikke støttet av noen objektive funn. Føler at diagnosene er hovedsakelig basert på at jeg er en ung kvinne, i tillegg til det at de må velge en kode når de skriver notat til timen og at de ikke helt forsto problematikken. Synes at det er leit om jeg ikke kan benytte meg av det legekontoret lenger på grunn av disse diagnosene. Opplever at det er umulig å få second opinion eller ytterligere utredning derifra da jeg allerede er blitt 'vurdert'. Dette også fra andre leger på samme legekontor da de har et åpent journalsystem. Det viser seg også at det er en del ukorrekte opplysninger i journalen. Dette gjelder ting det står at jeg skal ha sagt som ikke stemmer. Har ikke opptak fra timene. Journalen min inneholder også mye irrelevante og lite flatterende beskrivelser om min personlighet, livsstil, væremåte og fremtoning som jeg opplever at det blir lagt unødvendig mye vekt på ved legesamtaler og som har svært lite sammenheng med årsaken til at jeg tok kontakt med legen. Det er et privat legesenter. Har forhørt meg med pasientombudet i Oslo og Akershus og fylkesmannen i Oslo og Akershus som begge sier at man har rett til å motsette seg deling av egne helseopplysninger mellom helsepersonell så fremt det ikke foreligger tungtveiende grunner for at delingen likevel bør finnes sted, f.eks fare for liv. Har fått inntrykk av at dette også gjelder for private legekontorer. Betyr dette at jeg kan be om sperring eller sletting av hele journal på det aktuelle legesenteret? Kan jeg be om sletting eller sperring av noen bestemte epikriser? Kan jeg sende bekreftelse fra lege fra et annet legekontor om at diagnosene ikke ansees som riktige og be om at dette føyes til i journalen? Hva er det enkleste jeg kan gjøre? Vil sannsynligvis helst få slettet eller sperret notater eller journal, men gjør selvfølgelig annet om det ikke er mulig.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 09. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Etter pasientjournalloven § 17 og pasient- og brukerrettighetsloven § 5-3 kan du motsette deg at helseopplysninger gjøres tilgjengelig for annet helsepersonell. Dette gjelder både for journal hos fastlege og journal i spesialisthelsetjenesten.

Dette står i rundskriv fra Helsedirektoratet:

Bestemmelsene innebærer at pasienten både gis rett til å sperre enkelte opplysninger, og til å sperre hele eller deler av journalen mot at enkelte helsepersonell eller grupper av helsepersonell gis innsyn. Det er videre slik at pasienten både i den konkrete situasjon kan motsette seg at helsepersonell gis innsyn, og at pasienten på forhånd har rett til å sperre hele eller deler av journalen for innsyn for enkelte helsepersonell, for grupper av personell eller for alle. Sperringen vil gjelde inntil pasienten gir beskjed om at den skal opphøre.

Etter helsepersonelloven § 42 og 43 kan du kreve retting eller sletting av journalopplysninger. Tas ikke anmodningen til følge, skal kravet og begrunnelsen for avslaget nedtegnes i journalen. Et avslag på retting eller sletting kan påklages til fylkesmannen.

Du kan be om at det nedtegnes i journalen at du ikke er enig i diagnose som er satt.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

ICD og førerkort

Hei, for 3år siden fikk jeg hjerte innf og stans ,fikk satt inn 3 stent og ICd ,har fungert meget bra etter dette.får førerkort for et og et år 2 siste år ,kan jeg få for lengre perioder ?fastlegen var usikker.?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 04. september 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når det gjelder ICD beror svaret på en rekke faktorer. Det enkleste er derfor at du selv leser det som står i Helsedirektoratets veileder kap. 11.3 om ICD og helsekrav.

veileder

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Uføretrygd fra offentlig tjenestepensjon

Hei. Lurer på hva man får av klp dersom man blir 20% ufør. Regnes beløpet prosentvis ut fra grunnlønn eller regnes det ifra hvor mye en mister i lønn? Synes ikke jeg får noe konkret svar på dette.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 30. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Grunnlaget for beregningen er din lønn. Du får omlag 69 % av denne i uføretrygd. Men uføretrygden kan bli lavere om du ikke får godskrevet 30 års opptjening i en offentlig tjenestepensjonsordning. Innvilges du uføretrygd godskrives opptjening som om du hadde vært medlem frem til du fylte 67 år. Har du i perioder jobbet deltid, kan en gjennomsnittsberegning av stillingsbrøk også bety lavere uføretrygd.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

AAP etter hjerteinfarkt

Hei. Først takk for fin side. Etter flere hjerteinfarkt så er jeg nå på AAP. Har også diagnose på posttraumatisk stress lidelse. Så det jeg lurer på er:

Arbeidsgiver avviklet selskapet mens jeg var sykemeldt, slik at jeg da ble arbeidsledig. Gikk så fra sykemeldt til AAP. En gang fremover skal jeg gjennom en arbeidsavklaringsperiode gitt at jeg er frisk og rask nokk. Hvordan fungere det? Dersom jeg ikke makter det i følge behandlere, hva skjer da?

Det andre jeg lurer på er gitt at de finner ut en restarbeidsevne på X%, så skal inntekten kompenseres også. Dette er gitt med formelen inntekt etter/inntekt før * 100. Men når inntekt etter er ukjent i og med jeg er arbeidsledig, hva settes så den til? Er fastsettelse av uføregrad en enten eller, dvs enten restarbeidsevne eller kompensasjon av inntektsbortfall, eller både restarbeidsevne og kompensasjon av inntektsbortfall?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 25. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Arbeidsavklaring innebærer en vurdering av din arbeidsevne. Tiltakene som brukes vil variere ut fra din situasjon og hva Nav vurderer er mest hensiktsmessig. Først må det avklares om du helsemessig er i stand til å begynne å jobbe. Medfører helsetilstanden din at du har fått begrensninger i valg av yrke? I så fall er dette midlertidig eller varig? Trenger du bistand av Nav for å komme i arbeid? Aktuell bistand er arbeidspraksis, støtte til kurs eller mer ordinær utdanning. Nav kan også i en kortere eller lengere periode innvilge lønnstilskudd som betyr at arbeidsgiver får refundert en del av lønnen som utbetales til deg.

Viser det seg etterhvert at du ikke er i stand til jobbe i full stilling, skal Nav vurdere om du oppfyller vilkårene for uføretrygd. Vilkåret er at inntektsevnen din er varig redusert med minst 50 %. Oversatt betyr det at Nav skal fastsette hva inntekten din mest sannsynlig ville vært om du jobbet100 % og ikke hadde helseplager av betydning. Ville det vært 500 000 kroner, må helsetilstanden medføre at du varig ikke er i stand til å ha høyere inntekt enn 250 000 kroner. Er du ikke istand til å ha pensjonsgivende inntekt overhodet, da oppfyller du vilkårene for full uføretrygd.

Er du ikke i arbeid og Nav mener du kan ha noe inntekt, fastsettes inntekten skjønnsmessig av Nav.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

AFP og sykmelding

Jeg er kommunalt ansatt. Kan man ta ut AFP ved 62 år selv om jeg er sykemeldt.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Du kan ikke være sykemeldt på uttakstidspunktet. Du må friskemelde deg dagen før du tar ut AFP.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Rettigheter

Stoppet AAP og pensjon

Jeg har hadd AAP og pensjon fra KLP. NAV stoppet AAP 8.januar 2018 og jeg har ikke vært klar over at jeg da ikke har krav på pensjon fra KLP. Jeg er fortsatt syk.. søkt ufør men fikk avslag. Nå har jeg levd uten noe fra NAV og KLP siden januar. Men har fått regning fra KLP på tilbakebetaling 24.000 og 14.000 for det har vært for mye utbetalt tidligere år. 2016. Jeg har ikke mulighet å betale tilbake.

NAV har uker og måneder på å behandle klager osv. Jeg er under videre utredning men NAV mener jeg ikke har krav på AAP. Å da får jeg heller ikke noe fra KLP. Hva gjør jeg?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Når det gjelder kravet om tilbakebetaling av ytelser fra KLP, kan du klage om du mener grunnlaget for kravet er feil. Er det objektivt sett utbetalt ytelser du ikke hadde krav på, er det sentralt å vurdere om du har mottatt ytelsene i aktsom god tro. Det kan ha betydning for om de kan kreve ytlesene tilbake eller om kravet skal reduseres. Det er også mulig å avtale en tilbakebetalingsordning med KLP.

Når du har fått avslag på AAP fra NAV og klager, så er eneste mulighet å søke NAV om økonomisk sosialhjelp.

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Fritt behandlingsvalg

Fritt behandlingsvalg Jeg blir innkalt til undersøkelse med ultralyd årlig for overvåkning av hjerteklafflekkasje. Kan man velge fritt hvilket sykehus man vil foreta en slik undersøkelse og vil det isåfall være mulig å velge en LHL klinikk?

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 21. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Fritt behandlingsvalg gjelder all planlagt behandling. Når det gjelder LHL-klinikkene kan det være noe ulikt hva de tilbyr som er omfattet av fritt behandlingsvalg. Du er derfor nødt til å udnersøke selv med den aktuelle klinikken.

Her er informasjon: https://www.lhl.no/fritt-behandlingsvalg/

Med vennlig hilsen Atle Larsen

Hjerte/kar, Rettigheter

Hjertesykdom og yrkesskadeerstatning

Hei, Min samboer fikk hjerteinfarkt i vinter, 37 år gammel. Vi mener at det helt tydelig henger sammen med stort press og stress på jobben. Har han krav på noen form for erstatning. Han er ikke blitt arbeidsufør av dette.

Les svaret

Vår ekspert, Atle Larsen, Pasientombud i LHL svarer

Besvart 15. august 2018
Atle Larsen, Pasientombud i LHL

Hei,

Alle arbeidsgivere er pålagt å ha en yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Hjertesykdom er ikke av sykdommene som er omfattet av yrkesskadedekningen. Skal han få noen form for erstatning må det være etter en forsikring som dekker hjertesykdom. Det kan være en forsikring arbeidsgiver har tegnet eller en har har gjennom medlemsskap i en fagorganisasjon. I disse ordningene må det normalt foreligge en varig medisinsk invaliditet for å få noe utbetalt eller en ervervsuførhet på minst 50 %.

Med vennlig hilsen Atle Larsen