Hopp direkte til innhold
Norge rundt med LHL
Foto: Christopher Olssøn

Sunnaas sykehus ble tildelt LHLs ærespris

LHLs niende ærespris i historien ble på LHLs landsmøte delt ut til Sunnaas sykehus. Sunnaas sykehus har samme verdigrunnlag som LHL og kjerneverdiene profesjonalitet, engasjement og glede er verdier som gir håp, optimisme og trygghet for mennesker som er i en utfordrende og krevende situasjon.

LHLs ærespris ble innstiftet i 2003. Formålet med æresprisen er å gi en påskjønnelse, honnør og takk til den eller de som har gjort en ekstraordinær og svært betydningsfull innsats til beste for folks helse og livskvalitet og for pasienters livssituasjon. Tidligere vinnere er blant annet Gro Harlem Brundtland, Dagfinn Høybråten og Stiftelsen Norsk luftambulanse.

Klinikksjef Kathi Sørvig mottok æresprisen på vegne av Sunnaas sykehus på LHLs landsmøte.

Enstemmig tildeling

I denne landsmøteperioden er det sentralstyrets arbeidsutvalg som har fungert som æresprisutvalg. Æresprisutvalget valgte enstemmig å innstille til sentralstyret på at LHLs ærespris 2017 skulle tildeles Sunnaas sykehus. Sentralstyret sluttet opp om anbefalingen og æresprisen for 2017 ble dermed vedtatt tildelt til Sunnaas sykehus.

Et spesialsykehus med tverrfaglig kompetanse

I begrunnelsen for tildelingen står det blant annet at “Sunnaas sykehus HF er Norges største spesialsykehus innen rehabilitering og fysikalsk medisin. Pasienttilbudet er basert på tverrfaglig kompetanse, og målgruppen er pasienter med komplekse funksjonstap etter sykdom og skade, blant annet hjerneslag. Sykehusets avdeling for hjerneslag er anerkjent for sine resultater innen rehabilitering, og avdelingens program er akkreditert i henhold til internasjonale standarder.”

Helt siden Rolf og Birgit Sunnaas i 1954 grunnla Sunnaas sykehus har viktigheten av at kvaliteten på tjenestene skal være av ypperste klasse vært retningsgivende for drift og utvikling. I tillegg legger sykehuset vekt på å vise respekt for enkeltmennesket. Dette er viktige prinsipper også for LHL.

Skulder ved skulder med LHL

– På vegne av Sunnaas sykehus og våre ansatte er jeg dypt beæret over å motta årets ærespris fra LHL. Et liv som er reddet skal også leves, sier vi på Sunnaas. Det er dette rehabilitering handler om. LHL har vært en forkjemper for pasienter i behov av rehabilitering i snart 75 år. Organisasjonen har nedlagt en kolossal innsats som har kommet pasientene til gode. Jeg vil spesielt fremheve LHL sitt bidrag med å bevisstgjøre samfunnet og beslutningstakere om betydningen av rehabilitering. Her har vi et felles ansvar, og på Sunnaas opplever vi å stå skulder ved skulder med LHL i dette arbeidet. Derfor betyr denne anerkjennelsen så mye for oss, sa klinikksjef Kathi Sørvig da hun mottok prisen på vegne av sykehuset

50 000 til et godt formål

Mange av LHLs medlemmer og andre slagrammede eller hjerneskadde har opp gjennom årene fått god behandling og oppfølging ved Sunnaas. Sykehuset har gjennom sin historie utviklet seg ikke bare til å være ett av landets fremste fagmiljøer innen rehabilitering, men også et betydelig forskningsmiljø av internasjonalt format. LHLs ærespris er en anerkjennelse for arbeidet Sunnaas sykehus har gjort og gjør for pasienters livssituasjon.

Sammen med honnøren æresprisen er i seg selv, følger et prisbeløp på 50 000 kroner som Sunnaas sykehus fritt kan gi videre til et godt formål. Sunnaas sykehus har besluttet å gi pengene til Sykehusbarn – en stiftelse for barn på sykehus.