Hopp direkte til innhold

Mye alkohol øker risiko for hjerte- og karsykdom

Et høyt, daglig alkoholinntak øker risikoen for hjerneslag betydelig. Det gir også betydelig økt risiko for høyt blodtrykk, som er en risikofaktor for hjerte- og karsykdommer. Et moderat inntak kan også øke risikoen for atrieflimmer og høyt blodtrykk.

Systematisk gjennomgang av alkoholstudier

Mediene presenter ofte funn fra enkeltstudier som viser en mulig positiv effekt av alkohol. Forskning som tyder på det motsatte skrives det i mindre grad noe om. Det er derfor viktig med systematiske gjennomganger og vurderinger av all relevant forskning, slik at det ikke dannes et skjevt bilde.

Kunnskapssenteret har tatt utgangspunkt i fem systematiske oversikter av høy kvalitet. Når det gjelder såkalt iskemisk hjerneslag, eller hjerneinfarkt (den mest vanlige typen hjerneslag), ser man en betydelig økt risiko ved inntak av 100 gram ren alkohol per dag, sammenliknet med ingen alkoholbruk.

Det er ikke klart hvorvidt inntak av opptil 25 eller 50 gram alkohol påvirker risikoen. For en annen type slag, hemoragisk hjerneslag (hjerneblødning), er risikoen økt både ved inntak av 50 og 100 gram alkohol per dag.

Hvor mye er 100 g alkohol?

100 gram alkohol tilsvarer ca. 8 glass vin eller 8 flasker pils, noe som de aller fleste vil anse som mye.

Høyt blodtrykk, atrieflimmer og hjerneslag

Et inntak av 100 gram alkohol per dag viser en firedobling i risiko for høyt blodtrykk, men det er trolig også økt risiko ved alkoholinntak på 25 til 50 gram per dag.

Kunnskapssenteret fant også grunnlag for en trolig økt risiko for atrieflimmer ved inntak av mellom 24 og 120 gram alkohol. Risiko for hemoragisk hjerneslag, høyt blodtrykk og atrieflimmer økte med økende alkoholmengde.

For koronarsykdom (angina pectoris og hjerteinfarkt) og død relatert til koronarsykdom og hjerneslag, var forskningsgrunnlaget for svakt til at Kunnskapssenteret kunne trekke konklusjoner om alkoholbruk endret risiko. Det betyr ikke at det ikke er en sammenheng mellom alkohol og disse utfallene, men at det foreløpig er uavklart hvorvidt alkohol har en påvirkning.

Vin

Hva er "mye" alkohol?

Det er vanskelig å definere hvilken alkoholmengde som er "høy", "moderat" eller "lav". Det som for en stor og frisk person kan for eksempel være mye for en liten og syk, eller for personer som tar visse medisiner. 100 gram alkohol tilsvarer ca. 8 glass vin eller 8 flasker pils, noe som for de aller fleste vil anses som mye.

Det er ikke nok grunnlag for å spesifisere hvor lang alkoholeksponering som skal til for å gi økt helserisiko (om det er dager, måneder eller år), eller om risikoen avhenger av alder. Det er ikke utenkelig at drikkemønster - om man drikker lite, men ofte eller mye, men sjeldent – også spiller en rolle.

Kan alkohol være godt for hjertet?

Hva så med påstandene man til stadighet hører om at alkohol beskytter mot hjerte- og karsykdom og dødelighet? Flere, inkludert Verdens Helseorganisasjon, har tidligere konkludert met at et lavt til moderat alkoholinntak kan redusere risikoen for koronar hjertesykdom.

Som nevnt over kunne ikke Kunnskapssenteret si noe sikkert om sammenhengen mellom alkohol og koronarsykdom. Forskningen de så på viser imidlertid at et inntak av mer enn 10 gram alkohol per dag trolig øker nivåene av HDL-kolesterolet i blodet til en viss grad. HDL-kolesterol kalles ofte «det gode kolesterolet» fordi det er relatert til lavere dødelighet, men det er usikkert om det å øke HDL-nivåene i seg selv er gunstig for helsa.

«Vi har i dag begrenset kunnskap om eventuelle helsefordeler av alkohol, men har funnet at det var en økt risiko for hjerneslag, hypertensjon og atrieflimmer. En systematisk oppsummering av fordeler og ulemper av alkohol på hjerte- og karsykdommer, bør ses i lys av hele spekteret av alkoholvirkninger – og disse bør gjøres kjent så hver enkelt av oss kan ta informerte beslutninger om alkoholbruk», skriver Kunnskapssenteret avslutningsvis i rapporten.

Ikke mer enn ett til to glass per dag

Forfatterne av rapporten påpeker at de har liten tillit til enkelte av resultatene, og at de heller ikke kan utelukke at noen funn kan ha vært påvirket av andre levevaner hos de som drikker mye alkohol (f.eks. kosthold eller fysisk aktivitet).

På bakgrunn av at alkohol har negative helseeffekter og er uheldig for ernæringsstatusen, anbefaler norske helsemyndigheter å begrense alkoholinntaket til høyst 10 gram alkohol per dag for voksne kvinner og 20 gram per dag for voksne menn. 10 og 20 gram alkohol tilsvarer omtrent 1-2 glass vin eller 1-2 flasker øl.

Her kan du lese hele rapporten "Sammenhengen mellom inntak av alkoholholdige drikker og risiko for hjerte- og karsykdom" på Folkehelseinstituttets sider.