Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny
Forurenset uteluft
Foto: Shutterstock

Råd 5: Unngå eksponering for luftforurensning i høye konsentrasjoner

Luftforurensning fra veitrafikk inneholder en rekke helseskadelige komponenter som hver for seg og samlet opptrer slik at de kan forårsake både akutte og kroniske sykdommer hos mennesker.

Luftforurensningen er hovedsakelig partikler fra forbrenningsmaskiner, veistøv som virvles opp og gasser som NO2 og O3. Mange vitenskapelige studier viser at kortvarig eksponering for høye luftforurensning fører til øket dødelighet pga. hjertekarsykdom og lungesykdommer hos eldre med kroniske sykdommer (1, 2). Kortvarig høy eksponering er assosiert med forverring av eksisterende astma eller andre lungesykdommer, også hos barn og ungdom (3, 4). Eksperimentelle studier viser at forbrenningspartiklene vil kunne øke betennelsesreaksjoner i celler fra lungevev og hjertevev (5).

Unngå eksponering for luftforurensning i høye konsentrasjoner

Luftforurensning fra veitrafikk inneholder en rekke helseskadelige komponenter som hver for seg og samlet opptrer slik at de kan forårsake både akutte og kroniske sykdommer hos mennesker.

Langvarige betennelser i cellene, eller andre biologiske mekanismer, vil kunne utvikle seg til kroniske lungesykdommer og hjertesykdommer som hjerteinfarkt (5). Det er også studier som viser assosiasjoner mellom luftveisforurensning og andre sykdommer som diabetes type 2 (5). Flere vitenskapelige studier viser at eksponering for luftforurensning kan forverre allergisymptomer (5). Mange studier finner at kvinner utvikler mer alvorlig sykdom enn menn ved eksponering for luftforurensning (5).

Unngå eksponering for luftforurensning i høye konsentrasjoner. Dette gjelder spesielt for voksne mennesker med kroniske hjerte- og lungesykdommer og barn med astma eller andre lungesykdommer. Imidlertid, samfunnet må arbeide systematisk for å redusere luftforurensning i byene. Enkeltmennesker bør velge å ikke gå og sykle langs de mest trafikkerte gatene, dette gjelder alle for å redusere risiko for å utvikle hjerte- og lungesykdommer i framtiden.

Les mer om 11 gode råd når uteluften er forurenset

Sjekk luftkvaliteten der du bor: https://luftkvalitet.miljostatus.no/

Flere råd:

Kilder:

  1. Brunekreef B, Janssen NA, de Hartog JJ, Oldenwening M, Meliefste K, Hoek G et al. Personal, indoor, and outdoor exposures to PM2.5 and its components for groups of cardiovascular patients in Amsterdam and Helsinki. Res Rep Health Eff Inst 2005; 1¬70.
  2. Jerrett M, Finkelstein MM, Brook JR, Arain MA, Kanaroglou P, Stieb DM, et.al. A cohort study of traffic-related air pollution and mortality in Toronto, Ontario, Canada..Environ Health Perspect. 2009; 117(5): 772–7
  3. Hassoun, Y., James, C. & Bernstein, D.I. The Effects of Air Pollution on the Development of Atopic Disease Clinic Rev Allerg Immunol (2019). https://doi-org.ezproxy.inn.no/10.1007/s12016-019-08730-3
  4. Jerrett M, Shankardass K, Berhane K, Gauderman WJ, Künzli N, Avol E, et.a. Traffic-related air pollution and asthma onset in children: a prospective cohort study with individual exposure measurement.Environ Health Perspect. 2008; 116(10): 1433–8
  5. Hamanaka RB and Mutlu GM (2018) Particulate Matter Air Pollution: Effects on the Cardiovascular System. Front. Endocrinol. 9:680. doi: 10.3389/fendo.2018.00680