Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
LHL sentralt, LHL lokalt, Røros kommune og Unicare Røros samarbeider om å styrke brukermedvirkningen i forbindelse med hjerterehabilitering

Samarbeider om "Brukeren i sentrum"

LHL sentralt, LHL lokalt, Røros kommune og Unicare Røros samarbeider om å styrke brukermedvirkningen i forbindelse med hjerterehabilitering. Prosjektet mottar støtte fra Stiftelsen Dam.

Myndighetene stiller krav til brukermedvirkning i utvikling av helsetjenesten. Å involvere erfarne brukere systematisk i forbedringen av hjerterehabiliteringstilbud sammen med tverrfaglig helsepersonell, er ikke tidligere gjennomført ved private rehabiliteringsinstitusjoner i Norge. I tillegg ønsker prosjektet å bidra til forbedring av rehabiliteringsforløpet til hjemkommunen, der deltakerne bor.

Samarbeidende kommuner

Det er etablert kontakt med fem samarbeidende kommuner: Røros, Tynset, Stjørdal, Melhus og Hitra kommune. Det er gjennomført en kartlegging av mulige oppfølgingstilbud/tiltak for deltakerne i de samarbeidende kommuner.

Hovedmålet til prosjektet "Brukeren i sentrum" er å kunne bidra til økt mestring og livskvalitet hos personer med hjertesykdom og deres pårørende. Dette er et 3-årig prosjekt som gjennomføres ved Unicare Røros rehabilitering.

Unicare Røros rehabilitering

Brukermedvirkning på tjenestenivå (se definisjon under) handler om at fagpersoner og erfarne brukere samarbeider om å planlegge, gjennomføre og evaluere hjerterehabiliteringstilbudet. Erfarne brukere er i dette prosjektet personer som lever med en hjertesykdom eller er nærperson til en som lever med en hjertesykdom. For å gjøre dette arbeidet er det etablert en arbeidsgruppe bestående av 8 erfarne brukerrepresentanter og 8 fagpersoner.

I planleggingsfasen bidrar brukerrepresentantene med sin erfaringskunnskap fra å leve med en hjertesykdom eller være nærperson. Fagpersonene bringer inn fagkunnskap og sin erfaring fra mange møter med hjertesyke personer. Sammen arbeider vi systematisk igjennom alle deler av et hjerterehabiliteringstilbud (se figur 2; Didaktisk relasjonsmodell), med fokus på å tilpasse behovene til målgruppen og dermed også en forbedring av kvaliteten på tilbudet. (mestring.no

Den didaktiske relasjonsmodellen (Hiim og Hippe 2009, Bjørndal og Lieberg 1978).
Illustrasjon: Den didaktiske relasjonsmodellen (Hiim og Hippe 2009, Bjørndal og Lieberg 1978).

I gjennomføringen av hjerterehabiliteringstilbudet bidrar også brukerrepresentantene med å fortelle sin historie og deler sin erfaring fra «å leve med» eller være pårørende til en person med hjertesykdom. 

Stor nytte med brukermedvirkning

Evalueringen av erfaringsinnleggene viser at dette kan ha stor nytteverdi for deltakerne og være med på å skape trygghet og øke motivasjon.

Utsagn fra deltakerne:

Egne erfaringer fra andre får meg til å reflektere over egen situasjon
Det er med på å normalisere egen opplevelse
Å høre historia hans gjorde meg trygg
Lettfattelig og enkel fremstilling av de problemene som vanligvis oppstår
Å høre andre har klart det, gir meg tro på at det skal gå bra for meg også

Helsepedagogikk

For å kunne arbeide på denne måten har det vært behov for økt helsepedagogisk kompetanse, både for brukerrepresentanter og for fagpersonell. I den forbindelse har det blitt skreddersydd kursmoduler basert på behov hos målgruppen. De helsepedagogiske kursmodellene har tatt utgangspunkt i de viktigste fagområder innen læring og mestring.  (Helsepedagogisk-kompetanse, NK LMH). I tillegg har fagpersoner fra hjerteteamet gjennomført videreutdanning i Motiverende Intervju (MI) ved Universitetet Nord, Levanger.

Definisjon av brukermedvirkning

Begrepet brukermedvirkning er mangfoldig, og det eksisterer en rekke ulike definisjoner. Det er vanlig å skille mellom brukermedvirkning på tre nivåer (referanse: mestring.no oppdatert 16.11.2018), henholdsvis individ-, tjeneste- og systemnivå:

  • Brukermedvirkning på individnivå handler om den enkeltes rettigheter og muligheter til å ha innflytelse på sitt individuelle støtte- eller behandlingstilbud. Det betyr at den enkelte skal påvirke forhold som gjelder seg selv og egne behov.

  • Brukermedvirkning på tjenestenivå innebærer at brukerrepresentanter inngår i et likestilt samarbeid med fagpersoner fra tjenesteapparatet. De er aktivt deltakende ved utveksling av kunnskap og erfaringer for å endre behandlingstilbud og tjenester.

  • Brukermedvirkning på systemnivåer en arbeidsform hvor brukergrupper og brukerorganisasjoner involveres i planlegging av tiltak og tjenester som har allmenn betydning og deltar i råd eller utvalg på styringsnivå.

 

Prosjektleder Tone Nøren kan kontaktes på  og mobil 977 73 932

 

Støttet av Stiftelsen Dam

Støttet av Stiftelsen DAM