Hopp direkte til innhold

Saltinntak og nyresykdom

Kronisk nyresykdom gir økt risiko for hjerte- og karsykdom. Personer med kronisk nyresykdom kan redusere denne risikoen ved å unngå et høyt saltinntak.

Nyrene spiller en stor rolle i reguleringen av saltbalansen i kroppen. Pasienter med kronisk nyresykdom er særlig utsatt for å få økt blodtrykk av et høyt saltinntak, fordi de har redusert evne til å skille ut overflødig salt. Ny forskning viser også at saltinntaket også påvirker risikoen for å få hjerte- og karsykdommer som hjerteinfarkt, hjerneslag og hjertesvikt blant kronisk nyresyke (1).

Størst risiko ved høyest saltinntak

Blant kronisk nyresyke som hadde lavest saltinntak (under 7 gram per dag), fikk 18 prosent hjerte- og karsykdom i løpet av de neste sju årene. Blant de med høyest inntak ble derimot så mange som 30 prosent som ble rammet. Jo høyere saltinntaket var, jo høyere var også risikoen for å få hjertesvikt, hjerteinfarkt eller hjerneslag. En økning i saltinntaket på 2,5 gram per dag var knyttet til 10 prosent økt risiko for hjerte- og karsykdom. De som hadde høyest saltinntak hadde en nesten dobbelt så stor sjanse for å få hjerneslag som de med lavest saltinntak i løpet av perioden.

De som deltok i denne studien var 3757 personer mellom 21 og 74 år (i snitt 58 år) fra USA som hadde mild eller moderat kronisk nyresykdom. Omtrent halvparten av dem hadde i tillegg diabetes. Deltakerne hadde ikke vært nyretransplanterte, hatt dialyse i mer enn én måned, nyrebetennelse som krevde immundempende midler, alvorlig hjertesvikt, skrumplever eller cystenyresykdom.

For å måle saltinntaket, så de på konsentrasjonen av natrium i deltakernes urin. Deltakerne tok urinprøver gjennom et helt døgn (døgnurin) ved tre anledninger. Dette anses for å være en mye mer pålitelig og objektiv metode for å vurdere saltinntaket enn andre metoder, som for eksempel spørreundersøkelser. Deltakerne ble ikke bedt om spesifikt å endre saltinntaket under studien.

I gjennomsnitt spiste pasientene litt over 9 gram salt – mer enn de anbefalte 5-6 gram per dag. Ikke uventet hadde de med høyest saltinntak også høyest blodtrykk. De hadde også mest nedsatt nyrefunksjon.

Høyt saltinntak er forbundet med forverring av nyresykdom

Kronisk nyresykdom – nyreskade eller nedsatt nyrefunksjon i minst 3 måneder – er i seg selv en risikofaktor for hjerte- og karsykdom og tidlig død, og risikoen øker med forverring av sykdommen. Når kronisk nyresykdom forverres kan nyrefunksjonen bli alvorlig nedsatt og i verste fall kreve dialyse eller nyretransplantasjon.

I tillegg til at et høyt saltinntak øker risikoen for å få hjerte- og karsykdom blant pasienter med kronisk nyresykdom, tyder den samme studien på at et høyt saltinntak også kan forverre nyresykdommen blant nyresyke (2).

Saltinntaket hos de nyresyke var knyttet til utvikling av nyresykdom: Uavhengig av medisinbruk hadde de med høyest saltinntak – mer enn 11 gram per dag - rundt 50 prosent høyere sjanse for forverring av nyresykdommen sammenliknet med de som hadde et saltinntak på mindre enn 6-7 gram per dag. Tilsvarende sammenheng har vært vist i tidligere, mindre studier (3).

Proteiner i urinen kan være en mekanisme

Selv om et høyt saltinntak bidrar til høyt blodtrykk, kunne den økte risikoen ikke forklares av høyt blodtrykk i denne studien. Det så derimot ut til at proteinuri – økte nivåer av proteiner i urinen – kunne være en forklaring.

Det har tidligere vært vist i flere studier at et høyt saltinntak kan bidra til proteinuri, og proteinuri er en risikofaktor for nyreskade (4). Én studie med 20 pasienter med moderat til alvorlig kronisk nyresykdom viste for eksempel at et saltredusert kosthold (under 5 gram salt per dag) ga mindre proteinuri og senket blodtrykket med rundt 10/4 mmHg (5).

Dyreforsøk har også vist at et høyt saltinntak skader nyrene ved å øke trykket og motstanden i nyrenes blodkar og redusere blodgjennomstrømmingen i nyrenes nefroner, hvor blodet filtreres (6). Det er også mulig at for mye salt er direkte skadelig for nyrene på grunn av oksidativt stress (7).

Forekomsten av kronisk nyresykdom er estimert til rundt 10 prosent. Blant eldre (over 70 år) er forekomsten ofte mye høyere, så den kommer til å øke etter hvert som vi blir flere eldre i befolkningen. Det er usikkert om et høyt saltinntak i seg selv er en risikofaktor for å få kronisk nyresykdom, selv om tidligere undersøkelser antyder at det øker risikoen noe (8).

Kilder

  1. Mills, K. T. m. fl. Sodium Excretion and the Risk of Cardiovascular Disease in Patients With Chronic Kidney Disease Journal of the American Medical Association, 2016.
  2. He, J. m.fl. Clinical Epidemiology, 2016.
  3. Vegter, S. m.fl. Sodium Intake, ACE Inhibition, and Progression to ESRD Journal of the American Society of Nephrology, 2012.
  4. D’Elia, L. m. fl. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2015.
  5. McMahon, E. J. m.fl. Journal of the American Society of Nephrology, 2013.
  6. Matavelli, L. C. m.fl. Salt loading produces severe renal hemodynamic dysfunction independent of arterial pressure in spontaneously hypertensive rats American Journal of Physiology: Heart and Circulatory Physiology, 2015.
  7. Kitiyakara, C. m.fl. Salt Intake, Oxidative Stress, and Renal Expression of NADPH Oxidase and Superoxide Dismutase Journal of the American Society of Nephrology, 2003.
  8. Liu, N. m.fl. Association between sodium intakes with the risk of chronic kidney disease: evidence from a meta-analysis International Journal of Clinical and Experimental Medicine, 2015.